<<
>>

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності

1. У КК нерідко говориться про кримінальну відповідальність (наприклад, ст. 2

називається «Підстава кримінальної відповідальності», розділ II — «Закон про

кримінальну відповідальність», розділ IX — «Звільнення від кримінальної

відповідальності»).

При цьому КК ніде не розкриває поняття «кримінальна

відповідальність», хоча й відрізняє її від покарання (наприклад, розділи X, XI і

XII Загальної частини КК відповідно називаються «Покарання та його види»,

«Призначення покарання», «Звільнення від покарання та його

відбування»).

В науці кримінального права також немає єдиного розуміння кримінальної

відповідальності: одні автори ототожнюють її з кримінальним покаранням; інші

характеризують кримінальну відповідальність як певного роду обов'язок особи, що

вчинила злочин; треті розглядають її як конкретні кримінально-правові відносини;

четверті розуміють кримінальну відповідальність як реалізацію санкції

кри-мінально-правової норми; п'яті вважають кримінальну відповідальність осудом

винного обвинувальним вироком суду за вчинений злочин із призначенням покарання

або без нього тощо.

2. Визначаючи кримінальну відповідальність, необхідно виходити з того, що вона є

одним із видів юридичної відповідальності. І хоча остання у правознавстві

розуміється по-різному, проте у вузькому, спеціально правовому значенні вона

тлумачиться як відповідальність ретроспективна, тобто як відповідна реакція

держави на вчинене в минулому правопорушення. З цього погляду юридичну

відповідальність можна визначити як вид і міру зазнавання особою, що вчинила

правопорушення, певних обмежень прав і свобод людини, передбачених законом.

Поняття кримінальної відповідальності відповідає родовим ознакам

відповідальності юридичної і водночас характеризується своїми видовими,

відзначальними ознаками. Ними є такі: 1) криміналь-

на відповідальність становить собою реальну взаємодію спеціальних органів

держави і особи, визнаної винною у вчиненні злочину, внаслідок чого ця особа

зазнає певних обмежень; 2) кримінальна відповідальність — це вид державного

примусу, що знаходить своє вираження насамперед в осуді злочинця і його діяння

обвинувальним вироком суду, а також у покладанні на винного додаткових

позбавлень і обмежень; 3) вид і міра обмежень особистого (наприклад, позбавлення

волі), майнового (наприклад, штраф) або іншого характеру (наприклад, позбавлення

права обіймати певні посади), визначені тільки в кримінальному законі, перш за

все у санкції статті КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 4)

зазнавання таких обмежень завжди носить вимушений, а не добровілЦшй характер,

оскільки їх застосування є обов'язком спеціально уповноважених органів держави;

5) кримінальна відповідальність можлива лише за вчинення злочину, що виступає як

підстава такої відйові-дальності.

І

З урахуванням викладеного кримінальна відповідальність — це вимушене зазнавання

особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень

особистого, .майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним

вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

3. Як відзначалося, поняття кримінальної відповідальності відображує факт

реальної взаємодії особи, яка вчинила злочин, і спеціальних органів держави.

Така взаємодія врегульована нормами кримінального права і тому протікає в межах

певних правовідносин, що називаються кримінально-правовими. Одні автори

вважають, що ці правовідносини виникають з моменту вчинення злочину. На думку ж

інших, вони виникають з моменту або порушення кримінальної справи, або

притягнення особи як обвинуваченого, або навіть з моменту винесення

обвинувального вироку чи набрання ним законної сили. Відповідь на це та інші

питання залежить від розуміння того, що становлять собою ці правовідносини, який

зміст їх структурних елементів, у чому виражається їх взаємодія, як

співвідносяться кримінальна відповідальність та аналізовані правовідносини тощо.

З моменту, коли особа вчинила злочин, між нею і державою виникають певні

юридичні відносини, внаслідок яких у такої особи і держави виникають взаємні

права і обов'язки. Злочинець зобов'язаний зазнати осуду за вчинений злочин, а

також позбавлень і обмежень, передбачених КК. Разом з тим він має право, щоб до

нього була

застосована саме та стаття КК, яка передбачає вчинене ним діяння; покарання було

призначене лише в межах санкції цієї статті; враховані відповідні положення

Загальної та Особливої частин КК та ін. У свою чергу держава має право засудити

злочинця і вчинене ним діяння, а також обмежити його правовий статус у межах

строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і строків

погашення або зняття судимості, проте при цьому вона зобов'язана забезпечити

правильну кваліфікацію вчиненого діяння, призначення покарання відповідно до

вимог КК з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного, а також

обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання, тощо.

Взаємні права і обов'язки сторін в аналізованих правовідносинах становлять їх

юридичний зміст.

Вони об'єктивно виникають з моменту вчинення злочину незалежно

від того, виявлений злочин органами держави чи ні (доказом цього є хоча б те, що

строки давності відповідно до ст. 49 КК починають обчислюватися саме з дня

вчинення злочину). Процесуальні ж акти порушення кримінальної справи,

притягнення особи як обвинуваченого або винесення обвинувального вироку не

породжують і не створюють кримінально-правових відносин, а лише констатують їх,

оскільки і до винесення цих актів між злочинцем і державою вже виникли реальні

юридичні відносини.

Суб'єктами таких відносин, з одного боку, є особа, яка вчинила злочин, а з

іншого — держава в особі насамперед органів дізнання, слідства і прокуратури. Ці

правовідносини є динамічними, вони весь час розвиваються, уточнюються і

змінюються внаслідок дій суб'єктів щодо реалізації їх взаємних прав і обов'язків

(наприклад, винний може з'явитися з повинною, активно сприяти розкриттю злочину,

відшкодувати заподіяну шкоду і т.ін., що у свою чергу породжує у відповідних

органів і службових осіб обов'язок урахувати ці обставини при визначенні міри

відповідальності). На певному етапі розвитку правовідносин органом, що

представляє державу, виступає суд. Саме обвинувальний вирок суду остаточно

засвідчує Існування кримінальних правовідносин, що виникли в момент вчинення

злочину. Вирок є формою вираження державного осуду злочинця і вчиненого ним

діяння і конкретизує вид і міру тих обмежень, яких має зазнати засуджений. Отже,

з моменту набрання обвинувальним вироком законної сили правовідносини досягають

своєї повної визначеності.

Об'єктом таких правовідносин є ті особисті, майнові або інші блага особи,

зменшення яких передбачається в санкції статті Особливої частини КК, за якою

особа визнається винною у вчиненні злочину, і які визначені обвинувальним

вироком суду. В подальшому, при відбуванні засудженим покарання, суб'єктами, що

представляють державу в кримінально-правових відносинах, виступають органи, які

відають виконанням призначеного судом покарання.

Паралельно з

кримінально-правовими тут виникають і розвиваються кримінально-виконавчі

правовідносини.

Кримінальні правовідносини, за загальним правилом, існують протягом усього часу

відбування засудженим покарання та ще якийсь час після його відбуття — до

моменту погашення або зняття судимості (ст. 89 КК). Проте кримінально-правові

відносини можуть бути припинені і на більш ранньому етапі. Підстави такого

припинення можуть бути різними, наприклад, смерть особи, перебіг строків

давності (статті 49 і 80 КК), звільнення особи від кримінальної відповідальності

(статті 45-48), видання акта амністії або помилування (статті 85-87).

Кримінальна відповідальність протікає в рамках кримінально-правових відносин,

проте їх часові межі є різними. Так, кримінальна відповідальність виникає з

моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили і закінчується, за

загальним правилом, моментом притінення відбування покарання. Такий погляд на

момент виникнення і припинення кримінальної відповідальності не є

загальновизнаним у науці кримінального права. Багато хто із авторів вважають, що

кримінальна відповідальність виникає на більш ранніх стадіях — з моменту

вчинення злочину, порушення кримінальної справи, затримання або арешту

підозрюваного (обвинуваченого) тощо. Проте відповідно до рішення Конституційного

Суду України від 27 жовтня 1999 р., яким дано офіційне тлумачення ч. З ст. 80

Конституції України (справа про депутатську недоторканність), кримінальна

відповідальність настає з моменту набрання обвинувальним вироком суду законної

сили.

В різний спосіб визначають і закінчення кримінальної відповідальності: момент

припинення кримінально-правових відносин, відбуття покарання, погашення або

зняття судимості. Однак якщо під кримінальною відповідальністю розуміти

зазнавання засудженим обмежень своїх прав і свобод, покладених на нього

спеціальними

органами держави, то очевидно, що кримінальна відповідальність має місце лише

протягом часу відбування призначеного судом покарання.

Отже, момент припинення

такого відбування покарання і визначає кінцевий момент кримінальної

відповідальності. Після цього особа, за загальним правилом, знаходиться ще в

статусі такої, яка має судимість, що тягне за собою певні загальногромадянські і

кримінально-правові наслідки (ст. 88 КК).

4. Розгляд взаємозв'язку кримінально-правових відносин і кримінальної

відповідальності дозволяє зробити висновок про те, що кримінальна

відповідальність може бути реалізована в таких трьох

формах.

Першою формою є засудження винного, виражене в обвинувальному вироку суду, не

пов'язане з призначенням йому кримінального покарання. Так, відповідно до ч. 4

ст. 74 КК особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути

за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням

бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду

справи в суді не можна вважати суспільне

небезпечною.

Другою формою реалізації кримінальної відповідальності є засудження особи,

поєднане з призначенням їй конкретної міри покарання, від реального відбування

якого вона звільняється. Так, відповідно до ч. 1 ст. 75 КК, якщо суд при

призначенні покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для

військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше

п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини

справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування

покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з

випробуванням.

Третьою, найбільш типовою формою реалізації кримінальної відповідальності є

відбування призначеного винному судом покарання (наприклад, відбування покарання

у виді позбавлення волі на певний строк).

Останні дві форми реалізації кримінальної відповідальності створюють у особи

судимість як правовий наслідок засудження її до певної міри покарання. Разом з

тим судимість має свої межі, зазначені в статтях 89 і 90 КК, які визначають межі

кримінально-правових відносин. Тому момент погашення або зняття судимості

свідчить про припинення кримінально-правових відносин.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття кримінальної відповідальності:

 1. Поняття та джерела кримінального права
 2. 1. Поняття «Особлива частина кримінального права України» її значення, та система.
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. § 1. Поняття кримінального права
 5. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
 6. § 6. Наука кримінального права
 7. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 8. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 9. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
 10. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 11. 7. Поняття кримінальної відповідальності.
 12. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
 13. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 14. НОВА КНИГА ПРО РАДЯНСЬКУ КРИМІНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ
 15. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.