<<
>>

ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА

Програмні питання

Поняття, ознаки, форми та стадії реалізації нормативно-правових приписів.

Передумови, поняття та основні ознаки застосування нор-мативно-правових приписів.

•:• Основні стадії застосування нормативно-правових приписів.

Основні вимоги правильного застосування нормативно-правових приписів.

Акти застосування права: поняття, ознаки, види. Правоза-стосовна техніка.

Конкуренція нормативно-правових приписів та способи запобігання їм і їх подолання.

Нормативно-правові прогалини та способи запобігання їм та їх подолання. Правовий вакуум та його заповнення.

¦:¦ Нормативно-правові та правозастосувальні колізії та способи запобігання їм і їх подолання.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Чи можлива реалізація нормативно-правових приписів поза правовими відносинами? Охарактеризуйте основні форми реалізації нормативно-правових приписів.

Чи відрізняється реалізація публічних та приватних норма-тивно-правових приписів? Охарактеризуйте основні стадії реалізації нормативно-правових приписів.

Чи можна вважати застосування нормативно-правових приписів особливою формою їх реалізації? Виокреміть передумови та основні ознаки застосування нормативно-правових приписів.

Дайте характеристику основних стадій застосування нормативно-правових приписів. Чи можна вважати виконання правоза-стосовного акта та контроль за його виконанням ще однією стадією?

Виокремте основні вимоги правильного застосування нормативно-правових приписів. Проаналізуйте ухвали Верховного Суду України (Вісник Верховного Суду України за останній рік) і визначте, які вимоги правильного застосування нормативно-правових приписів були порушені судами у вирішенні конкретних справ, про які йдеться в ухвалах.

Назвіть подібні та відмінні ознаки нормативно-правових та правозастосовних актів. Охарактеризуйте правозастосовні акти за основними ознаками та видами.

Дайте визначення поняття та охарактеризуйте склад правоза-стосовної техніки.

Чи відрізняється вона від правотворчої техніки? Назвіть відомі вам випадки створення правозастосовного акта з порушенням вимог чинних джерел права та правозастосовної техніки.

Назвіть причини, що викликають конкуренцію нормативно-правових приписів. Визначте способи запобігання їм та їх подолання. Назвіть відомі в Україні випадки нормативно-правової конкуренції та способи її подолання.

В яких умовах, на вашу думку, з'являються нормативно-правові прогалини, а в яких - правовий вакуум? Охарактеризуйте ці правові явища та визначте способи їх заповнення.

Чи відрізняються аналогія права, нормативно-правова аналогія та аналогія закону? Назвіть відомі судовій практиці в Україні та за її межами випадки застосування принципів права або правових принципів.

Чи відрізняється нормативно-правова колізія від нормативно-правової конкуренції? Визначте поняття «юридична колізія», виокремте основні її види. Назвіть відомі юридичній практиці України нормативно-правові колізії.

Розкрийте співвідношення понять «юридична колізія», «нормативно-правова колізія». Які, на вашу думку, найбільш ефективні способи запобігання нормативно-правовим колізіям та подо-лання.

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України-

1996.-№36.

Кодекс адміністративного судочинства України.- К., 2005.

Цивільний кодекс України.- К, 2004.

Кримінальний кодекс України.- К., 2001.

Цивільний процесуальний кодекс України.- К., 2004.

6. Кодекс законів про працю України // Кодекси України.- К., 1997.

Б. Спеціальна література

Алексеев С. С, Дюрягин И. Я. Функции применения права // Правоведение.- 1972.- № 2.

Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности - М., 1992.

Бро Ю. Применение права.- Иркутск, 1980.

Витрук С. С. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности // Правоведение.- 1983.- № 2.

Галаган И. А., Василенко А.

В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Государство и право - 1998.- № 3.

Гойман В. И. Действие права. Методологический анализ.- М., 1992.

Григорьев Р. А. Акты применения права - Саратов, 1995.

Гужій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосу-вання // Право України.- 2006 - № 4.

Завадская 77. Механизм реализации права.- М., 1992.

ЗвековВ. П. Международное коллизионное право-М., 1998.

Карташов В. М. Применение права: Учебное пособие.- Ярославль, 1980.

Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства // Право України.-2000.-№ 12.

Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения - М., 1974.

Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов.- Казань, 1975.

ЛилакД. Колізія і конкуренція законів // Право України - 2001, № 7.

Маликов М. К. Проблемы реализации права - Иркутск, 1988.

Матузов Н. И. Коллизии в праве: причины, виды и способы раз-решения // Правоведение.- 2000- № 5.

Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) // Право України.- 1999 - № 7.

Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм - М., 1960.

Обидіна І. Як уникнути колізії між нормативними актами? // Право України.- 2000.- № 9.

Павлишин О. Правозастосування як об'єкт філософсько-правових досліджень // Право України.- 2004, № 8.

Падалко Т. А. Способы преодоления пробелов в праве - СПб., 2000.

Палеха Р. Р. Механизм применения права // Проблемы правоведения. Вып. 1.-Белгород, 2003.

Папкова О. А. Усмотрение суда.- М., 2005.

Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.-Х., 2001.

Протасов В. Н. Юридическая процедура.-М., 1991.

Рабінович П. М. Прогалини у праві // Юридична енциклопедія.-К.,2003.- Т. 5.

Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве.-К., 1992.

Решетов Ю. С. Реализация норм права.- Казань, 1989.

Теория юридического процесса.-X., 1985.

Тихомиров Ю.

А. Коллизионное право: Учебное и научно-практическое пособие - М., 2000.

Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм конституції // Право України.- 1997 - № 6.

Шмельова Г. Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании.-Львов, 1988.

Юридичний словник

Реалізація нормативно-правових приписів - це здійснення їх у правомірних діяннях суб'єктів суспільних відносин з метою за-доволення відповідних інтересів.

Використання - це активна чи пасивна форма реалізації упов-новажувальних нормативно-правових приписів, що здійснюються суб'єктом за власним бажанням.

Виконання - це активна форма реалізації зобов'язальних нормативно-правових приписів, що здійснюється суб'єктом незалежно від власного бажання.

Дотримання - це пасивна форма реалізації заборонних норма-тивно-правових приписів, що здійснюється суб'єктом незалежно від власного бажання.

Застосування нормативно-правових приписів - це діяльність компетентних суб'єктів, спрямована на індивідуалізацію нормативно-правових приписів та створення необхідних передумов для їх реалізації.

Правозастосовний акт - це юридичний акт компетентного суб'єкта, що містить індивідуальне формально-обов'язкове правило поведінки персоніфікованого суб'єкта, необхідне для належної реалізації ним відповідних нормативно-правових приписів.

Юридична кваліфікація - це правове оцінювання щодо відповідності чи невідповідності фактичних обставин змісту конкретних нормативно-правових приписів та можливості або неможливості виникнення передбачених ними юридично значущих результатів.

Нормативно-правова конкуренція - одночасна дія декількох нормативно-правових приписів, що регулюють однорідні суспільні відносини.

Нормативно-правові колізії - це розбіжність та суперечність між нормативно-правовими приписами, які регулюють однорідні суспільні відносини, що виражає їх неузгодженість, невідповідність та несумісність.

Нормативно-правова прогалина - це часткова відсутність нормативно-правових приписів у межах правового регулювання, зумовлена станом розвитку суспільних відносин та відставання від нього правотворення.

Правовий вакуум - це повна відсутність нормативно-правових приписів щодо суспільних відносин, які потребують правової регламентації і можуть бути врегульовані правом.

Галузева нормативно-правова аналогія - це спосіб подолання нормативно-правової прогалини шляхом вирішення конкретної юридичної справи на підставі галузевого нормативно-правового припису, що регулює найбільш подібні суспільні відносини, або галузевих принципів права.

Субсидіарна нормативно-правова аналогія - це спосіб подо-лання нормативно-правової прогалини шляхом вирішення конкретної юридичної справи (за відсутності галузевого нормативно-правового припису чи принципу права) на підставі нормативно-правового припису чи принципу іншої галузі.

Аналогія права - це спосіб заповнення правового вакууму (за повної відсутності нормативно-правової регламентації) шляхом вирішення конкретної юридичної справи на підставі загальних принципів права або нових нормативно-правових приписів та принципів права, створених у процесі правозастосування.

Спосіб запобігання нормативно-правовим колізіям - це су-купність засобів, що запобігають їх виникненню.

Спосіб подолання нормативно-правових колізій - це сукупність засобів, що сприяють розв'язанню колізійної ситуації (переборенню та усуненню колізій).

Правозастосовна техніка - це система прийомів та засобів створення індивідуальних правозастосовних актів.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

За характером нормативно-правового припису

Можлива поведінка (ПРАВО): Необхідна поведінка (ОБОВ'ЯЗОК): Використання

Виконання Дотримання Уповноважувальний нормативно-правовий припис

Зобов'язальний нормативно-правовий припис Заборонний нормативно-правовий припис Активні чи пасивні діяння

Дії Бездіяльність Здійснюється за власним бажанням

Здійснюється незалежно від власного бажання Здійснюється незалежно від власного бажання За причетністю інших осіб Безпосередня: Опосередкована: - суб'єкти права реалізують нормативно-правові приписи самостійно

- для належної реалізації нормативно-правових приписів необхідною передумовою є діяльність компетентних суб'єктів (їхня правозастосовна діяльність) БЕЗПОСЕРЕДНЯ ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ Використання (виборче право; право на вільне вираження своїх поглядів) Виконання (обов'язок батьків піклуватися про здоров'я своїх дітей) Дотримання (обов'язок не посягати на честь і гідність інших осіб) ОПОСЕРЕДКОВАНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

Застосування

Використання (право на пенсію, право проводити мітинги) Виконання (стягнення аліментів на дітей) Дотримання (прийняття працівника на посаду на підставі документів, визначених законом)

ОЗНАКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

є правомірною поведінкою суб'єктів права; така поведінка передбачена чинною системою джерел права; здійснюється з метою задоволення індивідуальних, колективних або загальносуспільних інтересів (власних чи суб'єктів реалізації); за суб'єктами може бути: 1) індивідуальною, 2) колективною; за формами може бути: 1) безпосередньою, 2) опосередкованою; за характером нормативно-правових приписів може бути: 1) використанням, 2)виконанням, 3)дотриманням;

результатом правореалізації є задоволення власного інтересу (зокрема, отримання певного блага); складається з певних стадій;

має особливий характер у сфері публічного та приватного права

СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ У ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ Притаманні такі форми реалізації, як викорис-тання та виконання > усвідомлення потреби в реалізації нормативно-правового припису;

> визначення об'єкта та суб'єкта майбутнього пра-вовідношення;

> з'ясування змісту норми права, що зафіксована в нормативно-правовому приписі;

> здійснення суб'єктивного права;

> прийняття правозастосовного акта;

> виконання юридичного обов'язку

СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ У ПУБЛГЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ Притаманні такі форми реалізації, як дотримання та

виконання —> > усвідомлення необхідності реалізації нормативно-правових приписів;

> з'ясування змісту норми права, що зафіксована в нормативно-правовому приписі;

> прийняття правозастосовного акта;

> виконання юридичного обов'язку;

> здійснення суб'єктивного права

ПЕРЕДУМОВИ НЕОБХІДНОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

відсутність достатніх підстав для здійснення суб'єктивного права (напр., здійснення права на пенсійне забезпечення починається після прийняття розпорядження про призначення пенсії);

потреба у визнанні певних обставин юридично значущими (напр., визнання громадянина за рішенням суду безвісно відсутнім); наявність перешкод у здійсненні суб'єктивного права (напр., рішенням суду присуджено звільнити незаконно займане приміщення); виникнення спору між суб'єктами щодо прав і обов'язків (напр., рішення про спадкування особистих речей спадкодавця); невиконання обов'язків у добровільному порядку (напр., рішенням суду сторона, яка не виконала договір постачання, зобов'язується поставити продукцію, якої не вистачає);

¦ неналежне користування правом чи неналежне виконання обов'язку (напр., рішенням суду встановлюється розмір участі кожного з неповнолітніх дітей щодо утримання своїх непрацездатних батьків); необхідність прийняття правозастосовного акта про нагородження, інший вид заохочення (напр., наказ директора про виплату премії працівнику);

потреба у встановленні міри юридичної відповідальності (напр., вирок суду про застосування певного виду покарання до злочинця, розпорядження про оголошення догани працівнику);

потреба у здійсненні контролю щодо правомірності прийняття актів, близьких до правозастосовних (напр.: а) державна реєстрація змін до статуту підприємства, б) оформлення акта про прийняття об'єкта нерухомості в експлуатацію, в) заміна свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, г) видача дубліката ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, ґ) посвідчення нотаріусом факту, що громадянин є живим)

ОЗНАКИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

є діяльністю компетентних суб'єктів; має владний характер і забезпечується державою; спрямовано на створення передумов для реалізації нормативно-правових приписів;

спрямовано на створення індивідуальних приписів щодо персоніфікованих суб'єктів;

здійснюється на підставах і в порядку, що передбачені чинною системою джерел права (є юридично значущою діяльністю); здійснюється в процесуальній формі; складається з послідовних стадій;

здійснюється відповідно до основних вимог, що забезпечують її правомірність;

результати такої діяльності фіксуються в індивідуально-владному (правозастосувному) акті

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ Законність: Доцільність: Обгрунтованість: -здійснення право- - вибір найбільш - правозастосовний застосування ли- ефективного спо- акт має приймати- ше компетентним собу досягнення ся лише на підставі суб'єктом (повно- мети в межах, пе- таких знань, які є важення якого пе- редбачених чин- об'єктивно правиль- редбачені зако- ною системою ними, вірогідними; ном); джерел права -докази, що підтвер- - за процедурою, джують достовір- передбаченою за- ність фактів, мають коном); бути отримані за - правозастосовні встановленою про- акти приймаються цедурою; відповідно до за- - доказування має кону, на підставі забезпечити встано- закону та у формі, влення об'єктивної визначеній зако- істини у справі ном ОСНОВНІ СТАДІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ

відносно відокремлені групи правозастосовних дій

Встановлення фактичних обставин справи

Вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню (юридична кваліфікація)

Прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

І

І

встановлення юридичної значущості фактів, з якими нормативно-пра-вові приписи по-в'язують настання юридичних наслідків;

визначення кола юридично значущих фактів;

збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів;

¦ дослідження та-ких фактів та до-ведення їх достат-ності та достовір-ності;

• перевірка доказів;

-оцінювання фак-тів з позицій їх ві-рогідності, об'єк-тивної істинності

вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню (відшукання галузей, встановлення інституту та конкретного нормативно-правового припису);

перевірка справжності та правильності тексту;

визначення меж дії нормативно-правового при-пису та юридичної сили джерел права, що засто-совується;

з'ясування змісту норми права, що зафіксована в нормативно-правовому приписі (у разі потреби -вивчення актів офіційного тлумачення);

• оцінювання відповідності фактичних обставин змісту конкретних нор-мативно-правових при-писів;

виявлення можливості настання юридично зна-чущих результатів, пе-редбачених нормативно-правовим приписом

підготовка проекту правозастосовного акта відповідно до вимог правозастосов-ної техніки; •>

формування та фіксація в цьому проекті індивідуально-владного припису;

-перевірка його відповідності чинним джерелам права;

-прийняття та підписання правозастосо-вного акта;

- доведення змісту акта до адресатів

приймаються компетентними суб'єктами; мають владний характер і забезпечуються державою; містять індивідуальне формальнообов'язкове правило поведінки; їхня дія розрахована на персоніфікованих суб'єктів; регулюють лише конкретні випадки суспільного життя, тому їх чинність вичерпується фактом застосування індивідуального припису; мають пряму дію;

мають юридичну форму вираження;

мають письмову, усну, конклюдентну (у вигляді фізичних дій, що фіксують волевиявлення) форму зовнішнього прояву; є необхідною передумовою належної реалізації нормативно-правових приписів (юридичними фактами, що зумовлюють виникнення, зміну чи припинення правовідносини)

ВИДИ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ АКТІВ

За юридичною формою

вираження: постанови; рішення; розпорядження; вироки; ухвали; протести; резолюції; інші

За галузевою належністю:

конституційні правозастосовні акти;

адміністративні правозастосовні акти;

кримінальні правозастосовні акти

цивільні правозастосовні акти

За характером нормативно-правового припису, що піддається індивідуалізації:

- матеріальні;

— процесуальні

За суб'єктами прийняття: акти органів держави; акти органів місцевого самоврядування; акти громадських організацій; акти інших суб'єктів

За способом виразу: акти-документи; акти-діяння; акти-символи

За характером юридичних

наслідків: правовстановлюючі; правостверджучі; правозмінюючі; правоприпиняючі

За формою зовнішнього прояву:

усні;

письмові;

конклюдентні

За характером індивідуальних приписів:

уповноважуючі;

заборонні;

зобов'язальні

За функціями у правовому регулюванні: регулятивні; охоронні

За кількісним складом суб'єкта прийняття: одноособові; колегіальних органів

2. Відмінні ознаки - є джерелом права;

- містить нормативно-правовий припис;

- дія розрахована на неперсоніфіко-ваних суб'єктів;

- має загальний характер (регулює невизначену кількість суспільних відносин);

- не використовується як юридичний факт;

- як регулятор застосовується неодноразово;

- має письмову, документальну форму - не є джерелом права;

- містить індивідуальний припис;

- дія розрахована на персоніфіко-ваних суб'єктів;

- має індивідуальний характер (регулює конкретні суспільні відносини);

- вичерпує дію фактом реалізації;

- використовується як юридичний факт;

- не завжди має документальну форму ПРАВОЗАСТОСОВНА ТЕХНІКА - це система прийомів та засобів створення індивідуальних, правозастосовних актів Склад: Засоби правотворчої техніки, що викорис-товуються при ство-ренні правозастосов-них актів:

- юридична термінологія;

- юридичні конструкції;

- юридична стилістика Власні засоби та прийоми правозастосовноїтехніки:

- правозастосовна технологія (процедури переведення нормативно-правового припису в індивідуальний);

- засоби документального оформлення правоза-стосовного акта (вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини);

- типологічні зразки правозастосовних актів (типові (зразкові) договори, статути, положення) СТРУКТУРА ПРАВОЗАСТОСОВНОГО АКТА Частина акта -> -> Зміст частини - вступна

- описова

- мотивувальна

- резолютивна

- містить назву та дату видання акта, найменування суб'єкта, який його прийняв, та адресата (адресатів);

- в ній фіксуються фактичні обставини суспільних відносин, докази та процедура доведення їх пере-конливості;

- містить обгрунтування прийнятого рішення;

- в ній фіксується індивідуальне, формальнообов'яз-кове правило поведінки ВИДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ КОНКУРЕНЦІЙ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Усунення Види конкуренцій Переборення - скасування чи вне-сення змін до чинного закону, прийняття нового закону 1) між нормативно-правовими приписами конституції та закону - діє нормативно-правовий припис конституції - скасування чи вне-сення змін до чинного закону, прийняття нового закону 2) між нормативно-правовими приписами між-народного договору та закону — діє нормативно-правовий припис міжнародного договору - скасування чи внесення змін до чинного підзаконного акта, прийняття нового акта 3) між нормативно-правовими приписами закону та підзаконного акта - діє нормативно-правовий припис закону - скасування чи вне-сення змін до чинного підзаконного акта, прийняття нового акта, що не має ви-щої юридичної сили 4) між нормативно-правовими приписами актів, що прийняті різними правотворчими суб'єктами - діє акт, що має вищу юридичну силу - скасування старого акта 5) між нормативно-правовими приписами актів, що прийняті одним і тим самим правотвор-чим суб'єктом - діє акт, що при-йнятий пізніше - внесення змін до чинного акта 6) між нормативно-правовими приписами загальних і спеціальних актів, що прийняті:

а) одним і тим самим

суб'єктом

б) різними правотвор-

чими суб'єктами - діє спеціальний акт;

- діє загальний акт спосіб відсутній 7) між нормативно-правовими приписами власної та іншої національної системи джерел права, якщо це передбачено міжнародними угодами, а національне законодавство допускає дію джерел права іншої держави - діє колізійна нор-ма міжнародно-го приватного права ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ КОНКУРЕНЦІЯМ

облік нормативно-правових приписів у межах системи джерел права в цілому;

врахування існуючих нормативно-правових приписів при створенні нових;

вчасне скасування джерел права, що є потенційними дублікатами; оперативне внесення змін до чинних джерел права; виявлення потенційно можливих видів конкуренції та визначення способів їх подолання;

уніфікація нормативно-правових приписів, що регулюють однорідні суспільні відносини

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОГАЛИНИ ТА ПРАВОВОГО ВАКУУМУ

розвиток суспільних відносин (різкий - спричинює правовий вакуум); відставання темпів правотворення від суспільних відносин; деформації в процесі правотворення, в т.

ч- лобіювання «потрібного» голосування (спричинює правовий вакуум);

скасування застарілих (неконституційних, незаконних) нормативно-правових актів;

недоліки правотворчої техніки та практики

УМОВИ ПРОГАЛЬНОСТІ (ДІЙСНОСТІ ПРОГАЛИНИ)

відсутність конкретного нормативно-правового припису; неврегульованість суспільних відносин у межах правового регулювання;

подолання нормативно-правових прогалин не забороняється чинною системою джерел права

ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ ПРОГАЛИНАМ

створення ефективної системи джерел права; наявність досконалої правотворчої техніки; досконала правотворча діяльність; соціально-правове прогнозування;

своєчасне прийняття нових і внесення змін до чинних джерел права; налагоджений автоматизований облік чинних нормативно-правових приписів ВИДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРОГАЛИН За зовнішньою формою права:

- у нормативно-правових договорах;

- у нормативно-правових актах «- За галузевою належністю:

- конституційні нормативно-правові прогалини;

- трудові нормативно-правові прогалини;

- цивільні нормативно-правові прогалини За часом виникнення: За видами нормативно-правових актів, у яких вони містяться:

- прогалини в законах;

- прогалини в підзаконних актах > - первинні (виникають у процесі правотворення);

- вторинні (виникають після на-брання джерелом права чинності як результат розвитку суспільних відносин) За елементами норми права:

- прогалини в гіпотезі;

- прогалини в диспозиції;

- прогалини в санкції За причинами виникнення:

- об'єктивні (зумовлені розвитком суспільних відносин);

- суб'єктивні (зумовлені недоліками правотворчої техніки та правотворення) УМОВИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ АНАЛОГІЇ

допускається за часткової відсутності нормативно-правових приписів; подібність обставин у конкретній справі та обставин, передбачених аналогічним нормативно-правовим приписом (за суттєвими ознаками); аналогія не допускається у випадках, прямо передбачених законом (у процесуальних галузях, а також при застосуванні кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності) або якщо настання юридичних наслідків повязане з наявністю конкретного нормативно-правового припису;

створений при застосуванні аналогії індивідуальний припис не має суперечити чинній системі джерел права;

галузева аналогія допускає звернення, насамперед, до подібного нормативно-правового припису певної галузі, а в разі його відсутності -до галузевого принципу права (напр., щодо відносин, заснованих на гральному ризику, можуть застосовуватися нормативно-правові приписи правил роздрібної торгівлі щодо виявлених недоліків речі); винятки із загальних правил допускаються лише за умови, що обставини конкретної справи є також винятковими

УМОВИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СУБСИДІАРНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ АНАЛОГІЇ

часткова відсутність галузевого нормативно-правового припису чи принципу права;

подібність обставин конкретної справи з обставинами, передбаченими аналогічним нормативно-правовим приписом чи принципом права; субсидіарна аналогія не забороняється;

використання нормативно-правового припису чи принципу права іншої галузі (напр., у разі визначення розміру відшкодування шкоди, завданої громадянину третьою особою у зв'язку з ушкодженням його здоров'я, застосовуються приписи Правил відшкодування власником підприємства, установ, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, повязаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1993 р.

№ 472);

створений індивідуальний припис не має суперечити чинній системі джерел права

ЗАСОБИ ЗАПОВНЕННЯ ПРАВОВОГО ВАКУУМУ

створення нових джерел права, що доповнюють чинні; аналогія права

УМОВИ ТА ВИМОГИ АНАЛОГИ ПРАВА

повна відсутність нормативно-правових приписів чи принципу права у межах правового регулювання;

потреба у правовій регламентації суспільних відносин, щодо яких вона відсутня, та можливість такої регламентації; аналогія права не забороняється;

використання для вирішення конкретної юридичної справи загальних принципів права;

створення в процесі лравозастосування для вирішення конкретної юридичної справи нових принципів права або нормативно-правових при-

ВИДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ

—> між нормативно-правовими приписами різних джерел права; —^ між принципами права та нормативно-правовими приписами; —> між окремими видами нормативно-правових приписів; '—> між цілями різних джерел права

створення нових і внесення змін до чинних джерел права; систематизація нормативно-правових приписів;

вчасне скасування застарілих (неконституційних, незаконних) приписів; врахування потенційних колізій та визначення засобів їх подолання; нормативно-правова уніфікація та гармонізація

ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ

усунення колізій (скасування старих та прийняття нових джерел права); переборення колізій шляхом: 1) тлумаченння нормативно-правових приписів, 2) уподібнення правозастосування наявних колізійних норм

ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНІ КОЛІЗІЇ

неоднаковість у застосуванні нормативно-правових приписів; невідповідність індивідуальних приписів нормативно-правовим; неузгодженість індивідуальних приписів зі змістом актів офіційного тлумаченння;

взаємовиключність індивідуальних приписів, що містяться в декількох правозастосовних актах

ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИМ КОЛІЗІЯМ

створення якісних джерел права;

досконала правозастосовна техніка;

встановлення чітких критеріїв уподібненого правового регулювання; *¦ високий рівень професіоналізму суб'єктів правозастосування

ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИХ КОЛІЗІЙ

—> усунення колізій (скасування, зміна неузгоджених індивідуальних приписів правозастосовних актів);

—> переборення колізій шляхом належної інтерпретації змісту наявних колізійних норм

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА:

 1. 7. Завдання і система науки АП. Значення науки АП в реалізації завдань агр.. реформи.
 2. 17. Власники підприємств, установ, організацій як суб'єкти трудового права.
 3. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 4. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 5. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
 6. ТЕМА 15. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
 7. ТЕМА 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
 8. Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами
 9. Проблеми реалізації права власності на природні ресурси.
 10. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 11. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 12. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 13. 2.1. Нормативне закріплення основних трудових прав працівників
 14. 2.2. Нормативне закріплення індивідуальних трудових прав працівників
 15. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -