<<
>>

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів

1. Земельні спори розглядаються органами вико­навчої влади з питань земельних ресурсів та органа­ми місцевого самоврядування на підставі заяви од­нієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви.

2. Земельні спори розглядаються за участю заціка­влених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності од­нієї із сторін при першому вирішенні питання і відсут­ності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спо­ру переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

3. Відсутність однієї із сторін без поважних при­чин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

4. У рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних ресур­сів визначається порядок його виконання.

5. Рішення передається сторонам у 5-денний тер­мін з часу його прийняття.

Вперше в земельному законодавстві України комен­тована стаття так докладно передбачає процедуру (по­рядок) розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з пи­тань земельних ресурсів. Разом із тим ця стаття не пе­редбачає процедуру розгляду земельних спорів судами. І це не є випадком, оскільки процесуальний порядок судового розгляду земельних спорів (між іншим як і всіх інших), передбачено Цивільним процесуальним кодексом України. Тому нема необхідності в ЗК Укра­їни дублювати відповідну процедуру.

420

Початком розгляду земельних спорів необхідно вва­жати заяву про порушення прав та законних інтересів суб'єкта земельних відносин. Але на жаль, в законодав­стві не урегульовано порядок прийняття заяви, а також її основні реквізити. На практиці всі заяви реєструються в спеціальному журналі, де зазначається порядковий номер, дата реєстрації та прізвище заявника. В заяві про порушення спору, як правило, вказуються підстави, які за думкою заявника, роблять необхідним розглянути спір.

Заява повинна бути належним чином оформлена, мотивована та підписана відповідною особою. До неї можуть бути додані необхідні для розгляду спору доку­менти і матеріали: документи на право власності на земельні ресурси; зміни, які трапилися в правовому режимі земельної ділянки; акти, протоколи, розпоря­дження контролюючих органів та ін.

Стаття встановлює строки розгляду земельних спо­рів, які визначаються днем реєстрації заяви. Спори повинні бути вирішені на протязі одного місяця.

Розгляд та вирішення земельних спорів здійснюєть­ся в присутності сторін. Це безпосередньо витікає з ч.2 коментованої статті.

Орган, який розглядає спір, зобов'язаний належним чином і завчасно повідомити сторони про час та місце його розгляду. Як правило, це здійснюється за допомо­гою письмового повідомлення, яке вручається сторонам.

ЗК України гарантує сторонам спору їх безпосеред­ню участь в процесі його вирішення, передбачивши можливість перенесення розгляд справи, якщо відсут­ня одна зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї.

В ряді випадків розгляд і вирішення земельного спору може бути здійснено у відсутності однієї зі сто­рін, наприклад, коли сторона ухиляється від присутно­сті під час розгляду спору або якщо вона письмово повідомляє про нез'явлення або небажання брати участь у розгляді спору. Під ухиленням від участі в розгляді спору треба також розуміти неявку сторони без пова­жних причин при повторному виклику органу, що роз­глядає земельний спір.

421

За результатами розгляду земельних спорів органи місцевого самоуправління або органи виконавчої вла­ди з питань земельних ресурсів приймають рішення, які повинні містити посилання на фактичні обставини спра­ви і норми земельного законодавства. В рішенні пови­нен бути також передбачений порядок його виконання, тобто заходи щодо відновлення порушених прав і закон­них інтересів власників землі, землекористувачів або інших суб'єктів, що є стороною в спорі.

Рішення, що приймається за результатами розгля­ду земельного спору повинно складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та резолю­тивної.

У вступній частині викладається: де і коли винесе­но рішення; який орган прийняв рішення; сторони, що беруть участь в розгляді спору.

В описовій частині фіксуються: зміст заяви; доку­менти і матеріали, представлені сторонами; встановле­ні фактичні обставини справи.

В мотивувальній частині вказуються обставини спра­ви, встановлені органом, що розглядає земельний спір.

Резолютивна частина рішення повинна містити: ви­кладення кінцевих висновків про задоволення заяв­лених вимог або відмову в їх задоволенні повністю або частково; строк і порядок оскарження прийнятого рі­шення.

Важливим положенням коментованої статті є те, що в ній передбачений обов'язок органу, який прийняв рішення, ознайомити сторони зі змістом останнього. Формою такого ознайомлення є безпосередня передача прийнятого рішення сторонам. Термін передачі рішен­ня — 5 днів з часу його прийняття.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів:

  1. Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів