<<
>>

Місцеві органи виконавчої влади.

В Україні цей статус мають місцеві (обласні та районні, Київська та Севастопольська міські) державні адміністрації. Підпорядковуються вищестоящим органам виконавчої влади, їх керівники призначаються Президентом за поданням уряду.

5. Існують й деякі інші органи державної влади. Так, в Україні, згідно з Конституцією, існує такий орган як Рада національної безпеки та оборони України. Сфера її компетенції - оборона, національна безпека. Головою

РНБОУ є Президент України, безпосередньо його роботу організовує секретар РНБОУ. Рішення РНБОУ затверджуються указами Президента.

Контрольні запитання.

Які функції держави ви можете назвати?

Які виокремлюються ознаки держави? Як впливають сучасні тенденції суспільного розвитку на ці ознаки?

На які гілки поділяється механізм державної влади?

Що означає поняття форми державного правління?

Які форми державного правління ви можете назвати? Наведіть приклади відповідних держав? Яка форма правління існує нині в Україні?

Які форми державного устрою ви знаєте? Наведіть приклади держав.

Якою державою є Україна за державним устроєм? Аргументуйте свою точку зору.

Назвіть родові назви найбільш важливих органів державної влади. Наведіть приклади відповідних органів в Україні.

Які функції виконує зазвичай президент держави?

Яким чином в різних державах формується уряд?

Яку структуру має парламент держави?

Список літератури

Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико- правовий аналіз): Монографія. - Х.: Видавництво Нацоінального ун-ту внутрішніх справ, 2003. - 280 с.

Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита // Полис. - 1998. - №5. - С. 134-138.

Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. 5-те вид. Стереотипне. - Львів: „Новий Світ - 2000”, 2007.

- С.165-186.

Политология: Учебник / Под ред. В.И.Буренко, В.В.Журавлева. - М.: Экзамен, 2004. - С.102-110.

Політологічний словник: Навч. Посібник. Для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М.Ф.Головатого та О.В.Антонюка. - К.: МАУП, 2005. - С.185-186, 563-566, 617-622, 731-732, 739-742.

Політологія: історія та методологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ф.М.Кирилюка. - К.: Здоров’я, 2000. - С.290- 309.

Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство / А.Колодій, В.Харченко, Л.Климанська, Я.Космина. - К.: Київ: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. - С.367-393.

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Либідь, 2005. - С.95-97, 228-231.

Рябов С.П. Політологічна теорія держави. - К.: Тандем, 1996. - 239 с.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія / Пер.з 2-го англ. видання. - К.: Артек, 2001. - 224 с.

Чиркин В.Е. Современное государство. - М.: Международные отношения, 2001. - 416 c.

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довідник. - К.: Український центр правничих студій, 1999. - 318 с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Либідь, 2002. - С.247-289. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Видавництво „Фірма ІНКОС”, Центр учбової літератури, 2007. - С.91-100.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Місцеві органи виконавчої влади.:

 1. 50. Система органів виконавчої влади, до функцій яких відноситься управління інвестиційною діяльністю.
 2. §6. Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади.
 3. § 10. Класифікація органів виконавчої влади.
 4. § 82. Органи виконавчої влади , як різновид державних органів.
 5. § 87. Система органів виконавчої влади.
 6. § 87. Система органів виконавчої влади.
 7. 23. Види органів виконавчої влади.
 8. 47.Місцеві органи виконавчої влади.
 9. 104.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 10. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 11. § 1. Система та функціональне призначення органів виконавчої влади
 12. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 13. Місцеві органи виконавчої влади.
 14. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 15. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 1996 р. № 1548, Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
 16. Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування