<<
>>

5. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог ефективного використання земель та iнших природних ресурсiв в аграрному виробництвi

Вiдповiдальнiсть за порушення вимог ефективного природокористування в сiльському господарствi складає сукупнiсть

юридичних засобiв, якi забезпечують примусове виконання

санкцiй, що накладаються на винних осiб.

Найбiльш поширеними є майнова, адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдальнiсть.

1. Майнова вiдповiдальнiсть передбачає можливiсть компенсацiї шкоди, заподiяної порушенням законодавства про

використання земель та iнших природних ресурсiв. Компенсацiя може мати мiсце внаслiдок правомiрних дiй у разi вилучення земель та iнших природних ресурсiв для громадських i

державних потреб, винного заподiяння шкоди власнику чи

користувачам природних ресурсiв i компенсацiї державою

шкоди, яка виникла з вини екологiчно шкiдливих виробництв, тобто компенсацiя шкоди за "чужу вину".

Майнова вiдповiдальнiсть сприяє вжиттю заходiв щодо

вiдновлення якостi земель та iнших природних ресурсiв, захисту майнових та екологiчних прав людини залежно вiд унiкальностi, природної та наукової цiнностi знищених чи пошкоджених природних ресурсiв i обєктiв та передбачає елементи штрафного компенсування шкоди, а в рядi випадкiв

Правовi засади використання земель...

i заходи стимулювання, спрямованi на заохочення органiв,

якi здiйснюють контроль у цiй сферi та використання засобiв

на оздоровлення навколишнього середовища i здiйснення

природоохоронних заходiв.

Визначення шкоди проводиться на основi рiзноманiтних

методiв: таксового, витратного, розрахункового, нормативного. Таксовий метод базується переважно на застосуваннi такс,

тобто встановленої через нормативно-правовий порядок грошової суми по вiдношенню до розмiру неоподатковуваного

мiнiмуму доходiв громадян за одиницю знищеного чи пошкодженого природного ресурсу. Цей порядок запроваджено

при визначеннi шкоди, заподiяної лiсовому господарству,

тваринному свiту тощо.

Субєкти права власностi на землю сiльськогосподарсисого призначення або ж державнi пiдприємства, яким земельна дiлянка надана на правi користування зазнають майнової шкоди внаслiдок псування чи iншого пошкодження

земельної дiлянки, безгосподарного використання земель,

|псування сiльськогосподарських земель, забруднення Їх

риробничими та iншими вiдходами та стiчними водами.

Ця

Пикода заподiюється тому, що не вживаються обовязковi

заходи полiпшення земель i охорони грунтiв вiд вiтрової, водної ерозiї та iнших процесiв, що погiршують стан грунтiв.

Господарство несе певнi збитки вiд несвоєчасного повернення зайнятих земель або невиконання обовязкiв щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, та з iнших причин.

Вiдшкодування збиткiв, що їх зазнали власники, користувачi, орендарi внаслiдок порушення земельного законодавства, передбачено ст. 88 Земельного кодексу України. Цiєю

нормою визначається, що збитки, заподiянi вилученням (викупом) або тимчасовим зайняттям земельних дiлянок, а

також обмеженням прав власника землi та землекористувачiв,

в тому числi орендарiв, погiршення якостi земель або приведення їх у непридатнiсть для використання за цiльовим

призначенням у результатi негативного впливу, спричиненого дiяльнiстю пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян,

пiдлягають вiдшкодуванню в повному обсязi власникам землi

та землекористувачам, в тому числi орендарям, якi зазанали

цих збиткiв. У разi обчислення обсягу збиткiв враховуються

Роздiл XIII

проведенi витрати на полiпшення якостi землi за час вико"

ристання земельних дiлянок, а також неодержанi доходи.

Витратний метод визначення шкоди застосовується на основi даних про витрати, необхiднi для здiйснення заходiв щодо вiдновлення природних ресурсiв, зокрема, у разi заподiяння шкоди лiсовим ресурсам внаслiдок забруднення їх стiчними водами, хiмiчними, фiзичними, бiологiчними впливами,

якi призводять до їх знищення (наприклад, шкода, заподiяна

внаслiдок пiдпалу лiсових ресурсiв, компенсується у розмiрi

вартостi втрат товарної дсрснини, що вираховується згiдно з

розцiнками для цiєї мiсцевостi, грошовими сумами, необхiдними для вирощування нових лiсових культур чи молодняку

природного походження замiсть знищених, робiт по очистцi

територiї та затрат на гасiння пожежi).

Розрахунковий метод базується на системi розрахункiв обчислення шкоди.

Вiн широко застосовується при визначеннi

шкоди, заподiяної власнику порушенням водного законодавства, та збиткiв, завданих рибному господарству внаслiдок

Скидання в рибогосподарськi водойми неочищених вод та iнших вiдходiв, обчислення розмiру шкоди, заподiяної порушенням земельного законодавства.

В основу нормативного методу покладенi економiчнi нормативи плати за лiмiтне та понадлiмiтне використання природних ресурсiв, зниження (погiршення) їх якостi та платежi

за викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище,

в яких враховуються особливостi природних ресурсiв чи їх

комплексу, склад i властивостi викидiв, а також затрати, необхiднi для лiквiдацiї чи попередження забруднення, вiдновлення якостi природних ресурсiв. Такi нормативи диференцiюються щодо природних ресурсiв державного i мiсцевого

значення, окремих регiонiв держави i встановлюються на

прогнозний перiод з урахуванням рiчних викидiв забруднюючих речовин чи шкiдливих фiзичних, бiологiчних та iнших

впливiв. Джерелом нормативних платежiв можуть бути витрати виробництва та доходи сiльськогосподарських пiдприємств, кооперативiв i акцiонерних товариств.

У практицi нормативного визначення шкоди, заподiяної

власником землi та користувачем земель й iнших природних

ресурсiв, знайшли нормативне закрiплення такi рiзновиди

платежiв: базовi, що встановлюються в межах погоджених

нормативiв викидiв (скидiв) i лiмiтiв використання природ

Правовi засади використання земель... 297

них ресурсiв та плату за землю, пятикратнi i десятикратнi

розмiри платежiв за перевищення граничне допустимих концентрацiй i тимчасово погоджених скидiв (викидiв), перевищення лiмiтiв використання природних ресурсiв.

Важливим вiдновлювальним заходом є компенсацiя шкоди, заподiяної здоровю та майну громадян, майну сiльськогосподарських, колективних пiдприємств, кооперативiв i

акцiонерних товариств, екологiчно небезпечними обєктами

(АЕС) тощо.

- 2. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть передбачається приiродноресурсовим законодавством та Кодексом про адмiнiстративнi правопорушення.

Пiдставою для притягнення винних до такої вiдповiдальностi є адмiнiстративне правопорушення, тобто протиправна, винна (навмисна або необережна) дiя чи бездiяльнiсть, яка посягає на право власностi на

природнi ресурси, встановлений порядок управлiння, природокористування, права та iнтереси субєктiв природокориетуц.iння i передбачений режим використання, вiдтворення та

чорони даних ресурсiв чи порушення при цьому норм еко )гiчної безпеки.

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть може наставати за самошпьне зайняття земель, самовiльне користування водними

пЬєктами, надрами, самовiльну передачу лiсокористування,

V кладання угод, якi в прямiй чи прихованiй формi порушують

право власностi на води, надра, лiси, тваринний свiт, псування i забруднення сiльськогосподарських земель, забруднення

iсмель хiмiчними та радiоактивними речовинами, виробничими вiдходами, стiчними водами, невиконання вимог природоохоронного режиму по використанню земель; невиконання умов щодо зняття, зберiгання i нанесення родючого

шару грунту, а також iншi правопорушення.

Вiдповiдальнiсть може наставати i за воднi правопорушення, зокрема, за забруднення i засмiчення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке призводить до забруднення чи до водної ерозiї грунтiв; введення в експлуатацiю споруд та iнших будiвель без водоохоронних пристроїв,

порушення правил первинного облiку кiлькостi вод, що забираються з водних обєктiв або скидаються в них, порушення

правил експлуатацiї водогосподарських споруд тощо.

Порушення допускаються внаслiдок недодержання вимог

лiсокористування - незаконної порубки та знищення дере

298 Роздiл ХiН

вини i чагарникiв, самовiльного збору дикорослих плодiв,

грибiв, ягiд, горiхiв на заборонених дiлянках, знищення лiсiв

стiчними водами, хiмiчними речовинами тощо. Негативнi наслiдки наступають також при порушеннi законодавства про

надра, а саме: при самовiльнiй забудовi площ залягання корисних копалин, невиконаннi вимоги щодо охорони надр,

вибiрковому добуваннi корисних копалин мiсцевого значення i торфу, порушеннi правил геологiчного вивчення надр та

iнших правопорушеннях.

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть може застосовуватись i

за порушення вимог щодо використання i охорони тваринного свiту, зокрема, правил мисливства, рибальства, правил

охорони середовища перебування i шляхiв мiграцiї тварин,

навмисному знищеннi обєктiв тваринного свiту, занесених у

Червону книгу, жорстокому поводженнi з тваринами, порушеннi правил транспортування, зберiгання засобiв захисту

рослин, стимуляторiв їх росту, мiнеральних добрив та iнших

препаратiв, що завдає шкоди тваринному свiту, та iншi.

Встановлена адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення норм екологiчної обстановки при виробництвi i реалiзацiї

сiльськогосподарської продукцiї в спецiально визначених зонах радiацiйного забруднення.

За загальним правилом адмiнiстративний штраф може накладатися на громадян та посадових осiб. У передбачених же законом випадках (ст. 63

КоАП) на громадян може накладатися штраф у розмiрi вiд

пяти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (наприклад, за незаконне

використання земель лiсового фонду тощо). В окремих випадках передбачається адмiнiстративне попередження чи застосування додаткових санкцiй (конфiскацiя знарядь незаконного полювання, рибальства тощо).

3. Кримiнальна вiдповiдальнiсть передбачена за вчинення

екологiчних злочинiв, якими визнаються встановленi кримiнальним законом суспiльнi i екологiчно небезпечнi дiї (бездiяльнiсть), що посягають на встановлений режим використання, вiдтворення i охорону земель, iнших природних ресурсiв,

екологiчний правопорядок та нормативи екологiчної безпеки.

Кримiнальний кодекс злочинами у сферi рацiонального природокористування визнає виннi, протиправнi, суспiльнi еко

Правовi засади використання земель... 299

логiчно небезпечнi дiяння, якi можна згрупувати за такими

рiзновидами:

а) злочини, що порушують порядок ефективного використання природних ресурсiв: самовiльне зайняття земельної дiлянки, незаконна порубка лiсу, потрава посiвiв i знищення

. насаджень, незаконне полювання, незаконне зайняття риб

[ ним, звiриним та iншими промислами;

б) злочини, що порушують режим охорони природних ресурсiв i обєктiв, як складової рацiонального природокористуiння: навмисне знищення чи пошкодження лiсових масивiв

ляхом пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом,

iдбале знищення чи пошкодження лiсових масивiв, поруення правил боротьби з шкiдниками рослин, проведення

вибухових робiт з порушенням правил охорони рибних запа(їв, порушення законодавства про континентальний шельф,

порушення правил боротьби з епiдемiями, жорстоке поводження з тваринами, знищення природних обєктiв;

[ в) злочини, що порушують норми екологiчної безпеки: забруднення водойм i атмосферного повiтря, забруднення моря

речовинами, шкiдливими для здоровя людей або живих ресурсiв моря, незаконне придбання, зберiгання, транспортування, використання, передача i знищення радiоактивних матерiалiв, приховання або перекручення вiдомостей про стан

екологiчної обстановки чи захворюваностi населення, заготiвля, переробка або збут радiоактивне забруднених продуктiв

харчування та iншої продукцiї, ввезення на територiю України речовин та матерiалiв, якi належать до категорiї небезпечних вiдходiв тощо.

Залежно вiд характеру вчиненого злочину, його суспiльної

i i екологiчної небезпеки, квалiфiкуючих ознак, обєктiв пося| гання - субєктами кримiнальної вiдповiдальностi можуть

| бути громадяни i посадовi особи.

Кримiнальнi санкцiї передi бачають основнi покарання у формi виправних робiт, штрафу, позбавлення волi та додатковi покарання у виглядi позбавлення права займати певнi посади, конфiскацiї майна i

предметiв злочину.

<< | >>
Источник: В.З. Янчук. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 1998

Еще по теме 5. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог ефективного використання земель та iнших природних ресурсiв в аграрному виробництвi:

  1. 1. Органiзацiйно-правове забезпечення використання земель та iнших природних ресурсiв в аграрному виробництвi
  2. 5. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог ефективного використання земель та iнших природних ресурсiв в аграрному виробництвi
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -