<<
>>

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Належним чином згрупований комплекс нормативно-пра-

вових приписів, що містяться у нормативно-правових актах:

1) система права; 2) правова система; 3) система нормативно-правових актів; 4) джерела права.

2.

У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

системи нормативно-правових актів:

1) є системою правил-тлумачення; 2) є підсистемою системи джерел права; 3) первинним її елементом є індивідуальний припис; 4) первинним її елементом є нормативно-правовий припис?

3. У відповідях під якими номерами правильно названо струк-

турні частини системи нормативно-правових актів:

1) група індивідуальних приписів; 2) нормативно-правовий інститут; 3) нормативно-правова галузь; 4) юридичний факт?

4. У відповідях під якими номерами правильно названо еле-

менти системи нормативно-правових актів:

1) правило-роз'яснення; 2) індивідуальний припис; 3) нормативно-правовий припис; 4) юридичний факт?

5. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або

самого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини,

приймається в особливому порядку і має вищу юридичну силу:

1) підзаконний нормативно-правовий акт; 2) закон; 3) акт застосування права; 4) правотлумачний акт.

6. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) приймається органами законодавчої влади; 3) містить правила-роз'яснення; 4) приймається народом?

7. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) регулює найважливіші суспільні відносини 3) містить правила-роз'яснення; 4) прийма-ється органами законодавчої влади?

8. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) має особливий порядок прийняття; 3) містить правила-роз'яснення; 4) має вищу юридичну силу?

9.

У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) приймається народом;

3) містить правила-роз'яснення; 4) має особливий порядок при-йняття.

10. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) має вищу юридичну силу; 3) містить правила-роз'яснення; 4) має особливий порядок прийняття?

11. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за юридичною силою:

1) постанова законодавчого органу; 2) рішення органів місцевого самоврядування; 3) конституція; 4) звичайні закони?

12. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за юридичною силою:

1) постанова законодавчого органу; 2) рішення органів місцевого самоврядування; 3) конституційні закони; 4) органічні закони?

13. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за способом законотворення:

1) оголошення у пресі; 2) на сесії ради; 3) шляхом референдуму; 4) через законотворчу процедуру?

14. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за часом функціонування:

1) постійні; 2) декларативні; 3) тимчасові; 4) дефінітивні?

15. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за галузевою належністю:

1) матеріальні закони; 2) конституційно-правові; 3) цивільно-правові; 4) економічні?

16. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за галузевою належністю:

1) матеріальні; 2) кримінальні; 3) адміністративні; 4) економічні?

17. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів за юридичною формою вираження:

1) рішення міської ради; 2) розпорядження сільського голови; 3) Кодекс; 4) Конституція?

18. У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів України за юридичною силою:

1) Конституція України; 2) постанова Кабінету Міністрів України; 3) конституційні закони; 4) Указ Президента України?

19.

У відповідях під якими номерами правильно названо види

законів України за юридичною силою:

1) Конституція України; 2) постанова Кабінету Міністрів України; 3) звичайні закони; 4) Указ Президента України?

20. Нормативно-правові акти компетентних суб'єктів, що ви-

даються на підставі закону, відповідно до закону і для його вико-

нання:

1) підзаконний нормативно-правовий акт; 2) закон; 3) акт застосування права; 4) правотлумачний акт.

21. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) приймається компетентним суб'єктом; 3) містить правило-роз'яснення; 4) видається на підставі закону?

22. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) містить норму права; 3) містить правило-роз'яснення; 4) видається відповідно до закону?

23. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) є загальнообов'язковим для адресатів; 3) містить правило-роз'яснення; 4) видається для виконання закону?

24. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) має юридичну форму вираження; 3) містить правило-роз'яснення; 4) конкретизує приписи закону?

25. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) має письмову форму вираження; 3) містить правило-роз'яснення; 4) має юридичну силу?

26. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів за сферою дії:

1) індивідуальні акти; 2) загальні нормативно-правові акти; 3) спеціальні нормативно-правові акти; 4) локальні нормативно-правові акти?

27. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1) договір; 2) постанова; 3) звичай; 4) указ?

28.

У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1) договір; 2) наказ; 3) звичай; 4) рішення?

29. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1) договір; 2) розпорядження; 3) звичай; 4) указ?

30. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів за часом:

1) загальні; 2) постійні; 3) спеціальні; 4) тимчасові?

31. У відповідях під якими номерами правильно названо види

підзаконних нормативно-правових актів України:

1) вирок суду; 2) рішення обласної ради; 3) розпорядження сільського голови; 4) договір купівлі-продажу?

32. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів України

1) договір купівлі-продажу; 2) розпорядження голови районної державної адміністрації; 3) постанова Кабінету Міністрів України; 4) нормативно-правовий договір?

33. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів України:

1) нормативно-правовий договір; 2) розпорядження голови обласної державної адміністрації; 3) закон; 4) Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»?

34. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів України:

1) рішення міської ради; 2) договір поставки продукції; 3) положення Міністерства освіти і науки України; 4) Указ Президента України «Про нагородження хрестом «За мужність»?

35. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

підзаконних нормативно-правових актів України:

1) закон; 2) постанова Верховної Ради України; 3) правовий звичай; 4) рішення міської ради?

36. Належним чином згрупований комплекс нормативно-

правових приписів, що містяться у законах:

1) система права; 2) правова система; 3) система законодавства; 4) джерела права.

37.

У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

системи законодавства:

1) є системою правил-роз'яснення; 2) є підсистемою системи нормативно-правових актів; 3) є системою індивідуальних приписів; 4) має суб'єктивний характер?

38. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

системи законодавства:

1) є системою правил-роз'яснення; 2) первинним елементом є нормативно-правовий припис, об'єктивований у законах; 3) є системою індивідуальних приписів; 4) критеріями згрупування норма-тивно-правових приписів є предмет і метод правового регулювання?

39. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

структурні частини системи законодавства:

1) правило-роз'яснення; 2) інститут законодавства; 3) індивідуальний припис; 4) галузь законодавства?

40. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ос-

новні межі дії нормативно-правового акта:

1) конституція; 2) час; 3) закон; 4) простір?

41. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ос-

новні межі дії нормативно-правового акта:

1) конституція; 2) коло суб'єктів (осіб); 3) закон; 4) предмет правового регулювання?

42. У відповідях під якими номерами правильно зазначено па-

раметри дії нормативно-правового акта у часі:

1) набрання чинності; 2) систематизація; 3) зупинення чинності; 4) преюдиція?

43. У відповідях під якими номерами правильно зазначено па-

раметри дії нормативно-правового акта у часі:

1) напрям дії; 2) систематизація; 3) припинення чинності; 4) преюдиція?

44. У відповідях під якими номерами правильно зазначено на-

прями дії нормативно-правових актів у часі:

1) проста; 2) зворотна; 3) пряма; 4) переживаюча?

45. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності

нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справі; 2) з моменту прийняття; 3) за збігом строку оскарження; 4) з моменту опублікування?

46.

У відповідях під якими номерами правильно зазначено

загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності

нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справі; 2) за збігом строку, вказаного у нормативно-правовому акті; 3) за збігом строку оскарження; 4) з моменту отримання адресатом?

47. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності

нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справі; 2) у строк, зазначений у нормативно-правовому акті; 3) за збігом строку оскарження; 4) з моменту підписання?

48. У відповідях під якими номерами правильно зазначено офі-

ційні джерела опублікування:

1) газета «Урядовий кур'єр»; 2) журнал «Віче»; 3) Офіційний вісник України; 4) газета «Високий замок»?

49. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності законами України:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене законом, але не раніше дня опублікування?

50. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності нормативними указами Президента

України, якщо термін не зазначено в указі:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено указом, але не раніше дня опублікування?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності нормативними постановами Верховної

Ради України, якщо термін не зазначено у постанові:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено постановою, але не раніше дня опублікування?

52. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності рішення міської ради, якщо термін не за-

значено у рішенні:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення?

53. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності нормативного розпорядження сільського

голови, якщо термін не зазначено у розпорядженні:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення?

54. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила набрання чинності нормативним розпорядженням голови

обласної державної адміністрації, якщо інше не зазначено у роз-

порядженні:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено законом, але не раніше дня опублікування?

55. Визначте момент набрання чинності Законом України, в

якому не зазначено дату набрання чинності, який опубліковано у

газеті «Урядовий кур'єр» 26.11.06 р.:

1) 07.12.06; 2) 26.11.06; 3) 27.11.06; 4) 06.12.2006.

56. Визначте момент набрання чинності нормативним Указом

Президента України від 05.12.2006 р., який опубліковано у газеті

«Урядовий кур'єр» 14.12.2006 р. (строк набрання чинності в Указі

не зазначено)?

1) 25.12.2006; 2) 6.12.2006 ; 3) 16.12.2006; 4) 05.12.2006.

57. Визначте момент набрання чинності Законом України,

в якому зазначено, що він набирає чинності з 18.12.06:

1) 28.12.2006; 2) 19.12.2006; 3) 29.12.2006; 4) 12.12.2006.

58. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Верховної Ради України від 12.12.2006 р., яка опублікована у

газеті «Голос України» 14.12.2006 р. (строк набрання чинності у

постанові не вказано):

1) 25.12.2006; 2) 24.12.2006; 3) 15.12.2006.

59. Визначте момент набрання чинності Законом України, який

прийнято на всеукраїнському референдумі та опубліковано у га-

зеті «Урядовий кур'єр» 22 січня 2007 р.:

1) 01.02.2007; 2) 23.01.2007; 3) 22.01.2007; 4) 31.01.2007.

60. Визначте момент набрання чинності Законом України,

в якому зазначено, що він набирає чинності з 15.01.2007:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 25.01.2007; 4)26.01.2007.

61. Визначте момент набрання чинності нормативним указом

Президента України, в якому зазначено, що він набирає чинності з

15.01.2007:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 25.01.2007; 4) 26.01.2007.

62. Визначте момент набрання чинності нормативним Указом

Президента України, в якому зазначено, що він набирає чинності з

22.01.2007:

1) 22.01.2007; 2) 23.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

63. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Верховної Ради України, в якій зазначено, що вона набирає

чинності з 10.01.2007:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 20.01.2007; 4) 21.01.2007.

64. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Верховної Ради України, в якій зазначено, що вона набирає

чинності з 11.01.2007:

1) 12.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 20.01.2007; 4) 21.01.2007.

65. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Кабінету Міністрів України, що прийнято 11.01.2007 р. (дату набрання чинності у постанові не вказано):

1) 21.01.2007; 2) 12.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 22.01.2007.

66. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Кабінету Міністрів України, прийнятою 11.01.2007 р., в якій

зазначено, що вона набирає чинності з 22.01.2007:

1) 23.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 12.01.2007.

67. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Кабінету Міністрів України, прийнятою 11.01.2007 р., в якій

зазначено, що вона набирає чинності з 21.01.2007:

1) 23.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 12.01.2007.

68. Визначте момент набрання чинності нормативною постано-

вою Кабінету Міністрів України, прийнятою 11.01.2007 р., в якій

зазначено, що вона набирає чинності 22.01.2007 р.:

1) 23.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 12.01.2007.

69. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства

транспорту і зв'язку України про затвердження тарифів на переве-

зення пасажирів від 10.01.2007 р., що зареєстрований у Міністер-

стві юстиції України 22.01.2007 (дату набрання чинності у наказі

не вказано):

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 02.02.2007; 4) 22.01.2007.

70. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства

транспорту і зв'язку України про затвердження тарифів на переве-

зення пасажирів від 10.01.2007 р., що зареєстровано у Міністерстві

юстиції України 22.01.2007., в якому зазначено, що він набирає

чинності з 12.02.2007 р.:

1) 22.01.2001; 2)01.02.2007; 3) 13.02.2007; 4) 16.02.2007.

71. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства

транспорту і зв'язку України про затвердження тарифів на переве-

зення пасажирів від 10.01.2007 р., що зареєстровано у Міністерстві

юстиції України 22.01.2007, наказ набирає чинності з 15.02.2007 р.:

1) 22.01.2007; 2) 01.02.2007; 3) 15.02.2007; 4) 16.02.2007.

72. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства

освіти і науки України від 08.01.2007 р., що визначає права людини,

який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 (да-

ту набрання чинності у наказі не вказано):

1) 08.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

73. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства

економіки України та Фонду державного майна України, що має

міжвідомчий характер, від 10.01.2007 р., зареєстрованим у Мініс-

терстві юстиції 22.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

74. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голо-

ви обласної державної адміністрації від 10.01.2007 р., яке зареєст-

роване в обласному управлінні юстиції 15.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 15.01.2007; 4) 16.01.2007.

75. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голо-

ви обласної державної адміністрації від 10.01.2007 р., що має зага-

льний характер, зареєстроване в обласному управлінні юстиції

15.01.2007 та опубліковане у місцевій газеті 16.01.2007:

1) 11.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 16.01.2007; 4) 17.01.2007.

76. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голо-

ви районної державної адміністрації від 11.01.2007 р., що визначає

права людини, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції

15.01.2007 та опублікованим у місцевій газеті 17.01.2007:

1) 11.01.2007; 2) 12.01.2007; 3) 15.01.2007; 4) 18.01.2007.

77. Визначте момент набрання чинності рішенням міської ради

від 15.01.2007 р., що опубліковане у місцевій газеті 16.01.2007 р.:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 25.01.2007.

78. Визначте момент набрання чинності рішенням виконавчого

комітету районної ради від 10.01.2007 р., яке оголошено по місце-

вому телебаченню 11.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

79. Визначте момент набрання чинності розпорядженням сіль-

ського голови від 10.01.2007, оголошеного на загальному сільсь-

кому сході 11.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

80. Визначте момент набрання чинності наказом керівника

державної установи від 10.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

81. Визначте момент набрання чинності рішенням обласної ра-

ди від 12.01.2007 р., що опубліковане 15.01.2007 р. у місцевій газе-

ті, в якому зазначено, що рішення набуває чинності з 17.01.2007 р.:

1) 12.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 18.01.2007.

82. Визначте момент набрання чинності рішенням обласної ра-

ди від 12.01.2007 р., що опубліковане 15.01.2007 р. у місцевій газе-

ті, в якому зазначено, що рішення набуває чинності з 16.01.2007 р.:

1) 12.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 16.01.2007; 4) 17.01.2007.

83. Визначте момент набрання чинності наказом керівника

державного підприємства від 15.01.2007 р., який доведено до ві-

дома працівників підприємства 16.01.2007 р.:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 25.01.2007.

84. Визначте момент набрання чинності рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2007 р., що

зареєстроване у Міністерстві юстиції України 01.02.2007 р. (дату набрання чинності не вказано у рішенні):

1) 17.01.2007; 2) 18.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 12.02.2007.

85. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила зупинення дії нормативно-правових актів України:

1) з дня офіційного оприлюднення; 2) у разі введення воєнного чи надзвичайного стану; 3) з моменту прийняття; 4) у разі внесення протесту прокурора на незаконний нормативно-правовий акт органу виконавчої влади?

86. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила зупинення дії нормативно-правових актів України:

1) з дня офіційного оприлюднення; 2) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 3) з моменту прийняття; 4) актів Кабінету Міністрів України з мотивів їх некон-ституційності Президентом України.

87. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні моменти зупинення дії нормативно-правових актів за за-

конодавством України:

1) окремих актів чи їх частин у період введення надзвичайного стану; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб'єктом, що його прийняв; 3) незаконних нормативно-правових актів органу виконавчої влади за протестом прокурора; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акта?

88. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні моменти зупинення дії нормативно-правових актів за за-

конодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України «Про Державний бюджет»; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб'єктом, що його прийняв; 3) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акта?

89. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) з моменту прийняття нового нормативно-правового акта; 3) з моменту реєстрації; 4) закінчення строку дії?

90. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) зміна обставин, з приводу яких приймався нормативно-правовий акт; 3) з моменту реєстрації; 4) скасування у порядку підлеглості?

91. У відповідях під якими номерами правильно названо пра-

вила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) неконституційності нормативно-правових актів за рішенням Конституційного Суду України; 3) з моменту реєстрації; 4) незаконних нормативно-правових актів судами загальної юрисдикції?

92. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за

законодавством України:

1) дії окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України «Про Державний бюджет»; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб'єктом, що його прийняв; 3) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акта?

93. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за

законодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України «Про Державний бюджет»; 2) незаконного розпорядження голови обласної державної адміністрації Президентом України; 3) прийняття нового нормативно-правового акта; 4) введення воєнного стану?

94. У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні моменти припинення дії нормативно-правових актів за зако-

нодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України «Про Державний бюджет»; 2) неконституційності нормативно-правового акта за рішенням Конституційного Суду України; 3) незаконного нормативно-правового акта за рішенням суду загальної юрисдикції; 4) введення воєнного стану?

95. У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні моменти припинення дії нормативно-правових актів за законо-

давством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України «Про Державний бюджет»; 2) міською радою незаконного рішення її виконавчого комітету; 3) Президентом України незаконного акта Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 4) введення воєнного стану?

96. Дія нормативно-правових актів на правовідносини, які ви-

никли після набрання ним чинності, а також на ті, що виникли до

набрання ним чинності, але тривають (продовжують існувати) піс-

ля набрання ним чинності:

1) зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

97. Дія нормативно-правового акта на правовідносини, які ви-

никли до набрання ним чинності, але з моменту виникнення цих

правовідносин:

1) зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

98. Дія нормативно-правового акта на правовідносини, які ви-

никли після набрання ним чинності; а на відносини, які виникли

до набрання ним чинності і продовжують існувати може поширю-

ватися дія попереднього нормативно-правового акта:

1) зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

99. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму,

зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий

припис: «Неоскаржені судові рішення, ухвалені в першій інстанції

до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства

України, набирають законної сили в порядку, встановленому

Цивільним процесуальним кодексом України 1963 р. або Госпо-

дарським процесуальним кодексом України 1991 року (Розд. VII

Кодексу адміністративного судочинства України):

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

100. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі

(пряму, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Після набрання чинності Кодексом адміністра-

тивного судочинства України розгляд справ щодо правовідносин,

пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму,

здійснюється в порядку встановленому цим Кодексом (розд. VII

Кодексу адміністративного судочинства України):

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

101. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «щодо цивільних відносин, які виникли до на-

брання чинності Цивільним кодексом України, положення цього

кодексу застосовується у положенні Цивільного Кодексу України

до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати

після набрання ним чинності (Прикінцеві та перехідні положення

Цивільного кодексу України):

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

102. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Правила книги шостої Цивільного кодексу

України застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але

не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності цим

Кодексом» (Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України):

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

103. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Закон про кримінальну відповідальність, який

скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відпові-

дальніст...., поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до

набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбу-

вають покарання або відбули покарання, але мають судимість»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

104. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «До приведення законодавства України у відповід-

ність із Законом України «Про внесення змін до Закону України

«Про вибори Президента України», закони та інші нормативно-

правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому

Закону».

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

105. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Цивільний кодекс України застосовується до цивіль-

них відносин, що виникли після набрання ним чинності»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

106. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Правила ст. 1277 Цивільного кодексу України

про відумерле майно застосовується також до спадщини, від дня

відкриття якої до набрання чинності цим Кодексом спливло не

менше одного року»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

107. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Правила Цивільного кодексу України про по-

зовну давність застосовуються до позовів, строк, пред'явлення

яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до

набрання чинності цим Кодексом»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

108. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «До господарських відносин, що виникли до набрання

чинності відповідними положеннями Господарського кодексу

України, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

109. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Положення Господарського кодексу України щодо

відповідності за порушення правил здійснення господарської дія-

льності, а також за порушення господарських зобов'язань застосо-

вуються у разі, якщо ці порушення були вчинені після набрання

чинності зазначеними положеннями, крім випадків, коли за пору-

шення господарських зобов'язань була встановлена інша відпові-

дальність договором, укладеним до 1 січня 2004 р.»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

110. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Положення Господарського кодексу України щодо

відповідальності за порушення правил здійснення господарської

діяльності, а також за порушення господарських зобов'язань, вчи-

нені до набрання чинності відповідними положеннями цього коде-

ксу стосовно відповідальності учасників господарських відносин,

застосовуються у разі, якщо вони пом'якшують відповідальність

за вказані порушення»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

111. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Звільнити від покарання (основного і додаткового)

відповідно до частини другої ст. 74 цього Кодексу осіб, засудже-

них за Кримінальним кодексом України 1960 р. за діяння, відпові-

дальність за які не передбачена цим Кодексом: осіб, засуджених на

підставі частини третьої ст. 5 Кримінального кодексу України

1960 р.»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

112. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Звільнити ... осіб, засуджених за готування до злочи-

ну за частиною першою ст. 17 та відповідними статтями особливої

частини Кримінального кодексу України 1960 р., якщо ці злочини

належать до злочинів невеликої тяжкості»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

113. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Звільнити від покарання осіб, засуджених вперше до покарання у виді позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості, вчинені у віці до 18 років, відповідно до вимог частини другої ст. 12 та частини другої ст. 102 цього Кодексу»: 1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

114. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-пра-

вовий припис: «Звільнити від покарання: військовослужбовців,

засуджених за покарання у виді направлення в дисциплінарний

батальйон на строк до шести місяців»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

115. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «З дня набрання чинності цим Кодексом не є особли-

во небезпечними рецедивістами особи, визнані такими відповідно

до ст. 26 Кримінального кодексу України 1960 р.»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

116. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «У разі призначення більш м'якого покарання, ніж

передбачено законом за злочин, вчинений до набрання чинності

цим Кодексом, суду слід керуватися вимогами ст. 44 Криміналь-

ного кодексу України 1960 р.»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

117. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «До осіб, засуджених до покарання у виді позбавлен-

ня волі із застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно

до ст. 46 Кримінального кодексу України 1960 р., що застосову-

ється ст. 78 цього Кодексу»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

118. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «У разі звільнення від кримінальної відповідальності

та покарання осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим

Кодексом, внаслідок зміни обстановки і втрати суспільної небез-

печності діянням або особою, яка його вчинила, слід керуватися

частиною першою або частиною другою ст. 50 Кримінального ко-

дексу України 1960 р.»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

119. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Скоротити відповідно до частини третьої ст. 104 цього Кодексу умовно засудженим неповнолітнім іспитовий строк до 2-х років, якщо визначений судом іспитовий строк вище цієї межі»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

120. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «До позовів про визнання заперечуваного правочину

недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного

правочину, право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 p.,

застосовується позовна давність, встановлена для відповідних по-

зовів законодавством, що діяло раніше»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

121. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Правила ст. 344 Цивільного кодексу України про на-

бувальну давність поширюється також на випадки, коли володіння

майном почалося за три роки до набрання чинності цим Ко-

дексом»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

122. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «До договорів, що були укладені до 1 січня 2004 р. і

продовжують діяти після набрання чинності Цивільного кодексу

України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав, по-

рядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів

незалежно від дати їх укладення»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

123. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-пра-

вовий припис: «У виняткових випадках з метою припинення

суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може

бути поширена на діяння вчинені до певної дати після оголошення

амністії за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог,

передбачених у законі про амністію (умовна амністія)»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

124. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Дія закону про амністію поширюється на злочини,

вчинені до дня набрання ним чинності включно»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

125. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму,

зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: «Встановити, що Господарський кодекс України застосовується до господарських відносин, які виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього розділу»: 1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

126. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «Правила Цивільного кодексу України про відповіда-

льність за порушення договору застосовуються в тих випадках,

коли відповідні порушення були допущені після набрання чиннос-

ті цим Кодексом»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

127. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пря-

му, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-право-

вий припис: «При вирішенні питання про звільнення від відбуван-

ня покарання з випробуванням осіб, які вчинили злочини після на-

брання чинності цим Кодексом, суд застосовує статті 75-77 цього

Кодексу»:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

128. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі

(пряму, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-

правовий припис: «Не приводити у виконання вироки судів в ча-

стині конфіскації майна і стягнення штрафу, якщо до барання

чинності цим Кодексом конфісковане майно не було вилучено і

реалізоване, а штраф не був стягнутий у разі, якщо за даний зло-

чин цим Кодексом конфіскація майна і накладення штрафу не

передбачені».

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

129. У відповідях під якими номерами правильно названо основ-

ні параметри просторової дії нормативно-правового акта:

1) початок дії; 2) повітряний простір; 3) суша; 4) зупинення дії.

130. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні параметри просторової дії нормативно-правового акта:

1) початок дії; 2) водойми; 3) надра; 4) зупинення дії.

131. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні параметри просторової дії нормативно-правового акта: •

1) початок дії; 2) військовий корабель у відкритому морі; 3) дипломатичні установи за межами держави; 4) зупинення дії.

132. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні параметри просторової дії нормативно-правового акта:

1) початок дії; 2) невійськовий літак у відкритому повітряному просторі; 3) космічні об'єкти; 4) зупинення дії.

133. У відповідях під якими номерами правильно названо фі-

зичні особи, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) громадянин; 2) установа; 3) господарське товариство; 4) особа без громадянства?

134. У відповідях під якими номерами правильно названо фізич-

ні особи, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) іноземний громадянин; 2) господарське товариство; 3) громада; 4) особа з подвійним громадянством?

135. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичні особи, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) громадянин; 2) підприємство; 3) орган держави; 4) особа без громадянства?

136. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичних осіб, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) громадянин; 2) господарське товариство; 3) орган місцевого самоврядування; 4) особа без громадянства?

137. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичних осіб, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) громадянин; 2) релігійна організація; 3) профспілкова організація; 4) особа без громадянства?

138. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичних осіб, на яких поширює дію нормативно-правовий акт:

1) громадянин; 2) іноземне підприємство; 3) спільне підприємство; 4) особа без громадянства?

139. Правотворча діяльність "зі зведення нормативно-правових

приписів у єдину систему:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) систематизація нормативно-правових приписів; 4) правоза-стосування.

140. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні способи систематизації:

1) облік нормативно-правових актів; 2) застосування норма-тивно-правових приписів; 3) інкорпорація; 4) правотлумачення?

141. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні способи систематизації:

1) консолідація; 2) застосування нормативно-правових приписів; 3) кодифікація; 4) правотлумачення?

142. Спосіб систематизації, який полягає у збиранні, зберіганні,

підтриманні у контрольному стані нормативно-правових актів,

а також створенні пошукової системи, яка необхідна для знахо-

дження нормативно-правових приписів:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) облік нормативно-правових актів; 4) правозастосу-вання?

143. У відповідях під якими номерами правильно названо

основні види обліку нормативно-правових актів:

1) правотлумачний; 2) картковий; 3) правозастосовний; 4) ав-томатизований?

144. Спосіб систематизації, який полягає в об'єднанні норма-

тивно-правових приписів, за певним критерієм в єдиному збірни-

ку, без зміни змісту:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) інкорпорація; 4) правозастосування.

145. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

інкорпорацій за обсягом:

1) предметна; 2) загальна; 3) хронологічна; 4) галузева?

146. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

інкорпорацій за обсягом:

1) офіційна; 2) галузева; 3) спеціальна; 4) неофіційна?

147. У відповідях під якими номерами правильно названо види

інкорпорації за обсягом:

1) офіційна; 2) галузева; 3) офіціозна; 4) загальна?

148. У відповідях під якими номерами правильно названо види

інкорпорації за обсягом:

1) офіційна; 2) міжгалузева; 3) офіціозна; 4) спеціальна?

149. У відповідях під якими номерами правильно названо види

інкорпорації за обсягом:

1) офіційна; 2) загальна; 3) офіціозна; 4) міжгалузева?

150. У відповідях під якими номерами правильно названо види

інкорпорації за обсягом:

1) офіційна; 2) галузева; 3) офіціозна; 4) спеціальна?

151. У відповідях під якими номерами правильно названо види

інкорпоративних актів:

1) закон; 2) збірник; 3) кодекс; 4) звід?

152. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

інкорпорацій за юридичним значенням:

1) загальна; 2) офіційна; 3) спеціальна; 4) неофіційна?

153. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

інкорпорацій залежно від юридичного значення:

1) галузева; 2) предметна; 3) неофіційна; 4) хронологічна?

154. Як називається вид інкорпорації, за якої правотворчий

суб'єкт сам готує та видає збірник або затверджує збірник делего-

ваної інкорпорації:

1) офіціозна; 2) неофіціозна; 3) проста; 4) офіційна?

155. Як називається вид інкорпорації, коли збірник готує суб'єкт

делегованої інкорпорації, але видає без офіційного затвердження

правотворчого суб'єкта:

1) офіціозна; 2) неофіцйна; 3) проста; 4) офіційна?

156. Як називається вид інкорпорації, яка здійснюється непра-

вотворчим суб'єктом за власної ініціативи без спеціального дору-

чення і контролю правотворчого суб'єкта:

1) офіціозна; 2) неофіцйна; 3) проста; 4) офіційна?

157. У відповідях під якими номерами правильно названо види

офіційних інкорпоративних збірників України:

1) закон; 2) Офіційний вісник України; 3) Відомості Верховної Ради України; 4) Цивільний кодекс України?

158. Спосіб систематизації, який полягає у змістовій переробці

нормативно-правових приписів, пов'язаних спільним предметом

регулювання, та об'єднанні їх у єдиному акті:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) кодифікація; 4) правозастосування.

159. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки кодифікації:

1) здійснюється контрольно-наглядовим органом; 2) здійснюється спеціально уповноваженим правотворчим суб'єктом; 3) здій-снюється судовим органом; 4) завжди є офіційною?

160. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки кодифікації:

1) здійснюється контрольно-наглядовим органом; 2) охоплює галузеві відносини; 3) здійснюється судовим органом; 4) спрямована на переопрацювання нормативно-правових приписів?

161. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

кодифікації за обсягом:

1) хронологічна; 2) загальна; 3) звичаєва; 4) галузева?

162. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

кодифікації за обсягом:

1) хронологічна; 2) міжгалузева; 3) звичаєва; 4) спеціальна?

163. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

кодифікованих актів:

1) збірник; 2) кодекс; 3) вісник; 4) положення?

164. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

кодифікованих актів:

1) збірник; 2) регламент; 3) вісник; 4) статут?

165. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

кодифікованих актів:

1) збірник; 2) правила; 3) вісник; 4) основи законодавства?

166. Спосіб систематизації, який полягає в об'єднанні норма-

тивно-правових приписів, що регулюють одну і ту саму сферу

суспільних відносин в єдиний звідний акт без зміни змісту:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) консолідація; 4) правозастосування.

167. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки консолідації:

1) здійснюється реалізація нормативно-правових приписів;

нормативно-правові приписи об'єднані у єдиному звідному акті;

здійснюється правозастосування; 4) об'єднується без зміни змісту?

168. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки консолідації:

1) здійснюється реалізація нормативно-правових приписів; 2) містить деякі ознаки кодифікації та інкорпорації; 3) здійснюється правозастосування; 4) використовується уніфікована термінологія?

169. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки консолідації:

1) здійснюється реалізація нормативно-правових приписів; 2) нормативно-правові приписи об'єднані за предметом регулювання; 3) здійснюється зовнішнє опрацювання та редагування;

4) здійснюється правозастосування?

170. У відповідях під якими номерами правильно вказано тен-

денції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використання нормативно-правових актів інших держав; 2) поява нових нормативно-правових галузей; 3) створення комп'ютерних способів систематизації; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів?

171. У відповідях під якими номерами правильно вказано тен-

денції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використання нормативно-правових актів інших держав; 2) інтенсифікація законотворення; 3) підвищення соціальної значущості закону; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів?

172. У відповідях під якими номерами правильно вказано тен-

денції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використання нормативно-правових актів інших держав; 2) створення комплексних галузей; 3) ліквідація деформацій у системі джерел права; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

 1. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -