<<
>>

§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)

1.Іноді діяння, будучи суспільне небезпечним в момент його вчинення, втрачає цю

властивість у результаті змін, що відбулися у суспільстві, регіоні, окремій

місцевості і т. ін.

Якщо такі обставини сталися під час розслідування або

розгляду справи в суді, то це й обґрунтовує можливість звільнення особи від

кримінальної відповідальності. Так само можливість такого звільнення може

виявитися й у разі, якщо до зазначеного часу буде встановлено, що внаслідок

зміни обстановки сама особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільне

небезпечною. У цьому разі втрачається сенс притягнення особи до кримінальної

відповідальності, оскільки її цілі вже досягнуті на стадії розслідування або

розгляду справи в суді. Виходячи з цього, ст. 48 КК встановлює: «Особу, яка

вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від

кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що під час розслідування або

розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило

суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільне небезпечною».

Таким чином, зазначена стаття передбачає дві підстави факультативного і

безумовного звільнення особи від кримінальної відповідальності: 1) втрата

діянням характеру суспільна небезпечного і 2) втрата особою суспільної

небезпечності внаслідок зміни обстановки.

2. Загальною передумовою для обох видів звільнення є вчинення особою вперше

злочину невеликої або середньої тяжкості (див. ст. 12 КК). Тому вчинення тяжкого

або особливо тяжкого злочину (закінченого або незакінченого, однією особою або у

співучасті) виключає застосування аналізованого виду звільнення. Крім того,

навіть вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, але не вперше,

а повторно, також унеможливлює застосування ст. 48 КК.

3. Злочини завжди вчиняються у певній обстановці, тобто в тих чи інших

об'єктивних умовах, що характеризують соціальні, економічні, правові,-політичні,

духовні, організаційні, міжнародні та інші процеси, які відбуваються в масштабах

країни, області, міста, району, підприємства, установи, організації, сім'ї,

оточення тощо.

Зрозуміло, в такий спосіб обстановка і повинна бути встановлена

на момент вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості,

з тим щоб порівняти і оцінити її зміну на час розслідування або розгляду справи

в суді.

Для застосування ст. 48 КК повинно бути встановлено, що після вчинення особою

злочину змінилася та обстановка, в якій було у свій час вчинено цей злочин.

Зміна обстановки може стосуватися всієї країни, цілого регіону, окремої

місцевості, конкретного підприємства, оточення і т.ін. (наприклад, припинення

стану війни або скасування воєнного стану, зміна економічного або політичного

курсу країни, зміна підходів держави до вирішення тієї чи іншої проблеми,

прийняття різних рішень органами влади, зміна масштабу цін, високі темпи

інфляції, ліквідація або реорганізація підприємства тощо). Подібні зміни

обстановки повинні вплинути на оцінку раніше вчиненого злочинного діяння або

особи, яка його вчинила, при якій суд визнає, що це діяння вже не може

розглядатися як суспільне небезпечне або особа перестала бути суспільне

небезпечною.

4. Втрата діянням характеру суспільна небезпечного — це або втрата ним зовсім

суспільної небезпечності, або втрата її в такій мірі, при якій діяння внаслідок

своєї малозначності (ч. 2 ст. 11 КК) визнається незлочинним. Втрата діянням

характеру суспільне небезпечного може бути двох видів. Перший з них пов'язаний з

втратою суспільної небезпечности певного виду злочину. Така втрата може мати

місце насамперед внаслідок швидких змін у тих чи інших сферах життя суспільства,

при яких законодавець не встигає відповідним чином змінити ознаки

кримінально-правового примусу. Крім того, втрата суспільної небезпечності виду

злочинів може бути викликана змінами місця, часу та інших обставин, лише при

наявності яких діяння і визнається суспільне небезпечним. Так, ст. 336 КК

передбачає відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією. З

припиненням або скасуванням мобілізації може відпасти і суспільна небезпечність

таких діянь.

Нарешті, зміна обстановки може вплинути на оцінку небезпечності і

таких видів діянь, реальний зміст яких є нестабільним. Так, якщо посадова особа

внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів державної

звітності, а потім форми цієї звітності були скасовані, то і раніше вчинене

службове підроблення в цій частині (ст. 366 КК) втрачає характер суспільне

небезпечного діяння.

Другий вид втрати діянням характеру суспільне небезпечного має місце тоді, коли

зміна обстановки тягне за собою втрату суспільної небезпечності лише окремого,

конкретного діяння, вчиненого

особою, хоча в цілому даний вид діянь, як і раніше, визнається злочинним.

Звичайно це характерно для зміни обстановки місцевого, локального масштабу. В

цих випадках раніше вчинене особою діяння в конкретних умовах зміни обстановки

визнається таким, що не заподіяло істотної шкоди конкретному об'єкту

кримінально-правової охорони. На практиці мали місце випадки звільнення від

кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу, оскільки після вчинення

злочину було прийняте рішення про необхідність проведення меліорації на даній

ділянці лісу і вирубки тут усіх дерев; за халатність, що завдала збитків

підприємству, на якому радикально змінилися умови господарювання, тощо.

Звільнення від кримінальної відповідальності при втраті діянням характеру

суспільне небезпечного слід відрізняти від випадків де-криміналізації даного

діяння, при якій законодавець виключає його із числа суспільне небезпечних і

кримінальне протиправних. У такому разі діють правила про зворотну дію в часі

кримінального закону, який скасовує злочинність діяння (ст. 5 КК).

5. Стаття 48 КК може бути застосована і за умови, якщо після вчинення злочину

обстановка змінилася таким чином, що внаслідок цього особа, яка його вчинила,

перестала бути суспільна небезпечною: Відомо, що така небезпечність знаходить

своє вираження насамперед у вчиненні особою злочину, а в подальшому визначається

у першу чергу ступенем можливості вчинення нею нового, тотожного або однорідного

злочину.

Висновок про це будується на основі характеристики даної особи

(соціальної, психологічної, демографічної, кримінально-правової та ін.), а також

оточуючої її обстановки, тобто зовнішніх стосовно цієї особи умов (оточення в

побуті, сім'ї, на роботі тощо). Встановлення цієї обстановки має значення для

оцінки її зміни і впливу на суспільну небезпечність даної особи під час

розслідування або розгляду справи в суді. У такому разі діяння продовжує

залишатися злочинним як на момент його вчинення, так і під час розслідування або

розгляду справи в суді. Проте сама особа перестає бути суспільне небезпечною. На

практиці до змін обстановки відносять призов до Збройних Сил України або

звільнення із армії, влаштування на роботу або звільнення з роботи, тяжке

захворювання, переїзд на інше місце проживання, поміщення неповнолітнього до

інтернату, усунення тяжких особистих обставин, під впливом яких був вчинений

злочин, розрив зв'язків з особами, що примусили вчинити злочин, тощо.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК):

  1. § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
  2. Стаття 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
  3. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  4. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених