<<
>>

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування

1. Сільські, селищні, міські ради надають земель­ні ділянки у постійне користування юридичним осо­бам із земель комунальної власності відповідних те­риторіальних громад для всіх потреб.

2. Районні, обласні ради надають земельні ділян­ки у постійне користування юридичним особам із відповідних земель спільної власності територіаль­них громад для всіх потреб.

3. Районні державні адміністрації на їх території надають земельні ділянки із земель державної влас­ності у постійне користування юридичним особам у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) сільськогосподарського використання;

б) ведення лісового і водного господарства, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті;

в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуван­ням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).

326

4. Обласні державні адміністрації надають зе­мельні ділянки на їх території із земель державної власності у постійне користування юридичним осо­бам у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, ви­значених частинами третьою, сьомою цієї статті.

5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надають земельні ділянки із земель дер­жавної власності у постійне користування юридичним особам у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим надає земельні ділянки із земель державної власно­сті у постійне користування юридичним особам у межах міст республіканського (Автономної Респуб­ліки Крим) значення та за їх межами для всіх по­треб, крім випадків, визначених частинами третьою, сьомою цієї статті.

7. Кабінет Міністрів України надає земельні ділян­ки із земель державної власності у постійне корис­тування юридичним особам у випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.

Ця стаття встановлює розмежування повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування. З огляду на те, що відповідно до частини 2 статті 92 Земельного кодексу право по­стійного користування земельною ділянкою із земель державної і комунальної власності можуть набувати лише підприємства, установи й організації, що відно­сяться до державної чи комунальної власності, Земель­ний кодекс при розмежуванні повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування перева­жно враховує територіальний фактор розташування ділянки і фактор її приналежності до державної чи комунальної власності того чи іншого суб'єкта. Зміст цієї статті варто усвідомлювати з урахуванням змісту частини 12 Розділу X «Перехідні положення» Земель­ного кодексу, відповідно до якої до розмежування зе­

327

мель державної і комунальної власності повноважен­ня з надання земельних ділянок у постійне користу­вання в межах населених пунктів повинні здійснюва­ти відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межа­ми населених пунктів — відповідні органи виконав­чої влади.

Відповідно до частини 1 статті, що коментується, сільські, селищні, міські ради надають земельні ділян­ки в постійне користування юридичним особам із зе­мель комунальної власності відповідних територіаль­них громад для всіх потреб. До проведення розмежу­вання земель державної і комунальної власності сіль­ські, селищні, міські ради надають земельні ділянки в постійне користування в межах територій населених пунктів крім випадків, передбачених частиною 9 статті 149 і статтею 150 Земельного кодексу щодо земель, прямо зазначених у даних статтях Земельного кодек­су, що визначають відповідні повноваження Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України незале­жно від проведення розмежування земель державної і комунальної власності.

Умовою наявності в районних і обласних рад повно­важень щодо надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам для всіх потреб є наявність спільної власності територіальних громад у межах району чи області на конкретні земельні ділян­ки.

Юридично такі ділянки можуть здобувати відповід­ний статус як у силу придбання з тих чи інших підстав земельних ділянок у спільну власність територіальни­ми громадами, що знаходяться в межах району чи об­ласті, так і в силу утворення таких ділянок в резуль­таті розмежування земель комунальної власності між різними її суб'єктами. Потреба в юридичному оформ­ленні прав на такі землі звичайно виникає при оо^орм-ленні права постійного користування земельною ділян­кою під об'єктами нерухомості, що знаходяться в спіль­ній власності територіальних громад району чи області, або для будівництва й експлуатації таких об'єктів.

Відповідно до частини 3 цієї статті районні держав­ні адміністрації на власній території надають земельні

328

ділянки із земель державної власності в постійне ко­ристування юридичним особам у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб і за межами насе­лених пунктів для сільськогосподарського використання, ведення лісового і водного господарства (крім випад­ків, коли розпорядницькі повноваження щодо цих зе­мель відповідно до частини 9 статті І49 і статті 150 Земельного кодексу закріплені за Кабінетом Міністрів України), будівництва об'єктів, пов'язаних з обслугову­ванням жителів територіальної громади району (шкіл, установ культури, лікарень, підприємств торгівлі і тлі.). До розмежування земель державної і комунальної вла­сності в межах сіл, селищ, міст районного значення, що знаходяться на території даного району, повноваження щодо надання земельних ділянок у постійне користу­вання в межах даних населених пунктів повинні здій­снювати відповідні сільські, селищні» міські ради*

Відповідно до частини 4 цієї статті обласні держав­ні адміністрації надають земельні ділянки на власній території із земель державної власності в постійне ко­ристування юридичним особам у межах міст облас­ного значення і за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків надання земельних ділянок для сільськогосподарського використання, ведення лісово­го і водного господарства, будівництва об'єктів, пов'я­заних з обслуговуванням жителів територіальних гро­мад окремих районів області (шкіл, установ культури, лікарень, підприємств торгівлі і т.п.), а також випад­ків, коли розпорядницькі повноваження щодо даних земель відповідно до частини 9 статті 149 і статті 150 Земельного кодексу закріплені за Кабінетом Мініст­рів України.

До розмежування земель державної і комунальної власності в межах міст обласного значен­ня, що знаходяться на території даної області, повно­важення щодо надання земельних ділянок у постійне користування в даних населених пунктах повинні здій­снювати відповідні міські ради.

Відповідно до частини 5 статті, що коментується, Київська і Севастопольська міські державні адмініст­рації надають земельні ділянки із земель державної

329

власності в постійне користування юридичним особам у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, коли розпорядницькі повноваження щодо цих земель відповідно до частини 9 статті 149 і статті 150 Земель­ного кодексу закріплені за Кабінетом Міністрів Укра­їни. До розмежування земель державної і комуналь­ної власності в межах міст Києва і Севастополя пов­новаження щодо надання земельних ділянок у постійне користування в даних населених пунктах повинні здій­снювати Київська і Севастопольська міські ради.

Відповідно до частини 6 цієї статті Рада міністрів Автономної Республіки Крим надає земельні ділянки із земель державної власності в постійне користуван­ня юридичним особам у межах міст республікансько­го (Автономної Республіки Крим) значення і за їх ме­жами для всіх потреб, крім випадків їх надання для сільськогосподарського використання, ведення лісово­го і водного господарства, будівництва об'єктів, пов'я­заних з обслуговуванням жителів територіальних гро­мад окремих районів Автономної Республіки Крим (шкіл, установ культури, лікарень, підприємств торгів­лі і т.п.), а також випадків, коли розпорядницькі пов­новаження щодо цих земель відповідно до частини 9 статті 149 і статті 150 Земельного кодексу закріплені за Кабінетом Міністрів України. До розмежування земель державної і комунальної власності в межах міста Сімферополя повноваження щодо надання зе­мельних ділянок у постійне користування в цьому місті повинна здійснювати Сімферопольська міська рада.

Частина 7 означеної статті визначає повноваження Кабінету Міністрів України щодо надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам не тільки виходячи з їх приналежності до земель дер­жавної власності, але і враховуючи особливу цінність земель, що підлягають вилученню для суспільних та інших потреб з метою їх наступного надання.

У відпо­відності зі статтями 149,150 Земельного кодексу, на які посилається частина 7 цієї ж статті, такими землями є рілля, багаторічні насадження для несільськогоспо­дарських потреб, ліси першої групи площею понад 10

330

гектарів, а також земельні ділянки природоохоронно­го, оздоровчого, рекреаційного призначення (крім ви­падків, коли повноваженнями по їх наданню і вилу­ченню наділені районні, обласні, міські (міст Києва і Севастополя) державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим), а також перераховані в частині 1 статті 160 Земельного кодексу особливо цінні землі, що вилучаються для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропе­редачі і зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошу­вальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газо­вих свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування:

  1. Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою
  2. Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування
  3. ЗМІСТ