<<
>>

ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Програмні питання

¦:¦ Поняття, ознаки, структура правовідносин, їх різновиди. * Суб'єкти та об'єкти правовідносин: поняття, види. ¦> Зміст правовідносин: суб'єктивне право та юридичний обов'язок.

¦> Взаємозв'язок суб'єктивного права та юридичних обов'язків.

¦:¦ Поняття, види та значення юридичних фактів.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Чи всі суспільні відносини є правовими? Чи всі правові відносини за своєю природою є соціальними (суспільними)? Охарактеризуйте правові відносини за основними ознаками.

Чи втрачають суспільні відносини свій фактичний зміст, набуваючи правової форми? Визначте структурні частини правовідносин та дайте характеристику основних їх видів.

Чим, на вашу думку, зумовлені особливості галузевих правовідносин?

Дайте характеристику основних видів суб'єктів правовідносин. Розкрийте зміст правосуб'єктності та розмежуйте це поняття із поняттям «правовий статус особи». Назвіть юридичні властивості, за якими розрізняють суб'єкта права та суб'єкта правовідносин. Чи може визнаватися суб'єктом правовідносин зародок людини?

Чим розрізняються поняття «об'єкт права» та «об'єкт правовідносин». Охарактеризуйте основні види об'єктів правовідносин. Чи може визнаватися об'єктом правовідносин людина?

Виокремте відмінні властивості суб'єктивного права та юридичного обов'язку. Визначте, що їх об'єднує у межах поняття «юридичний зміст правовідносин». Охарактеризуйте структуру суб'єктивного права та юридичного обов'язку.

Виокремте подібні та відмінні ознаки суб'єктивного права та інтересу особи. Розкрийте їх співвідношення.

Проаналізуйте таке положення: «Правоздатністю різною мірою володіють усі громадяни». Чи не свідчить таке правило, що рівний обсяг суб'єктивних прав є у кожного громадянина.

Назвіть ознаки, які дають змогу розмежувати поняття суб'єктивного права та правоздатності.

Чи можна обмежити дієздатність фізичної особи? Чи можна обмежити правоздатність фізичної особи? Назвіть відомі вам приклади такого роду обмежень: соціальних та правових.

Назвіть відомі вам випадки, коли відсутній зв'язок суб'єк-тивних прав та юридичних обов'язків.

Розкрийте значення взає-мозв'язку суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. Чи можна вважати, що існують гарантії здійснення суб'єктивного права, якщо йому не кореспондує юридичний обов'язок іншого суб'єкта.

Назвіть соціальні та юридичні передумови виникнення правовідносин. Розкрийте зміст поняття «юридичні факти» та охарактеризуйте основні їх види.

Чи можуть декілька юридичних фактів викликати один юридичний наслідок і навпаки: один юридичний факт - викликати декілька юридичних наслідків?

Розкрийте практичну значущість проблеми правовідносин. У чому, на вашу думку, проявляється відмінність між правовідносинами та правопорушенням?

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-

1996.-№30.-Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України - К., 2005.

Цивільний кодекс України.- К., 2004.

Кримінальний кодекс України - К., 2001.

5. Сімейний кодекс України.- К., 2002.

Б. Спеціальна література

Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование-СПб., 2004.

Бабаев В. К. Презумпции в советском праве - Горький, 1974.

Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе - К., 1987.

Варламова Н. В. Правоотношения: философский и юридический подходы // Правоведение - 1991.- № 4.

Горюнова Е. Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм,- Белгород, 2002.

Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права.- Л., 1987.

7. Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения.- Л.,

1981.

8. Дудин А. П. Диалектика правоотношений.- Саратов, 1983.

Дудин А. П. Объект правоотношений (вопросы теории).- Саратов, 1980.

Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права // Право України.- 2004.- № 1.

Заєць А. П. Суб'єкт права // Юридична енциклопедія - К., 2003-Т. 5.

Исаков В. Б. Юридические факты в российском праве: Учебное пособие.- М, 1998.

Кикотъ Г.

Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України - 2003 - № 7.

Курінний Є. Об'єкт права: доктринальні питання визначення категорії // Право України - 2003 - № 10.

Магазинер Л. М. Субъективное право // Правоведение.- 1999.— № 1.

Малый А. Ф. Использование понятия «юридическое лицо» в конституционном праве // Проблемы юридической техники: Сб. стат.- Нижний Новгород, 2000.

Малько А. В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение- 2000 - № 3.

Нечаев А. М. О правоспособности и дееспособности физических лиц // Государство и право,- 2001.- № 2.

Оль П. А. Понятие субъекта в теории права: Учебное пособие-СПб., 2000.

Оль П. А., Ромашов Р. А. Нация (генезис понятия и вопросы правосубъектности).- СПб., 2002.

21. Протасов В. Н. Правоотношение как система- М, 1991.

Решетов Ю. С. Правоотношение и их роль в реализации права-Казань, 1993.

Синюков В. Н. Функции юридических фактов. Введение в общую теорию // Вопросы теории государства и права.- Саратов, 1988.

Ткаченко Ю. Г. Методические вопросы теории правоотношений.-М., 1980.

Ульянова О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України.- 2005.- № 6.

26. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношениях.- М., 1974.

Хохлов Е. Б., Бородин В. В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка // Государство и право.- 1993 - № 9.

Шайкенев Н. А. Правовое обеспечение интересов личности.-Свердловск, 1990.

Якимов А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право.- 2003.- № 4.

Юридичний словник

Правові відносини - передбачені нормами права зв'язки між суб'єктами права, що виникають у процесі здійснення ними прав та обов'язків.

Суб'єкт правовідносин - правосуб'єктний учасник суспільних відносин.

Правосуб'єктність - це сукупність таких юридичних властивостей учасника суспільних відносин, як правоздатність, дієздатність та деліктоздатність.

Правоздатність - передбачена нормами права можливість суб'єкта мати права і нести обов'язки.

Дієздатність - передбачена нормами права можливість суб'єкта своїми діями набувати та здійснювати права і обов'язки.

Деліктоздатність - передбачена нормами права здатність суб'єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій.

Об'єкти правовідносин - явища (блага), з приводу яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини.

Суб'єктивне право - передбачена нормою права можливість певної поведінки суб'єкта, спрямованої на задоволення власних інтересів.

Юридичний обов'язок - передбачена нормою права необхідність певної поведінки суб'єкта для задоволення інтересів уповноваженої особи.

Юридичні факти - передбачені нормами права конкретні об-ставини, з настанням яких виникають, змінюються та припиня-ються правові відносини.

Правова презумпція - передбачене нормою права припущення про наявність або відсутність юридичних фактів.

Правова фікція - засіб, за допомогою якого неіснуючий факт оголошується існуючим.

Правова преюдиція - факт, існування чи неіснування якого встановлено судовим рішенням, що набрало законної сили.

ОЗНАКИ ПРАВОВІДНОСИНИ

—> є різновидом суспільних відносин;

—> це відносини, передбачені нормами права;

—> мають вольовий характер;

—> субєкти правовідносин є право-, діє- та деліктоздатними; —> наявність об'єкта, з приводу якого виникає, змінюється чи припиняється право;

—> наявність правового зв'язку між суб'єктами правовідносин; —> наявність суб'єктивних прав та юридичних обов'язків у суб'єктів правовідносин;

—> виникають на підставі юридичних фактів; '—> охороняються державою (державами)

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН Соціальні (фактичні суспільні відносини) Юридичні:

норми права правосуб'єктність юридичний факт

СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН

Суб'єкти

Юридичний зміст

Об'єкти

СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН

Правосуб'єктність Правосуб'єктність Суб'єкт

Суб'єкт права обов'язки

права обов'язки і „ т

Об'єкти

ОХОРОННІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Право Обов'язок

ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН

За галузевою належністю: конституційно-правові; цивільно-правові; кримінально-правові; цивільно-процесуальні; трудові

За характером правовідносин: матеріальні; процесуальні

За характером дій зобов'язаного суб'єкта:

активні; пасивні

За визначеністю кількості учасників:

загальні (кількість уповноважених або зобов'язаних суб'єктів не визначена);

конкретні (кількість уповноважених або зобов'язаних суб'єктів є визначеною)

Залежно від розподілу прав та обов'язків між суб'єктами:

односторонні (кожен учасник або наділений правом або на нього покладено обов'язок);

двосторонні (кожен учасник має і право, і обов'язок)

За функціями в правовому

регулюванні: регулятивні; охоронні

За часом здійснення: одноактні; триваючі

За кількісним складом учасників: прості (два учасники); складні (три та більше учасників)

(юридичні ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ властивості суб'єкта правовідносини) Правоздатність Дієздатність Дел і ктоздатн ість Фізичні особи:

громадяни;

іноземці;

біпатриди (особи з подвійним громадян-ством);

апатриди (особи без громадянства).

Соціальні спільності: нація; народ;

національна меншина; мешканці адміністративно-територіальних одиниць (насе-лення);

трудові колективи; релігійні громади, які не мають статусу юри-дичної особи; громадські організації, які не мають статусу юридичної особи; коаліція депутатсь-ких фракцій та опо-зиція в парламенті; виборчі блоки партій біженці;

діаспора (закордонні українці, які мешкають за кордоном)

Приватного права: приватні підприємства (фірми, бюро); фермерські господарства;

адвокатські бюро (контори, об'єднання, спілки);

дочірні підприємства; господарські товариства; орендні підприємства; виробничі кооперативи підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства); іноземні підприємства; об'єднання підпри-ємств;

політичні партії; громадські організації (у т. ч.

професійні) та їх спілки;

релігійні організації; кредитні спілки; споживчі кооперативи; товариства співвлас-ників багатоквартир-них будинків; благодійні організації (фонди)

Публічного права: держава; органи держави; військові з'єднання;

державні навчальні заклади; інші державні установи; державні (у т. ч. казенні) підпри-ємства;

органи місцевого самоврядування; комунальні на-вчальні заклади; інші комунальні установи; комунальні під-приємства; міжнародні орга-нізації

ВИДИ ПРАВОЗДАТНОІСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Загальна: можливість суб'єкта мати будь-які права та обов'язки, передбачені нормою права

Галузева: можливість суб'єкта мати права та обо-в'язки в межах конкретної га-лузі права

Спеціальна (професіональна): можливість суб'єкта мати певні права та обов'язки, необхідні для реалізації спеціальних знань і навичок

Повна: з досягненням повноліття (18 років); з моменту укладення шлюбу неповнолітнім; з моменту внесення за-пису про те, що неповнолітня особа є батьком чи матір'ю дитини; з моменту державної реєстрації 16-річної особи підприємцем; з моменту набуття чин-ності трудового договору з 16-річною особою (за рішенням органу опіки та піклування чи суду);

Неповна: від малоліт-ства (14 років) до на-буття повної дієздатності

Часткова: - у віці до 14 років

Обмежена: встановлюється рішенням суду щодо окремих категорій осіб

Правоздатність

Дієздатність

Деліктоздатність

Фізичних осіб

ї

Виникає з моменту народження, припиняється зі смертю

Виникає з досягненням певного віку (іноді -також певних умов) та припиняється зі смертю чи з набранням чинності рішенням суду про визнання особи недієздат-ною, оголошення її по-мерлою

Виникає з досягненням певного віку (іноді - також певних умов) та припиняється зі смер-тю, з набранням чинності рі-шенням суду про визнання особи недієздатною, оголошення її померлою, а також в інших ви-падках, передбачених нормами права

Правоздатність Дієздатність Деліктоздатність г * г Юридичних осіб Виникають одночасно з моменту державної реєстрації та припиняються з моменту внесення запису про державну реєстрацію, припинення в результаті ліквідації або реорганізації

Правоздатність Дієздатність > Юридичних осіб Дел іктоздатність

Юридичних осіб

Особа має спеціальну компетенцію або мету, предмет діяльності

Особа відповідає всім належним їй майном за своїми зобов'язаннями, а іноді - також за зобов'язаннями своїх учасників

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВОВИХ ВІДНОСИНИ Моністичний: - об'єктом є поведінка людини Плюралістичний: - об'єктами є речі, цінні папери, майнові права, інші цінності матеріальної та нематеріальної форми вираження

ВИДИ ОБ'ЄКІВ ПРАВОВІДНОСИН

матеріальні (нерухоме майно, рухомі речі, цінні папери);

результати інтелектуальної, творчої діяльності (твори літератури, мистецтва, винаходи, корисні моделі);

властивості фізичних осіб (життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність);

поведінка учасника правовідносин (мовчання як вираження волі сторони до вчинення правочину);

стан природних явищ (іонізуюче випромінювання); властивості юридичних осіб (ділова репутація, найменування, обмежений режим доступу до документів);

обставини, що встановлюються в процесуальному порядку (інформація інтимного характеру)

ЕЛЕМЕНТИ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ ПРАВОВІДНОСИН Суб'єктивне право Юридичний обов'язок ОЗНАКИ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА

є можливою поведінкою;

ця поведінка може бути здійснена уповноваженим суб'єктом у своїх інтересах;

ця поведінка може бути здійснена в певних межах, визначених нормою права;

ця поведінка забезпечується державою шляхом покладення відповідного обов'язку (обов'язків) на іншого (зобов'язаного) суб'єкта

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ'ЯЗКУ

є необхідною поведінкою;

ця поведінка здійснюється в певних межах, визначених нормою права; ця поведінка має бути здійснена в інтересах уповноваженого суб'єкта; ця поведінка забезпечується засобами державного примусу, зокрема -засобами юридичної відповідальності

ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН Уповноважений суб'єкт Зобов'язаний суб'єкт Суб'єктивне право (елементи):

Юридичний обов'язок (елементи): - право на власні активні дії -> - обов'язок здійснювати активні чи пасивні діяння - право вимагати певної пове-дінки від іншої особи -> - обов'язок здійснювати певні дії на вимогу уповноваженого суб'єкта - право вимагати певних дій від держави -> - обов'язок перетерпіти позбав-лення певних благ - право користуватися певним благом - обов'язок не перешкоджати упо-вноваженому суб'єкту користу-ватися певним благом ОХОРОННІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Обо- в'язок / Обов'язок засто- / перетерпіти сувати позбавлення засоби ""І певних держав- 1 благ ного при- мусу

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

за змістом - це явища реальної соціальної дійсності, передбачені нормою права;

об'єктивовані у відповідних джерелах права; породжують юридичні наслідки

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

- За юридичними наслідками: правостворюючі; правозмінюючі; правоприпиняючі

За складом:

прості; складні

Залежно від реальності факту:

реальні;

нереальні (юридичні фікції);

умовні (юридичні презумпції') За наявністю волі: Дії: Події: За їх відповідністю законодавству:

- правомірні;

- неправомірні За юридичною природою:

- юридичні акти;

- юридичні вчинки стихійне лихо За тривалістю: триваючі одноактні За формою вираження: позитивні негативні ВИДИ ПОДІЙ Абсолютні: - природні явища, яким надається юридичне значення, оскільки вони здійснюють вплив на суспільні відносини (стихійне лихо, початок навігації) Відносні:

- події, що не пов'язані з волею учасників конкретного правовідношен-ня, але пов'язані з волею третіх осіб (напр., страхове правовідношення між власником втраченого багажу та страховою компанією, яка за-страхувала ризик його втрати) ВИДИ ДІЙ Правомірні:

- юридичні акти (дії, що здійснюються з метою настання певних юридичних наслідків);

- юридичні вчинки (дії, що здійснюються без наміру спричинити юридичні наслідки, але виникають на підставі норми права) Неправомірні:

- правові аномалії (дії, що здійснюються за наявності зовнішніх ознак правопо-рушення, але за відсутності вини);

- правопорушення

ФАКТИЧНИЙ (ЮРИДИЧНИЙ) СКЛАД - це сукупність юридичних фактів, необхідна для виникнення юридичних наслідків

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ СКЛАДІВ

За юридичними

наслідками: правостворюючі; правозмінюючі; правоприпиняючі

За кількісним складом:

прості;

складні;

змішані

За ступенем завершеності:

завершені;

незавершені

ОСОБЛИВІ ЗАСОБИ ПРАВОТВОРЧОЇ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧНОЇ ТЕХНІКИ

Умовні факти: презумпції

Нереальні факти: фікції

Факти, встановлені судом: - преюдиції

ВИДИ ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ

За можливістю спростування: спростовні (припущення про існування факту доти, доки не буде встановлено інше); неспростовні (припущення щодо існування фактів, що не потребують доведення)

За сферою дії: загальнопра-вові;

міжгалузеві;

галузеві;

інститутуційні

За характером відносини, що врегульовуються:

матеріальні;

процесуальні

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТА

зумовлюються соціальними умовами;

сприяють розвитку соціальних зв'язків;

суб'єктивне право дозволяє задовольняти інтереси суб'єкта;

є об'єктами правового захисту з боку держави;

є самостійними елементами правової системи суспільства

ВІДМІННІ ОЗНАКИ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТА

інтереси - це намагання (наміри), що не забезпечені юридичною відповідальністю; суб'єктивне право - це передбачена нормою права та забезпечувана державою можливість певної поведінки; інтереси, на відміну від суб'єктивного права, здебільшого не є формалізованими;

інтереси є менш гарантованими державою, ніж суб'єктивне право; інтереси - це такі намагання (наміри), що ще не стали чи не могли бути суб'єктивними правами

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. 19. Поняття і система правовідносин по трудовому праву.
 3. Загальна характеристика мусульманського права
 4. § 31. Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.
 5. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 6. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 7. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
 8. ТЕМА 18. ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 9. ТЕМА: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
 10. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
 11. Право на українських землях у складі Російської імперії
 12. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
 13. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 14. 1.3. Класифікація трудових прав
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -