<<
>>

Підрозділ 4.2. Управління власним капіталом

Управління формуванням власних фінансових ресурсів є основою управління власним капіталом. На рис. 4.1 зображена класифікація фінансових ресурсів.

Джерела формування власних фінансових ресурсів:

зовнішні

- залучення акціонерного капіталу (емісія акцій);

- одержання підприємством безоплатної фінансової допомоги;

внутрішні

- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;

- амортизаційні відрахування від використання власних оборотних і нематеріальних активів;

- інші внутрішні джерела.

Схема формування фінансових ресурсів зображена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. - Джерела утворення і напрями використання фінансових ресурсів підприємства за видами діяльності

Політика формування власних фінансових ресурсів - це частина загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

Власний капітал підрозділяють на такі складові:

статутний капітал - це сума спочатку інвестованого капіталу у формуванні активів підприємства для початку здійснення господарської діяльності;

пайовий капітал - відбиває суму пайових внесків членів підприємства, що встановлені установчими документами;

Рис. 4.1. - Класифікація фінансових ресурсів

додатково вкладений капітал - відбиває суму, на яку вартість реалізації випущеної акції перевищує їхню номінальну вартість;

інший додатковий капітал - це вартість дооцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отримана підприємством від інших юридичних і фізичних осіб;

резервний капітал - це сума резерву підприємства, створеного за рахунок чистого прибутку відповідно до чинного законодавства і установчих документів (не менше 25 % від статутного капіталу). Призначений для внутрішнього страхування діяльності підприємства;

нерозподілений прибуток (збиток) - це сума прибутку, який підприємство реінвестує в господарській діяльності.

Розрахунок нерозподіленого прибутку:

Нерозподілений прибуток минулого року + Чистий прибуток за звітний рік - Дивіденди, нараховані в звітному році - відрахування в резервний фонд;

неоплачений капітал - відбиває суму заборгованості власників по внесках у статутний капітал підприємства;

вилучений капітал - відбиває фактичну собівартість акції власної чи емісії часткою, викуплених підприємством у його власників.

Формування власного капіталу підпорядковане двом основним напрямкам:

- формування за рахунок власного капіталу необхідного обсягу позаоборотних активів;

- формування за рахунок власного капіталу визначеного обсягу оборотних активів.

Примноження власного капіталу підприємства пов’язано в першу чергу в управлінні формуванням його власних фінансових ресурсів. Основним завданням такого управління є забезпечення необхідного рівня самофінансування розвитку господарської діяльності підприємства в поточному періоді.

Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства здійснюється з дотриманням таких етапів:

1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів у попередньому періоді;

2. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах;

3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел;

4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел;

5. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;

6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

На підставі звітності підприємства проаналізувати склад капіталу підприємства, визначити джерела формування фінансових ресурсів і проаналізувати динаміку показників.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме Підрозділ 4.2. Управління власним капіталом:

 1. Розділ I Теоретичні засади управління власним капіталом підприємства
 2. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 3. Процес управління ростом власного капіталу підприємств
 4. Розділ 2 Методичне забезпечення управління процесом росту власного капіталу
 5. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 6. Методичний підхід до оцінювання результатів використання власного капіталу промислових підприємств
 7. Розділ 3. Комплексна технологія управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
 8. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
 9. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
 10. 1.5 Аналіз форми № 4 "Звіт про власний капітал"
 11. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства