<<
>>

§ 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

1. Обвинувальний вирок з тих чи інших причин (внаслідок стихійного лиха, втрати

документів тощо) може своєчасно не приводитися у

виконання. У цьому разі його наступне виконання може виявитися недоцільним з

точки зору як спеціального, так і загального попередження.

Засуджений за цей час

може виправитися, тому застосування до нього покарання, призначеного в минулому,

може суперечити меті покарання і виявитися зайвим. З огляду на це ст. 80 КК

передбачає звільнення від покарання у зв 'язку із закінченням строків давності

виконання обвинувального вироку. Під давністю виконання обвинувального вироку

розуміється закінчення встановлених у законі строків з дня набрання

обвинувальним вироком законної сили, у зв'язку з чим засуджений звільняється від

виконання призначеної судом міри покарання. При цьому суспільна небезпечність

вчиненого не змінюється (якщо не змінилася обстановка або сама санкція статті, у

відповідності з якою особі призначене покарання). Це пов'язано з тим, що

суспільна небезпечність злочину встановлюється судом на момент його вчинення, і

закінчення будь-якого строку без зміни обстановки або закону, що встановлює

відповідальність за злочин, не може змінити цю оцінку.

За загальним правилом, перебіг строку давності виконання покарання починається з

дня набрання обвинувальним вироком законної сили. Проте з різних причин (тривала

хвороба засудженого, яка перешкоджає виконанню вироку, стихийне лихо, втрата

кримінальної справи і т.ін.) вирок може не приводитися у виконання. З

урахуванням цього в кримінальному законі встановлюються особливі строки, після

закінчення яких, якщо їх перебіг не був перерваний, засуджений підлягає

звільненню від відбування покарання. Невчи-нення ним за цей період нового

злочину свідчить про значну або повну втрату ним суспільної небезпечності, а

відтак, про недоцільність застосування до нього покарання, призначеного вироком

суду.

2. Із ст. 80 КК випливає, що існують три умови застосування давності

обвинувального вироку: 1) закінчення зазначеного в законі строку; 2) неухилення

засудженого від відбування покарання і 3) не-вчинення ним протягом встановленого

законом строку нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого.

Частина 1 ст. 80 КК встановлює диференційовані строки, закінчення яких виключає

виконання обвинувального вироку. Тривалість цих строків залежить від виду та

тяжкості призначеного судом покарання. Так, обвинувальний вирок не приводиться у

виконання, якщо з дня набрання ним чинності минули такі строки:

1) два роки — у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;

2) три роки — у разі засудження до покарання у виді обмеження волі або

позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;

3) п'ять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за

злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк

не більше п'яти років за тяжкий злочин;

4) десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на

строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення

волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;

5) п'ятнадцять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на

строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.

3. Перебіг строку давності виконання обвинувального вироку може зупинятися і

перериватися.

Підставою для зупинення перебігу строку давності виконання обвинувального вироку

є ухилення засудженого від відбування покарання. Під ухиленням слід розуміти дії

засудженого, спрямовані на те, щоб уникнути приведення обвинувального вироку у

виконання, наприклад, систематична зміна місця проживання, проживання за

фальшивими документами, зміна місця роботи, зміна зовнішності, втеча з

виправно-трудової установи тощо. Перебіг строку давності відновлюється з дня

з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання.

При

цьому строки давності в два, три і п'ять років подвоюються.

Підставою для перерви перебігу строку давності є вчинення протягом цього строку

нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого. При перерві

давності обчислення строку починається з дня вчинення нового злочину. Час, який

минув до вчинення нового злочину, не зараховується в строк давності.

4. У КК також вирішене питання про строки давності виконання обвинувального

вироку, яким призначене додаткове покарання. Відповідно до ч. 2 ст. 80 КК строки

давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним

вироком суду. Звільнення від покарання за ст. 80 настає автоматично. Проте, якщо

особа засуджена до довічного позбавлення волі, стосовно неї діє спеціальне

правило, закріплене в ч. 5 ст. 80, відповідно до якого законодавець надає суду

право вирішувати питання щодо того, застосовувати чи не застосовувати давність —

залежно від ступеня суспільної небезпечності вчиненого раніше злочину і особи

засудже-

ного. Якщо суд не вважає за можливе застосувати давність, він зобов'язаний

замінити довічне позбавлення волі позбавленням волі. Водночас за наявності

достатніх підстав суд може і застосувати давність. У цьому разі ухвалений раніше

вирок не приводиться у виконання.

КК встановлює обмеження застосування давності виконання обвинувального вироку.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 80 КК давність не застосовується у разі засудження

особи за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 437-439 та

ч. 1 ст. 442 КК. Ця норма цілком відповідає положенням Лондонського статуту

Міжнародного військового трибуналу від 8 серпня 1945 р., резолюціям Генеральної

Асамблеї ООН, її конвенціям від 26 листопада 1968 р., до яких приєдналася

Україна.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку:

 1. 30. Звільнення від покарання та його відбуття (ст.74-85 КК).
 2. § 92. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 3. § 62. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 4. § 5. Постановления вироку
 5. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 6. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 7. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 8. § 2. Погашення судимості
 9. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
 10. Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 11. Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права