<<
>>

Нормативная база

• Конституція України.

• Цивільний кодекс України.

• Господарський кодекс України.

• Бюджетний кодекс України.

• Цивільний процесуальний кодекс України.

• Господарський процесуальний кодекс України.

• Закон України «Про об’єднання громадян».

• Закон України «Про благодійництво та благодійні організації».

• Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

• Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб — підприємців».

• Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

• Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».

• Закон України «Про гуманітарну допомогу».

• Закон України «Про соціальні послуги».

• Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

• Закон України «Про податок на додану вартість».

• Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку моло­ді в Україні».

• Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

• Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної ре­єстрації благодійних організацій».

• Постанова КМУ «Про розміри і порядок справляння плати за державну ре­єстрацію благодійних організацій».

• Постанова КМУ «Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян».

• Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян».

• Постанова КМУ «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян».

• Постанова КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

• Постанова КМУ «Про затвердження Стратегії залучення міжнародної тех­нічної допомоги на 2004-2007 роки ».

• Постанова КМУ «Про порядок надання платних соціальних послуг та за­твердження їх переліку».

• Постанова КМУ «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій за­рубіжних держав в Україні».

• Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».

• Постанова КМУ «Про ліцензування освітніх послуг».

• Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організа­цій».

• Наказ Міністерства юстиції України «Щодо формування Реєстру зареєстро­ваних в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань».

• Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження По­ложення про Реєстр неприбуткових організацій та установ».

• Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження По­рядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)».

• Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядку її заповнення».

• Наказ Державної податкової адміністрації України «Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбутковими уста­новами й організаціями».

• Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та під­приємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження фізкультурно- оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльності з підготовки спортс­менів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні» .

• Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1— громадська організація».

• Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Ін­струкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1— громадська організація».

• Лист Державного казначейства України «Про порядок відображення у бух­галтерському обліку операцій, пов'язаних з надходженнями у натуральній формі».

• Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та під­приємництва «Про реєстрацію об'єднання громадян».

• Лист Пенсійного фонду України «Щодо сплати збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування неприбутковими організаціями».

• Лист Державної податкової адміністрації України «Про оподаткування до­ходів неприбуткової організації».

• Лист Державної податкової адміністрації України (про окремі питання в податковому обліку неприбуткових установ і організацій).

• Лист Державної податкової адміністрації України (щодо сплати ПДВ не­прибутковими організаціями при наданні окремих послуг).

• Лист Державної податкової адміністрації України (щодо порядку відобра­ження в податковому звіті про використання коштів неприбуткових орга­нізацій і установ).

• Лист Державної податкової адміністрації України (щодо сплати ПДВ за на­дання послуг по оренді приміщення неприбутковими організаціями).

• Лист Державної податкової адміністрації України (щодо виключення не­прибуткових організацій з Реєстру).

• Лист Державної податкової адміністрації України (щодо питання оподатку­вання майна при ліквідації неприбуткової організації).

<< | >>
Источник: Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. — К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. — 188 с.. 2009

Еще по теме Нормативная база:

 1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ: ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 2. Глава 4. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности
 3. 3.2. Нормативная (регулятивная) конвергенция
 4. 1.1. Нормативная база производства.
 5. ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
 6. 2.2. Нормативно-правовав база девтельности социального педагога
 7. 4.2. Нормативно-правовав база социально-педагогической и профилактической работы с явлением безнадзорности и беспризорности
 8. 47. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, НОРМАТИВНАЯ БАЗА
 9. Раздел IIОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
 10. Нормативная база создания и функционирования страховых пуловв России
 11. 1. Нормативная база страхования имущества от огня
 12. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ)
 13. Методологическая, научная и нормативно-правовая база диссертационного исследования