<<
>>

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Здійснення нормативно-правових приписів у правомірних

діяннях суб'єктів суспільних відносин з метою задоволення відпо-

відних інтересів:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) реалізація нормативно-правових приписів; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) систематизація нормативно-правових приписів.

2.

У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки реалізації нормативно-правових приписів:

1) є діяльністю компетентного суб'єкта; 2) є правомірною поведінкою суб'єкта права; 3) є організаційно-правовою передумовою; 4) є поведінкою, яка передбачена чинною системою джерел права?

3. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки реалізації нормативно-правових приписів:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) здійснюються з метою задоволення індивідуальних, колективних, загальносуспільних інтересів; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) за суб'єктами можуть бути індивідуальними або колективними.

4. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки реалізації нормативно-правових приписів:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) результатом правореалізації є задоволення власного інтересу; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) мають безпосередню та опосередковану форму реалізації?

5. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки реалізації нормативно-правових приписів:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) за характером нормативно-правових приписів реалізація здійснюється у формі використання, виконання, дотримання; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) складаються з певних стадій?

6. У відповідях під якими номерами правильно вказано форми

реалізації нормативно-правових приписів за їх характером:

1) правовідносини; 2) дотримання; 3) тлумачення; 4) викори-стання?

7.

У відповідях під якими номерами правильно вказано форми

реалізації нормативно-правових приписів за їх характером:

1) правовідносини; 2) використання; 3) тлумачення; 4) виконання?

8. Активна чи пасивна форма реалізації уповноважувальних

нормативно-правових приписів, що здійснюється суб'єктом за влас-

ним бажанням:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотримання.

9. Активна форма реалізації зобов'язальних нормативно-право-

вих приписів, що здійснюється незалежно від власного бажання:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотримання.

10. Пасивна форма реалізації заборонних нормативно-правових

приписів, що здійснюється незалежно від власного бажання:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотри-мання.

11. У відповідях під якими номерами правильно вказано форму

реалізації за характером дій суб'єктів права:

1) проста; 2) безпосередня; 3) складна; 4) опосередкована?

12. Уповноважувальні нормативно-правові приписи реалізують-

ся у формі:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотри-мання.

13. Заборонні нормативно-правові приписи реалізуються у

формі:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотримання.

14. Зобов'язальні нормативно-правові приписи реалізуються у

формі:

1) правотворення; 2) використання; 3) виконання; 4) дотримання.

15. У відповідях під якими номерами правильно названо стадії

реалізації нормативно-правових приписів у приватноправових від-

носинах:

1) усвідомлення потреби в реалізації нормативноправових приписів; 2) систематизація нормативно-правових приписів; 3) створення нормативно-правових приписів; 4) визначення об'єкта правовідносин?

16. У відповідях під якими номерами правильно названо стадії

реалізації нормативно-правових приписів у приватноправових від-

носинах:

1) визначення суб'єктів майбутніх правовідносин; 2) систематизація нормативно-правових приписів; 3) створення нормативно-правових приписів; 4) з'ясування змісту норми права, що міститься у нормативно-правовому приписі?

17.

У відповідях під якими номерами правильно названо стадії

реалізації нормативно-правових приписів у публічно-правових

відносинах:

1) здійснення суб'єктивного права (у правовідносинах);

2) систематизація нормативно-правових приписів; 3) створення

нормативно-правових приписів; 4) виконання юридичного обо-

в'язку (у правовідносинах)?

18. У відповідях під якими номерами правильно названо ста-

дії реалізації нормативно-правових приписів у публічно-правових

відносинах:

1) усвідомлення необхідності реалізації нормативно-правових приписів; 2) систематизація нормативно-правових приписів;

3) створення нормативно-правових приписів; 4) з'ясування змісту

норми права?

19. У відповідях під якими номерами правильно названо стадії

реалізації нормативно-правових приписів у приватноправових від-

носинах:

1) прийняття правозастосовного акта; 2) систематизація нормативно-правових приписів; 3) створення нормативно-правових приписів; 4) виконання юридичного обов'язку?

20. У відповідях під якими номерами правильно вказано пе-

редумови, що викликають необхідність правозастосуваня:

1) потреба в систематизації нормативно-правових приписів; 2) відсутність достатніх підстав для здійснення суб'єктивного права; 3) потреба у створенні нормативно-правових приписів; 4) потреба у визнанні певних обставин юридично значущими.

21. У відповідях під якими номерами правильно вказано перед-

умови, що викликають необхідність правозастосуваня:

1) потреба в систематизації нормативно-правових приписів; 2) наявність перешкод у здійсненні суб'єктивного права; 3) потреба у створенні нормативно-правових приписів; 4) виникнення спору між суб'єктами щодо прав та обов'язків?

22. У відповідях під якими номерами правильно вказано пере-

думови, що викликають необхідність правозастосуваня:

1) потреба в систематизації нормативно-правових приписів; 2) невиконання обов'язку у добровільному порядку; 3) потреба у створенні нормативно-правових приписів; 4) неналежне користування правом?

23.

У відповідях під якими номерами правильно вказано пе-

редумови, що викликають необхідність правозастосуваня:

1) потреба в систематизації нормативно-правових приписів; 2) потреба у становленні міри юридичної відповідальності; 3) потреба у створенні нормативно-правових приписів; 4) неналежне виконання обов'язку?

24. У відповідях під якими номерами правильно вказано пе-

редумови застосування нормативно-правових приписів:

1) перешкоди у здійсненні суб'єктивного права; 2) необхідність активної поведінки; 3) потреба у створенні закону; 4) потреба у встановленні міри юридичної відповідальності?

25. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

застосування нормативно-правових приписів:

1) спрямовано на створення індивідуальних приписів; 2) спря-мовано на створення передумов для реалізації нормативно-правових приписів; 3) спрямовано на створення норми права; 4) впливає на людину та суспільство?

26. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

застосування нормативно-правових приписів:

1) є діяльністю компетентних суб'єктів; 2) має владний характер; 3) спрямовано на створення норми права; 4) впливає на людину та суспільство?

27. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

застосування нормативно-правових приписів:

1) є діяльністю компетентних суб'єктів; 2) має владний характер; 3) спрямовано на створення норми права; 4) впливає на людину та суспільство?

28. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

застосування нормативно-правових приписів:

1) складається з послідовних стадій; 2) здійснюється відповідно до основних вимог, що забезпечують її правомірність; 3) спря-мовано на створення норми права; 4) впливає на людину та суспільство?

29. У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки

застосування нормативно-правових приписів:

1) результати фіксуються в індивідуальному правовому акті; 2) забезпечується державою; 3) спрямовано на створення норми права; 4) впливає на людину та суспільство?

30.

У відповідях під якими номерами правильно вказано осно-

вні стадії застосування нормативно-правових приписів:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення; 3) юридична кваліфікація; 4) оголошення нормативно-правового акта?

31. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні стадії застосування нормативно-правових приписів:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) встанов-лення фактичних обставин справи; 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню; 4) оголошення нормативно-правового акта?

32. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії встановлення фак-

тичних обставин справи:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) встановлення юридичної значущості фактів; 3) визначення кола юридично значущих фактів; 4) оголошення нормативно-правового акта?

33. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні правозастосовні дії, які здійснюються на стадії встановлення

фактичних обставин справи:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів; 3) до-слідження та доказування достатності та достовірності фактів; 4) оголошення нормативно-правового акта?

34. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні правозастосовні дії, які здійснюються на стадії встановлення

фактичних обставин справи:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) оцінювання фактів щодо їх вірогідності, істинності; 3) перевірка доказів; 4) оголошення нормативно-правового акта?

35. У відповідях під якими номерами правильно вказано осно-

вні правозастосовні дії, які здійснюються на стадії вибору норма-

тивно-правового припису, що підлягає застосуванню:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) вибір нормативно-правового припису; 3) з'ясування змісту норми права, що зафіксована у нормативно-правовому приписі; 4) оголошення нормативно-правового акта?

36.

У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні правозастосовні дії, які здійснюються на стадії вибору нормати-

вно-правового припису, що підлягає застосуванню:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) перевірка справжності та правильності тексту; 3) визначення меж дії нормативно-правового припису та юридичної сили джерела права, в якому він зафіксований; 4) оголошення нормативно-правового акта?

37. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні правозастосовні дії, які здійснюються на стадії вибору нормати-

вно-правового припису, що підлягає застосуванню:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) оцінювання відповідності фактичних обставин змісту конкретних нор-мативно-правових приписів; 3) виявлення можливості настання передбачених нормативно-правовим приписом юридично значущих результатів; 4) оголошення нормативно-правового акта?

38. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

правозастосовні дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення

у справі та його документального оформлення:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) підготовка проекту правозастосовного акта відповідно до вимог правозастосовної техніки; 3) формування та фіксація індивідуально-владного припису; 4) оголошення нормативно-правового акта?

39. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

правозастосовні дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення

по справі та його документального оформлення:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) перевірка відповідності індивідуального припису чинним джерелам права; 3) прийняття та підписання правозастосовного акта; 4) оголошення нормативно-правового акта?

40. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

правозастосовні дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення

у справі та його документального оформлення:

1) підготовка проекту нормативно-правового акта; 2) прийняття та підписання правозастосовного акта; 3) доведення його змісту до адресатів; 4) оголошення нормативно-правового акта?

41. У відповідях під якими номерами правильно вказано осно-

вні вимоги щодо правильного застосування нормативно-правових

приписів:

1) офіційність; 2) обґрунтованість; 3) законність; 4) легальність?

42. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

вимоги щодо правильного застосування права:

1) офіційність; 2) доцільність; 3) легальність; 4) законність?

43. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні вимоги щодо правильного застосування нормативно-правових

приписів:

1) офіційність; 2) законність; 3) легальність; 4) доцільність?

44. Визначте вид правозастосовної діяльності за функціями у

правовому регулюванні: «Засновницький договір підписується

всіма його учасниками»:

1) регулятивні; 2) охоронні; 3) прості; 4) складні.

45. Визначте вид правозастосовної діяльності за функціями у

правовому регулюванні: «Статус територіальних та дільничних

виборчих комісій визначається цим Законом»:

1) регулятивні; 2) охоронні; 3) прості; 4) складні.

46. Визначте вид правозастосовної діяльності за функціями у

правовому регулюванні: «Захоплення вокзалу, аеродрому, порту,

станції або іншого транспортного підприємства, установи та організації - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років»: 1) регулятивні; 2) охоронні; 3) прості; 4) складні.

47. Визначте вид правозастосовної діяльності за функціями у

правовому регулюванні: «Боржник, який порушив зобов'язання,

має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки»:

1) регулятивні; 2) охоронні; 3) прості; 4) складні.

48. Визначте вид правозастосовної діяльності за галузевою на-

лежністю індивідуально-правового припису: «Укладення договору

користування чужими грошовими коштами»:

1) трудові відносини; 2) цивільні відносини; 3) адміністративні відносини; 4) сімейні відносини.

49. Визначте вид правозастосовної діяльності за галузевою на-

лежністю індивідуально-правового припису: «Звільнення судом від

кримінальної відповідальності»:

1) трудові відносини; 2) кримінально-правові відносини; 3) адміністративні відносини; 4) сімейні відносини.

50. Визначте вид правозастосовної діяльності за галузевою

належністю індивідуально-правового припису: «Звільнення влас-

ником з роботи»:

1) трудові відносини; 2) цивільні відносини; 3) адміністративні відносини; 4) сімейні відносини.

51. Визначте вид правозастосовної діяльності за галузевою на-

лежністю індивідуально-правового припису: «Передача ЦВК ви-

борчої документації до відповідної архівної установи»:

1) трудові відносини; 2) цивільні відносини; 3) конституційно-правові відносини; 4) сімейні відносини.

52. У відповідях під якими номерами правильно вказано осно-

вні ознаки правозастосовного акта:

1) містить правило-роз'яснення; 2) його дія розрахована на персоніфікованих суб'єктів; 3) містить індивідуальне обов'язкове правило поведінки; 4) має зворотну дію.

53. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні ознаки правозастосовного акта:

1) містить правило-роз'яснення; 2) приймається компетентними суб'єктами; 3) має владний характер та забезпечується державою; 4) має зворотну дію.

54. У відповідях під якими номерами правильно вказано основні

ознаки правозастосовного акта:

1) містить правило-роз'яснення; 2) регулює лише конкретні випадки, а тому його чинність вичерпується фактом застосування; 3) має пряму дію; 4) має зворотну дію.

55. У відповідях, під якими номерами правильно вказано

основні ознаки правозастосовного акта:

1) містить правило-роз'яснення; 2) має юридичну форму вираження; 3) є необхідною передумовою належної реалізації нормативно-правових приписів; 4) має зворотну дію?

56. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні ознаки правозастосовного акта:

1) містить правило-роз'яснення; 2) має письмову, усну, кон-клюдентну форму зовнішнього прояву; 3) є юридичним фактом, що викликає виникнення, зміну, припинення правовідносин; 4) має зворотну дію.

57. Юридичний акт компетентного суб'єкта, що містить інди-

відуальне формально обов'язкове правило поведінки персоніфіко-

ваного суб'єкта, необхідне для належної реалізації ним відповід-

них нормативно-правових приписів:

1) правостверджувальний акт; 2) правозастосовний акт; 3) пра-возмінюючий акт; 4) правоприпиняючий акт.

58. Визначте вид правозастосовного акта за юридичними

наслідками: розпорядження ректора про переведення студента

1-го курсу на 2-й курс:

1) правостверджувальний; 2) правовстановлювальний; 3) пра-возмінюючий; 4) правоприпиняючий.

59. Визначте вид правозастосовного акта за юридичними на-

слідками: наказ власника підприємства про звільнення працівника

з роботи:

1) правостверджувальний; 2) правовстановлювальний; 3) пра-возмінювальний; 4) правоприпиняючий.

60. Визначте вид правозастосовного акта за юридичними на-

слідками: рішення суду про визнання права на житло:

1) правостверджувальний; 2) правовстановлювальний; 3) пра-возмінювальний; 4) правоприпиняючий.

61. Визначте вид правозастосовного акта за юридичними на-

слідками: наказ керівника установи про зарахування працівника на

роботу:

1) правостверджувальний; 2) правовстановлювальний; 3) пра-возмінювальний; 4) правоприпиняючий.

62. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за функціями у правовому регулюванні:

1) заборонні; 2) регулятивні; 3) зобов'язальні; 4) охоронні?

63. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за функціями у правовому регулюванні:

1) матеріальні; 2) процесуальні; 3) регулятивні; 4) письмові?

64. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за характером індивідуальних приписів:

1) уповноважувальні; 2) регулятивні; 3) зобов'язувальні; 4) письмові?

65. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за характером індивідуальних приписів:

1) уповноважуючі; 2) регулятивні; 3) забороняючі; 4) письмові?

66. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за характером юридичних наслідків:

1) правостверджувальні (констатуючі); 2) заборонні; 3) зобов'язувальні; 4) правоприпиняючі?

67. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за характером юридичних наслідків:

1) уповноважувальні; 2) заборонні; 3) правовстановлювальні; 4) правозмінюючі?

68. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за формою зовнішнього вираження:

1) прості; 2) письмові; 3) конклюдентні; 4) складні?

69. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за формою зовнішнього вираження:

1) прості; 2) усні; 3) письмові; 4) складні?

70. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за суб'єктами прийняття:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) акти органів держави; 4) акти органів місцевого самоврядування?

71. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за суб'єктним складом:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) акти органів держави; 4) акти органів місцевого самоврядування?

72. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за способом вираження:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) акти-документи; 4) акти-дії.

73. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за галузевою належністю:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) конституційні; 4) цивільні?

74. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за характером нормативно-правового при-

пису:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) матеріальні; 4) процесуальні?

75. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за юридичною формою вираження:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) рішення; 4) розпорядження?

76. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за юридичною формою вираження:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) вироки; 4) укази?

77. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за юридичною формою виразу:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) догово-ри; 4) постанови?

78. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

правозастосовних актів за юридичною формою вираження:

1) одноособові акти; 2) акти колегіальних органів; 3) протести; 4) протоколи?

79. Система прийомів та засобів створення індивідуальних

правозастосовних актів:

1) правотворча техніка; 2) систематизація; 3) правозастосовча техніка; 4) імплементація.

80. У відповідях під якими номерами правильно вказано еле-

менти правозастосовної техніки:

1) кодифікований акт; 2) юридична термінологія; 3) юридична стилістика; 4) облік?

81. У відповідях під якими номерами правильно вказано еле-

менти правозастосовної техніки:

1) кодифікований акт; 2) юридичні конструкції; 3) правоза-стосовна технологія; 4) облік?

82. У відповідях під якими номерами правильно вказані еле-

менти правозастосовної техніки:

1) кодифікований акт; 2) типологічні зразки правозастосовних актів; 3) засоби документального оформлення правозастосовного акта; 4) облік?

83. Одночасна дія декількох нормативно-правових приписів,

що регулюють однорідні суспільні відносини,- це:

1) юридична колізія; 2) аналогія закону; 3) нормативно-правова конкуренція; 4) нормативно-правова прогалина.

84. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових конкуренцій:

1) між нормативно-правовими приписами конституції та закону; 2) між юридичними фактами та правовими засобами; 3) між способами тлумачення; 4) між нормативно-правовими приписами міжнародних договорів та законів?

85. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових конкуренцій:

1) між нормативно-правовими приписами законів та підзакон-них актів; 2) між юридичними фактами та правовими засобами; 3) між способами тлумачення; 4) між нормативно-правовими приписами актів, що приймаються різними правотворчими суб'єктами?

86. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових конкуренцій:

1) між нормативно-правовими приписами актів, що приймаються одними і тими самими суб'єктами; 2) між юридичними фактами та правовими засобами; 3) між способами тлумачення; 4) між нормативно-правовими приписами загальних та спеціальних актів?

87. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні засоби подолання нормативно-правової конкуренції:

1) усунення; 2) облік; 3) переборення; 4) оприлюднення?

88. У відповідях під якими номерами правильно вказано засоби

попередження нормативно-правової конкуренції:

1) тлумачення приписів; 2) відміна джерел права, що є потенційними дублікатами; 3) реалізація приписів; 4) уніфікація нормативно-правових приписів?

89. Назвіть основні засоби переборення відносин за наявності

конкуренції нормативно-правових приписів:

1) попередження; 2) тлумачення; 3) подолання; 4) норматив-но-правова аналогія.

90. Назвіть основні засоби переборення конкуренції:

1) вибір джерела права з вищою юридичною силою; 2) тлумачення нормативно-правових приписів; 3) застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві; 4) реалізація нормативно-правових приписів.

91. Назвіть основні засоби усунення конкуренції нормативно-

правових приписів:

1) створення нового джерела права; 2) створення спеціальних програм; 3) припинення дії джерел права, що є потенційним дублікатом; 4) офіційне оприлюднення нормативно-правового акта.

92. Установіть, який акт застосовується у разі виникнення кон-

куренції нормативно-правових приписів, що містяться в актах,

створених одним правотворчим суб'єктом:

1) акт спеціальний; 2) акт вищого органу; 3) акт, що виданий пізніше; 4) акт загальний.

93. Установіть, який акт застосовується у разі виникнення кон-

куренцп нормативно-правових приписів, що містяться в актах, створених різними правотворчими суб'єктами:

1) той, що має вищу юридичну силу; 2) той, що є офіційним; 3) той, що є легальним; 4) той, що має нижчу юридичну силу.

94. Установіть, який акт застосовується у разі виникнення кон-

куренції нормативно-правових приписів загального та спеціально-

го юридичного акта, якщо вони прийняті одним суб'єктом:

1) легальний; 2) загальний; 3) офіційний; 4) спеціальний.

95. Часткова відсутність нормативно-правових приписів у

межах правового регулювання, що зумовлена станом розвитку су-

спільних відносин та відставання від нього правотворення:

1) юридична колізія; 2) нормативно-правова конкуренція; 3) нормативно-правова прогалина; 4) правовий вакуум.

96. Повна відсутність нормативно-правових приписів щодо су-

спільних відносин, які потребують нормативно-правової регла-

ментації і можуть бути врегульовані правом:

1) юридична колізія; 2) нормативно-правова конкуренція; 3) нормативно-правова прогалина; 4) правовий вакуум.

97. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні причини виникнення нормативно-правових прогалин:

1) гуманізм; 2) розвиток суспільних відносин; 3) відставання правотворення від соціального розвитку; 4) конкурентність джерел права?

98. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні причини виникнення нормативно-правових прогалин:

1) гуманізм; 2) недоліки правотворчої практики; 3) припинення дії джерел права, що регламентували дані відносини; 4) конкурентність джерел права?

99. У відповідях під якими номерами правильно вказано основ-

ні причини виникнення нормативно-правових прогалин:

1) гуманізм; 2) різка зміна суспільних відносин; 3) деформо-ваний (недієвий) процес правотворення; 4) конкурентність джерел права?

100. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні умови дійсності нормативно-правових прогалин:

1) гуманізм; 2) відсутність конкретного нормативно-правового припису; 3) неврегульованість суспільних відносин у межах правового регулювання; 4) конкурентність джерел права?

101. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні умови дійсності нормативно-правових прогалин:

1) гуманізм; 2) відсутність конкретного нормативно-право-вого припису; 3) подолання прогалин не забороняється чинною системою джерел права; 4) конкурентність джерел права?

102. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за галузевою належністю:

1) прості; 2) конституційно-правові прогалини; 3) цивільно-правові прогалини; 4) складні?

103. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за зовнішньою формою (джере-

лом) права:

1) прості; 2) прогалини у нормативно-правових договорах; 3) прогалини у нормативно-правових актах; 4) складні?

104. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за видами нормативно-правових актів:

1) прості; 2) прогалини у законах; 3) прогалини у підзаконних актах; 4)складні?

105. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за елементами норми права:

1) прості; 2) прогалини у гіпотезі; 3) прогалини у диспозиції; 4)складні?

106. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за часом виникнення:

1) прості; 2) первинні; 3) вторинні; 4) складні?

107. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових прогалин за причинами виникнення:

1) прості; 2) об'єктивні; 3) суб'єктивні; 4) складні?

108. У відповідях під якими номерами правильно вказано ос-

новні засоби попередження нормативно-правових прогалин:

1) своєчасна прийняття нових джерел права; 2) внесення змін до діючих джерел права; 3) створення спеціальних прогалин розвитку економічних відносин; 4) створення демократичної політичної системи?

109. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні засоби попередження нормативно-правових прогалин:

1) наявність досконалої правотворчої техніки; 2) соціально-правове прогнозування; 3) створення спеціальних прогалин розвитку економічних відносин; 4) створення демократичної політичної системи?

110. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні засоби попередження нормативно-правових прогалин:

1) наявність ефективної системи джерел права; 2) налагоджений автоматизований облік чинних нормативно-правових припи-сів; 3) створення спеціальних прогалин розвитку економічних відносин; 4) створення демократичної політичної системи?

111. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні способи врегулювання відносин за наявності нормативно-

правових прогалин:

1) усунення прогалини; 2) аналіз нормативно-правового акта; 3) набрання сили правозастосувального акта; 4) переборення прогалин?

112. Назвіть основні засоби переборення нормативно-правових

прогалин:

1) правові відносини; 2) тлумачення; 3) використання нормативно-правових приписів; 4) нормативно-правова аналогія.

113. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні види нормативно-правової аналогії:

1) галузева нормативно-правова аналогія; 2) основна аналогія; 3) субсидіарна нормативно-правова аналогія; 4) легальна аналогія?

114. Спосіб подолання нормативно-правової прогалини шля-

хом вирішення конкретної юридичної справи на підставі галузево-

го нормативно-правового припису, що регулює найбільш подібні

суспільні відносини або галузевих принципів права:

1) галузева нормативно-правова конкуренція; 2) галузева нормативно-правова аналогія; 3) галузеве тлумачення; 4) галузева кодифікація.

115. Спосіб подолання нормативно-правової прогалини шляхом

вирішення конкретної юридичної справи (за відсутності галузевого

нормативно-правового припису чи принципу права) на підставі

нормативно-правового припису чи принципу іншої галузі права:

1) галузева нормативно-правова конкуренція; 2) галузева нормативно-правова аналогія; 3) субсидіарна нормативно-правова аналогія; 4) галузева кодифікація.

116. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання галузевої нормативно-право-

вої аналогії:

1) часткова відсутність нормативно-правового припису; 2) існування механізму соціального захисту; 3) дотримання норм права; 4) аналогія не допускається у випадках, прямо передбачених джерелом права?

117. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання галузевої нормативно-право-

вої аналогії:

1) подібність у конкретній справі обставин, передбачених аналогічним нормативно-правовим приписом; 2) існування поза межами правового регулювання; 3) несуперечливість із чинною системою джерел права; 4) офіційне визнання?

118. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання субсидіарної нормативно-пра-

вової аналогії:

1) часткова відсутність галузевого нормативно-правового припису; 2) офіційне визнання; 3) використання нормативно-правового припису чи принципу права іншої галузі; 4) існування поза межами правового регулювання?

119. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання субсидіарної нормативно-

правової аналогії:

1) субсидіарна аналогія не забороняється; 2) офіційне визнання; 3) створений індивідуальний припис не повинен суперечити діючій системі джерел права; 4) існування поза межами правового регулювання?

120. У відповідях під якими номерами правильно вказано засо-

би заповнення правового вакууму:

1) галузева нормативно-правова аналогія; 2) створення нових джерел права; 3) аналогія права; 4) субсидіарна нормативно-правова аналогія?

121. Спосіб заповнення правового вакууму (за повної відсут-

ності нормативно-правової регламентації) шляхом вирішення кон-

кретної юридичної справи на підставі загальних принципів права

або нових нормативно-правових приписів та принципів права,

створених у процесі правозастосування:

1) галузева нормативно-правова аналогія; 2) аналогія права; 3) субсидіарна нормативно-правова аналогія; 4) систематизація.

122. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання аналогії права:

1) часткова відсутність нормативно-правового припису; 2) використання поза межами правового регулювання; 3) повна відсутність нормативно-правових приписів чи принципу права; 4) використання у межах правового регулювання?

123. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання аналогії права:

1) часткова відсутність нормативно-правового припису; 2) використання поза межами правового регулювання; 3) потреба у правовій регламентації суспільних відносин, щодо яких вона відсутня; 4) можливість правової регламентації даних суспільних відносин?

124. У відповідях під якими номерами правильно вказано

основні вимоги щодо використання аналогії права:

1) часткова відсутність нормативно-правового припису; 2) ви-користання поза межами правового регулювання; 3) аналогія права не забороняється; 4) використовується для вирішення конкретних справ загального принципу права?

125. Розбіжність та суперечність між нормативно-правовими

приписами, які регулюють однорідні суспільні відносини, що ви-

ражає їх неузгодженість, невідповідність та несумісність:

1) використання нормативно-правових приписів; 2) нормативно-правові колізії; 3) конкуренція нормативно-правових приписів; 4) дотримання нормативно-правових приписів.

126. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових колізій?

1) колізії між нормативно-правовими приписами різних джерел права; 2) колізії цілей різних джерел права; 3) колізії правовідносин; 4) колізії правопорушення?

127. У відповідях під якими номерами правильно вказано види

нормативно-правових колізій:

1) колізії між принципами права та нормативно-правовими приписами; 2) колізії між окремими видами нормативно-правових актів; 3) колізії правовідносин; 4) колізії правопорушення?

128. Сукупність засобів, що запобігають виникненню норма-

тивно-правових колізій:

1) визначення юридичних колізій; 2) запобігання нормативно-правовим колізіям; 3) подолання нормативно-правових колізій; 4) легалізація юридичних колізій.

129. Назвіть засоби запобігання нормативно-правовим ко-

лізіям:

1) реалізація нормативно-правових приписів; 2) створення нових джерел права; 3) нормативно-правова уніфікація; 4) застосування нормативно-правових приписів.

130. Назвіть засоби запобігання нормативно-правовим колізіям:

1) реалізація нормативно-правових приписів; 2) систематиза-

ція нормативно-правових приписів; 3) урахування потенційних

колізій та визначення засобів їх подолання; 4) застосування нор-

мативно-правових приписів.

131. Сукупність засобів, що сприяють розв'язанню колізійної

ситуації (переборенню та усуненню колізій):

1) реалізація нормативно-правових приписів; 2) запобігання нормативно-правовим колізіям; 3) подолання нормативно-правових колізій; 4) легалізація юридичних колізій.

132. Назвіть засоби подолання нормативно-правових колізій:

1) реалізація нормативно-правових приписів; 2) застосування юридичної відповідальності; 3) усунення нормативно-правових колізій; 4) переборення нормативно-правових колізій.

133. Назвіть засоби усунення нормативно-правових колізій:

1) використання нормативно-правових приписів; 2) припинення дії застарілих джерел права; 3) прийняття нових джерел права; 4) офіційне оприлюднення нормативно-правового акта.

134. Назвіть засоби переборення нормативно-правових колізій:

1) наявність колізійних норм; 2) реалізація нормативно-

правових приписів; 3) тлумачення нормативно-правових приписів;

4) юридичні факти.

135. У відповідях під якими номерами правильно вказано пра-

возастосувальні колізії:

1) неоднаковість у застосуванні нормативно-правових приписів; 2) облік нормативно-правових приписів; 3) кодифікація нормативно-правових приписів; 4) невідповідність індивідуальних приписів нормативно-правовим прогалинам?

136. У відповідях під якими номерами правильно вказано пра-

возастосувальні колізії:

1) неузгодженість індивідуальних приписів зі змістом актів офіційного тлумачення; 2) облік нормативно-правових приписів; 3) кодифікація нормативно-правових приписів; 4) взаємовиключ-ність індивідуальних приписів, що містяться в декількох правоза-стосовних актах?

137. У відповідях під якими номерами правильно вказано засо-

би запобігання правозастосувальним колізіям:

1) реалізація нормативно-правових приписів; 2) створення якісних джерел права, що не містять правотворчих колізій; 3) притягнення до юридичної відповідальності; 4) досконала правозасто-совна техніка?

138. У відповідях під якими номерами правильно вказано засо-

би запобігання правозастосувальним колізіям:

1) високий рівень професіоналізму суб'єктів застосування права; 2) створення якісних джерел права, що не містять правотворчих колізій; 3) притягнення до юридичної відповідальності; 4) встановлення чітких критеріїв уподібненого правового регулювання?

139. У відповідях під якими номерами правильно вказано засо-

би подолання правозастосовних колізій:

1) високий рівень професіоналізму суб'єктів застосування права; 2) зміна неузгоджених індивідуальних приписів (актів); 3) притягнення до юридичної відповідальності; 4) переборення шляхом належної інтерпретації змісту норми права?

140. У відповідях під якими номерами правильно вказано засо-

би подолання правозастосовних колізій:

1) високий рівень професіоналізму суб'єктів застосування права; 2) наявність колізійних норм); 3) притягнення до юридичної відповідальності; 4) відміна неузгоджених приписів правозасто-совних актів?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

 1. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 13. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 14. Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -