<<
>>

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Передбачені нормами права зв'язки між суб'єктами права,

що виникають у процесі здійснення ними прав та обов'язків:

1) суспільні відносини; 2) ідеологічні відносини; 3) правові відносини; 4) політичні відносини.

2.

У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) виникнення на підставі юридичних фактів; 3) врегульовуються актом застосування права; 4) відносини, що передбачені нормою права?

3. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) є різновидом суспільних відносин; 3) врегульовуються актом застосування права; 4) мають вольовий характер?

4. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) пра-восуб'єктність учасників відносин; 3) врегульовуються актом за-стосування права; 4) наявність правового зв'язку між суб'єктами?

5. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) на-явність суб'єктивних прав та юридичних обов'язків; 3) врегульо-вуються актом застосування права; 4) виникають на підставі юридичних фактів?

6. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) компетентність суб'єкта; 2) праводієздатність суб'єкта;

3) передбаченість нормою права; 4) офіційність?

7. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

правовідносин:

1) легальність; 2) наявність у суб'єктів взаємних прав та обов'язків; 3) наявність юридичного факту; 4) регулятивність?

8. У відповідях під якими номерами правильно вказано юри-

дичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) пра-восуб'єктність; 3) врегульовуються актом застосування права;

4) юридичний факт?

9.

У відповідях під якими номерами правильно вказано юри-

дичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб'єктом; 2) пе-редбаченість нормою права; 3) врегульовуються актом застосування права; 4) юридичний факт?

10. У відповідях під якими номерами правильно названо

елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) об'єкт правовідносин; 3) суб'єкт право-відносин; 4) дієздатність

11. У відповідях під якими номерами правильно названо

елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) суб'єктивне право; 3) дієздатність; 4) юридичний обов'язок?

12. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правовідносин за галузевою належністю:

1) конституційні; 2) прості; 3) загальні; 4) цивільні?

13. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правовідносин за характером дій зобов'язаного суб'єкта:

1) прості; 2) пасивні; 3) складні; 4) активні?

14. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правовідносин за часом здійснення:

1) загальні; 2) триваючі; 3) конкретні; 4) одноактні?

15. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правовідносин за функціями у правовому регулюванні:

1) матеріальні; 2) регулятивні; 3) охоронні; 4) соціальні?

16. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правовідносин за кількістю учасників (суб'єктним складом):

1) прості; 2) загальні; 3) складні; 4) конкретні?

17. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовід-

носин: «Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів пра-

ва власності»:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно-процесуальний; 4) цивільно-процесуальний.

18. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовід-

носин: «Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій

стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття

провадження в адміністративній справі»:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно-процесуальний; 4) цивільно-процесуальний.

19.

Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовід-

носин: «Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або

принизити людську гідність»:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно-процесуальний; 4) цивільно-процесуальний.

20. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовід-

носин: «Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава»:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно-процесу-альний; 4) цивільно-процесуальний.

21. Правосуб'єктний учасник суспільних відносин:

1) суб'єкт права; 2) суб'єкт правовідносин; 3) правопорушник; 4) суб'єкт застосування права.

22. Сукупність таких юридичних властивостей учасника су-

спільних відносин, як правоздатність, дієздатність, деліктоздат-

ність:

1) юридичний факт; 2) суб'єктивне право; 3) правосуб'єкт-ність; 4) юридичний обов'язок.

23. Передбачена нормами права можливість суб'єкта мати пра-

ва і нести обов'язки:

1) об'єктивне право; 2) правоздатність; 3) юридичний факт; 4) правопорушення.

24. Передбачена нормами права можливість суб'єкта своїми

діями набувати та здійснювати права і обов'язки:

1) суб'єктивне право; 2) дієздатність; 3) об'єктивне право; 4) реалізація права.

25. Передбачена нормами права здатність суб'єкта нести юри-

дичну відповідальність за вчинення протиправних дій:

1) дієздатність; 2) юридична відповідальність; 3) деліктоздат-ність; 4) правосуб'єктність.

26. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичні властивості суб'єкта правовідносин:

1) суб'єктивне права; 2) правоздатність; 3) деліктоздатність; 4) об'єктивне право?

27. У відповідях під якими номерами правильно названо юри-

дичні властивості суб'єкта правовідносин:

1) дієздатність; 2) юридичний обов'язок; 3) деліктоздатність; 4) суб'єктивне право?

28. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

суб'єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) фізична особа; 3) гідність людини; 4) соціальні спільності?

29.

У відповідях під якими номерами правильно вказано види

суб'єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) юридична особа; 3) гідність людини; 4) фізична особа?

30. У відповідях під якими номерами правильно названо види

фізичних осіб (суб'єктів правовідносин):

1) підприємство; 2) громадянин; 3) юридична фірма; 4) біпатрид?

31. У відповідях під якими номерами правильно названо види

фізичних осіб:

1) іноземний громадянин; 2) установа; 3) апатрид; 4) підприємство?

32. У відповідях під якими номерами правильно названо види

юридичних осіб:

1) громадянин; 2) установа; 3) сільська рада; 4) іноземний громадянин?

33. У відповідях під якими номерами правильно названо види

юридичних осіб:

1) підприємство; 2) громадянин; 3) біпатрид; 4) фермерське господарство?

34. У відповідях під якими номерами правильно названо вид

юридичних осіб:

1) Міністерство внутрішніх справ України; 2) виробничий кооператив; 3) громадянин; 4) космічний аппарат?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо види

юридичних осіб:

1) Львівський національний університет імені Івана Франка;

2) громадянин; 3) міська рада; 4) автомобіль?

36. У відповідях під якими номерами правильно названо види

юридичних осіб:

1) Львівська обласна державна адміністрація; 2) костюм;

3) Укрзалізниця; 4) Указ Президента України.

37. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

соціальних спільностей (суб'єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) нація; 3) правоздатність; 4) національна меншина?

38. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

соціальних спільностей (суб'єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) народ; 3) правоздатність; 4) мешканці міста?

39. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можли-

вість суб'єкта мати будь-які права та обов'язки, передбачені нор-

мами права:

1) часткова; 2) загальна; 3) обмежена; 4) повна?

40.

Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можли-

вість суб'єкта мати права і нести обов'язки у межах конкретної

нормативно-правової галузі:

1) часткова; 2) галузева; 3) обмежена; 4) повна?

41. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає, що для

реалізації можливостей суб'єкта мати певні права та обов'язки,

необхідні спеціальні (професійні) знання та навички:

1) часткова; 2) спеціальні; 3) обмежена; 4) повна?

42. У відповідях під якими номерами правильно вказано вид

дієздатності, що настає у віці з 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова?

43. У відповідях під якими номерами правильно вказано вид

дієздатності, що настає з моменту укладення шлюбу у віці до

18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова?

44. У відповідях під якими номерами правильно вказано вид

дієздатності, що настає у віці з 14 до 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) неповна; 4) часткова?

45. У відповідях під якими номерами правильно вказано вид

дієздатності, що настає у віці до 14 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) часткова; 4) неповна?

46. У відповідях під якими номерами правильно вказано вид

дієздатності, коли в установленому законом порядку допускається

її обмеження за судовим рішенням:

1) загальна; 2) галузева; 3) обмежена; 4) часткова?

47. Який суб'єкт правовідносин має спеціальну правосуб'єкт-

ність:

1) громадянин; 2) юридична особа; 3) апатрид; 4) біпатрид?

48. У якого суб'єкта правовідносин правоздатність виникає з

моменту народження:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність?

49. У якого суб'єкта правовідносин правоздатність припиня-

ється зі смертю:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність?

50. У якого суб'єкта правовідносин дієздатність виникає з до-

сягненням певного віку, передбаченого нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність?

51.

У якого суб'єкта правовідносин деліктоздатність виникає з

досягненням певного віку і це передбачено нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність?

52. У якого суб'єкта правовідносин правоздатність, дієздат-

ність та деліктоздатність виникають одночасно:

1) громадянин; 2) апатрид; 3) фізична особа; 4) біпатрид?

53. Явища (блага), з приводу яких виникають, змінюються,

припиняються правовідносини:

1) суб'єкти правовідносин; 2) об'єкти правовідносин; 3) юридичні факти; 4) юридичні норми.

54. Зазначте, що є об'єктом правовідносин:

1) речі; 2) юридичні властивості акта правозастосування; 3) автомобіль; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акта.

55. Зазначте, що є об'єктом правовідносин:

1) життя людини; 2) юридичні властивості акта правозастосування; 3) ділова репутація; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акта.

56. Вкажіть, що є об'єктом правовідносин:

1) гідність людини; 2) юридичні властивості акта правозастосування; 3) цінні папери; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акта.

57. Зазначте, що є об'єктом правовідносин:

1) картина; 2) юридичні властивості акта правозастосування;

3) здоров'я людини; 4) юридичні властивості підзаконного норма-

тивно-правового акта.

58. Передбачена нормою права можливість певної поведінки

суб'єкта, спрямованої на задоволення власних інтересів:

1) об'єктивне право; 2) суб'єктивне право; 3) юридичний обов'язок; 4) реалізація права.

59. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки суб'єктивного права:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) можлива поведінка суб'єкта; 3) тлумачення нормативно-правових приписів;

4) забезпечується державою?

60. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

суб'єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) можливості суб'єкта, передбачені нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) здійснюється уповноваженим суб'єктом у своїх інтересах?

61. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

суб'єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) здійснюється у межах, визначених нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) забезпечується обов'язками інших суб'єктів?

62. У відповідях під якими номерами правильно названо еле-

менти суб'єктивного права:

1) необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість власною поведінкою задовольняти свої потреби; 3) юридична відповідальність; 4) можливість вимагати певну поведінку від інших суб'єктів?

63. У відповідях під якими номерами правильно названо елемен-

ти суб'єктивного права:

1) необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість звертатися до держави за захистом; 3) юридична відповідальність; 4) можливість користуватися певним благом?

64. Передбачена нормою права необхідність певної поведінки

суб'єкта для задоволення інтересів уповноваженої особи:

1) суб'єктивне право; 2) об'єктивне право; 3) юридичний обов'язок; 4) юридична відповідальність?

65. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки юридичного обов'язку:

1) є необхідною поведінкою суб'єкта; 2) створення норматив-но-правових приписів; 3) здійснення поведінки в інтересах уповноваженої особи; 4) тлумачення нормативно-правових приписів?

66. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

юридичного обов'язку:

1) здійснюється у межах, визначених нормою права; 2) мож-ливості суб'єкта, передбачені нормою права; 3) забезпечуються засобами державного примусу; 4) здійснюється в інтересах уповноваженого суб'єкта?

67. У відповідях під якими номерами правильно названо еле-

менти юридичного обов'язку:

1) право на власні дії; 2) необхідність зазнати позбавлення певних благ; 3) право на чужі дії; 4) необхідність вчинтлти йевні дії або утриматися від їх вчинення?

68. У відповідях під якими номерами правильно названо еле-

менти юридичного обов'язку:

1) право на власні дії; 2) необхідність здійснити певні дії на вимогу уповноваженого суб'єкта; 3) право на чужі дії; 4) необхідність не перешкоджати уповноваженому суб'єкту користуватися певним благом?

69. Який вид правовідносин розкривається через таке співвід-

ношення: праву вимагати застосування засобу державного приму-

су кореспондує обов'язок зазнати позбавлення благ:

1) регулятивні; 2) загальні; 3) охоронні; 3) спеціальні.

70. Який вид правовідносин розкривається через таке співвід-

ношення: праву на свої дії кореспондує обов'язок діяти активно чи

утримуватися від певних дій:

1) регулятивні; 2) загальні; 3) охоронні; 3) спеціальні?

71. Передбачені нормами права конкретні обставини, з настанням

яких виникають, змінюються та припиняються правові відносини:

1) суб'єктивні права; 2) норми права; 3) юридичні факти; 4) юридичні акти.

72. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

юридичних фактів:

1) правоздатність; 2) за змістом це явища соціальної реальності; 3) дієздатність; 4) породжують юридичні наслідки?

73. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

юридичних фактів:

1) правоздатність; 2) передбачені нормою права; 3) дієздатність; 4) об'єктивовані у джерелах права?

74. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) правозмінюючі; 2) прості; 3) триваючі; 4) складні?

75. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) дії; 2) події; 3) правоприпиняючі; 4) правостворюючі?

76. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

юридичних фактів за наявністю волі:

1) події; 2) прості; 3) триваючі; 4) дії?

Назвіть види юридичних фактів за їх складом: 1) загальні; 2) складні; 3) конкретні; 4) прості.

Назвіть види юридичних фактів за тривалістю у часі: 1) прості; 2) триваючі; 3) одноакті; 4) загальні.

Назвіть види юридичних фактів за юридичною природою: 1) триваючі; 2) реальні; 3) умовні; 4) загальні.

Назвіть види юридичних фактів залежно від правомірності дій: 1) деліктоздатність; 2) юридичні акти; 3) юридична особа;

4) юридичні вчинки.

81. До якого виду юридичних фактів належить порушення тру-

дової дисципліни:

1) злочин; 2) проступок; 3) юридичний казус; 4) юридичний акт?

82. До якого виду юридичних фактів належить крадіжка:

1) злочин; 2) проступок; 3) юридичний казус; 4) юридичний акт?

83. До якого виду юридичних фактів належать такі правомірні

дії як наказ про звільнення з роботи:

1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки; 3) правові фікції; 4) події?

84. До якого виду юридичних фактів належить вирок суду:

1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки; 3) правові фікції; 4) події?

85. До якого виду юридичних фактів належить договір купівлі-

продажу:

1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки; 3) правові фікції; 4) події?

86. До якого виду юридичних фактів належить укладення шлюбу:

1) правомірна дія; 2) неправомірна дія; 3) правові фікції; 4) події?

87. До якого виду юридичних фактів належить порушення пра-

вил дорожнього руху:

1) правомірна дія; 2) неправомірна дія; 3) правові фікції; 4) події?

88. До якого виду юридичних фактів належить знищення майна

унаслідок повені:

1) правомірна дія; 2) неправомірна дія; 3) правові фікції; 4) події?

89. До якого виду юридичних фактів належить написання літе-

ратурного твору:

1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки; 3) правові фікції; 4) події?

90. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

подій:

1) загальні; 2) абсолютні; 3) прості; 4) відносні?

91. У відповідях під якими номерами правильно вказано види дій:

1) загальні; 2) правомірні; 3) прості; 4) неправомірні?

92. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правомірних дій:

1) загальні; 2) юридичні акти; 3) прості; 4) юридичні вчинки?

93. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

неправомірних дій:

1) загальні; 2) правові аномалії; 3) прості; 4) правопорушення?

94. Передбачене нормою права припущення про наявність або

відсутність юридичних фактів:

1) правова фікція; 2) правова презумпція; 3) правова преюди-ція; 4) правова аксіома.

95. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правових презумпцій за можливістю спростування:

1) спеціальні; 2) спростовні; 3) складні; 4) неспростовні.

96. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правових презумпцій за сферою дії:

1) спеціальні; 2) загальноправові; 3) складні; 4) міжгалузеві?

97. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правових презумпцій за сферою дії:

1) спеціальні; 2) галузеві; 3) складні; 4) інституційні?

98. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правових презумпцій за характером урегульованих відносин:

1) спеціальні; 2) матеріальні; 3) складні; 4) процесуальні?

99. Засіб, за допомогою якого неіснуючий факт оголошується

існуючим:

1) правова фікція; 2) правова презумпція; 3) правова преюди-ція; 4) правова аксіома.

100. Факт, існування чи неіснування якого встановлено судо-

вим рішенням, що набрало законної сили:

1) правова фікція; 2) правова презумпція; 3) правова преюди-ція; 4) правова аксіома.

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

 1. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -