<<
>>

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності

1. При визначенні підстав кримінальної відповідальності необхідно відповісти на

три питання: 1) як обґрунтувати кримінальну відповідальність особи, що вчинила

злочин? 2) за що особа підлягає кримінальній відповідальності? 3) на якій

правовій підставі вона підлягає такій відповідальності?

Що стосується першого питання, то йдеться про філолофсько-етичне обґрунтування

кримінальної відповідальності, тобто про те, чому суспільство і держава мають

право докоряти людині, яка порушила кримінально-правову заборону, і на чому

заснований такий докір.

Відповіді на друге і третє питання припускають

з'ясування того, що є юридичною підставою кримінальної відповідальності особи,

яка вчинила злочин.

2. Суспільство і держава виходять з того, що злочинець як особистість наділений

свідомістю і волею, здатний співвідносити свою поведінку з кримінально-правовими

заборонами і лише тому може підлягати кримінальній відповідальності за їх

порушення. Однак щоб обґрунтувати етичний докір такій особі, необхідно

переконатися, що вона мала реальну можливість не порушувати кримінально-правову

заборону. В зв'язку з цим слід з'ясувати, в якій мірі взагалі людина вільна у

виборі своєї поведінки, зокрема в тому, щоб утриматися від вчинення злочину або

вчинити його.

3. Іноді вважають (механістичний детермінізм, фаталізм), що людина подібна

машині, яка лише адекватно реагує на зовнішні і внутрішні подразники. Тому кожен

вчинок людини, в тому числі й злочин, є неминучим, оскільки він уже визначений

всіма попередніми подіями, які мали місце в житті цієї людини. В такому різі

людина — раб обставин, вона позбавлена можливості вільного волевиявлення, а

відтак, і вільного вибору своєї поведінки, що фатально вже визначена наперед.

Тому прояв злочинної волі у вчиненому злочині є лише видимість свободи, уявна

свобода, а якщо це так, то і неможлива негативна моральна оцінка вчиненого.

Отже, обґрунтування кримінальної відповідальності фаталісти вбачають не стільки

в засудженні злочинної волі, скільки в об'єктивній шкідливості злочину для

суспільства.

Протилежний погляд (індетермінізм) зводиться до того, що єдиною причиною

вчинення особою злочину є його абсолютна, нічим не обмежена свобода волі.

Злочинна поведінка людини визначаєть-

ся її злою волею, що існує незалежно від будь-яких обставин, у тому числі й від

її розуму і совісті.

Свободна воля, і тільки вона, обирає, як зробити людині в

даній ситуації. Тому обґрунтування засудження особи за вчинений злочин полягає в

порочності цієї злої свобод-

ної волі злочинця.

Більш правильним є погляд (діалектичний детермінізм), відповідно до якого

людина, опинившись перед вибором — вчинити злочин або утриматися від цього,

залежить як від зовнішніх обставин, так і від власного розуму, совісті,

переконань, схильностей, потреб, інтересів і т.ін. При цьому навряд чи вірно

стверджувати, що тільки зовнішні обставини або тільки внутрішній стан особи

фатальним чином визначають її поведінку. Злочин, вчинений людиною, є при-чинно

пов'язаним як з її свідомістю, так і з об'єктивною дійсністю. Зовнішні обставини

дійсно впливають на поведінку особи, але лише переломлюючись через її внутрішні

психічні установки, свідомість. Саме розум, совість, переконання тощо підказують

людині, як зробити їй в конкретній ситуації. Проте підстава для етичного і

правового засудження злочину і особи, яка його вчинила, є лише в тому разі, якщо

ця особа мала об'єктивну можливість обрати із наявних варіантів поведінки (хоча

б із двох) незлочинний засіб досягнення поставленої мети. Таким чином, наявність

відносної свободи вибору вчинку (міра свободи) і є етичним обґрунтуванням

кримінальної відповідальності конкретної особи за обраний нею злочинний варіант

поведінки. В такому разі кримінальна відповідальність спроможна виступати

засобом впливу на свідомість і волю людей і тим самим детермінувати їх поведінку

в майбутньому. Отже, якщо людина свідомо обирає злочинний варіант поведінки,

маючи можливість зробити інакше, то це й обґрунтовує можливість і необхідність з

боку держави застосувати до неї покарання, що має на меті кару, а також

попередження вчинення злочинів як цією особою, так й іншими.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК підставою кримінальної відповідальності є

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину,

передбаченого цим Кодексом.

У цьому положенні закону міститься відповідь на

питання, за що і на якій підставі особа підлягає кримінальній відповідальності.

Очевидно, що вона підлягає кримінальній відповідальності за вчинення такого

суспільне небезпечного діяння, що містить ознаки певного складу злочину,

передбаченого КК. Тому і говорять, що єдиною підставою кримінальної

відповідальності є склад злочину.

В межах єдиної підстави кримінальної відповідальності можна виділити її фактичну

і юридичну сторони. Фактична сторона — це вчинення в реальній дійсності

суспільно небезпечного діяння, а юридична — це передбаченість такого діяння в

КК. Підставою кримінальної відповідальності є встановлення судом повної

відповідності фактичної і юридичної сторін вчиненого. Відсутність такої

відповідності свідчить і про відсутність підстави кримінальної відповідальності,

тобто складу злочину.

Частина 3 ст. 2 КК передбачає, що ніхто не може бути притягнений до кримінальної

відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Це положення відповідає

ч. 1 ст. 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме

правопорушення.

5. Як відзначалося, кримінальна відповідальність — цс реакція держави на

вчинений особою злочин. Така реакція знаходить своє вираження у певному

правозастосовному акті органу держави — обвинувальному вироку суду. В зв'язку з

цим розрізняють матеріальну і процесуальну підстави кримінальної

відповідальності. Матеріальною підставою визнається злочин, а процесуальною —

обвинувальний вирок суду. Відповідно до ч. 2 ст. 2 КК особа вважається

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню,

доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним

вироком суду.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Підстави кримінальної відповідальності:

  1. 77.Земельні правопорушення, як підстави кримінальної відповідальності.
  2. § 17. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі.
  3. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
  4. § 2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи
  5. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
  6. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
  7. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  8. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
  9. § 6. Наука кримінального права
  10. § 2. Підстави кримінальної відповідальності