<<
>>

Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства

У підрозділі «2.1 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства» необхідно дати визначення грошового потоку й навести розрахунок чистого грошового потоку на підприємстві згідно з формою № 3 «Звіт про рух грошових коштів».

Підсумки аналізу фінансових результатів повинні бути погоджені із загальною оцінкою фінансового стану підприємства, що більше залежить не від розмірів прибутку, а від здатності підприємства вчасно погашати свої борги, тобто від ліквідності активів. Остання залежить від реального грошового обігу підприємства, що супроводжується потоком грошових платежів і розрахунків, які проходять через розрахунковий і інші рахунки підприємства. Тому бажана ефективність господарської діяльності, стійкий фінансовий стан будуть досягнуті лише при достатньому й узгодженому контролі за рухом прибутку, оборотного капіталу і грошових коштів.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу і коштів є Баланс (форми №1), Примітки до річної фінансової звітності (форми №5), Звіт про фінансові результати (форми №2).

Звіт про рух коштів (форма №3) - документ фінансової звітності, в якому відбиваються надходження, витрати і нетто-зміни коштів у ході поточної операційної діяльності, а також інвестиційної і фінансової діяльності за визначений період. Ці зміни відбиваються так, що дозволяють установити взаємозв'язок між залишками коштів на початок і кінець звітного періоду.

У Звіті про рух коштів подано інформацію за трьома основними категоріями:

- рух коштів в результаті операційної діяльності;

- рух коштів в результаті інвестиційної діяльності;

- рух коштів в результаті фінансової діяльності.

Групування потоків грошових коштів по цим трьом категоріям дозволяє відобразити вплив кожного з трьох основних напрямів діяльності підприємства на рівень грошових надходжень.

Стан руху грошових коштів дає змогу зробити висновок про якість управління підприємством.

Ця залежність графічно відображена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Залежність якості управління від стану руху грошових коштів

В даному розділі необхідно розрахувати грошові потоки за допомогою прямого й непрямого методів на основі даних форми № 3 за останні 3-4 роки. Розраховані дані подати у вигляді табл. 2.1:

Таблиця 2.1 Аналіз грошових потоків підприємства за ___ рік

Показники Код рядка або розрахункова формула Роки, що аналізуються Зміна
абс. зміна темп зросту, % темп приросту, %
I. Аналіз позитивних (або вхідних) грошових потоків
Чисті грошові потоки (ЧДП) підприємства
Чисті грошові потоки від операційної діяльності
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (позитивні)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (позитивні)
Чисті грошові потоки від фінансової

діяльності

Показники Код рядка Роки, що аналізуються Зміна
абс.
зміна
темп зросту, % темп приросту, %
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (позитивні)
Разом ПГП
ІІ. Аналіз негативних (вихідних) грошових потоків
Чисті грошові потоки від операційної діяльності
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (негативні)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (негативні)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (негативні)
Разом НГП
Залучення позикових засобів (довгострокові + короткострокові кредити) ф. 1 ряд. 500 і ряд. 440
ІІІ. Аналіз збалансованості позитивних і негативних грошових потоків
ЧГП підприємства
Чистий прибуток/ збиток ф. 2 ряд. 225
Амортизація ф. 2 ряд. 260
Якість ЧГП
Показники Код рядка Роки, що аналізуються Зміна
абс. зміна темп зросту, % темп приросту, %
ІV. Аналіз синхронності формування ПГП і НГП
Коефіцієнт ліквідності ГП ПГП/НГП
V. Аналіз ефективності ГП підприємства
Коефіцієнт ефективності грошового потоку ЧГП / НГП
Коефіцієнт рефінансування ГП ЧГПреф / ЧГП
Коефіцієнт достатності ДП ЧГП / (ОД+∆З+Дв)

Сутність прямого методу полягає в послідовному розрахунку надходжень і основних витрат від операційної діяльності, різниця яких складає чистий приток (відтік) коштів за рахунок операційної діяльності.

Розрахунки грошових потоків мають бути подані у вигляді вищенаведених таблиць.

Грошовий потік від операційної діяльності розраховують за формулою

ЧДПО = ЧПР+Аос+Ан/а± ∆ДТЗ±∆Зтмц± ∆КТЗ±∆Р, (17)

де ЧДПО - чистий грошовий потік від операційної діяльності, тис. грн.;

ЧПР - чистий прибуток, тис. грн.;

Аос - амортизація основних засобів, тис. грн.;

Ан/а - амортизація нематеріальних активів, тис. грн;

∆ДТЗ - зміна дебіторської заборгованості, тис. грн.;

∆Зтмц - зміна запасів ТМЦ, тис. грн.;

∆КТЗ - зміна кредиторської заборгованості, тис. грн.;

∆Р- зміна суми резервного і інших страхових фондів, тис. грн.

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності знаходять за формулою

ЧДПІ = Роз+Рн/а+Рдфі+Рса+До-Поз-Пн/а-Пдфі- ∆НКБ-Вва, (18)

де Роз - реалізація основних засобів, тис. грн.;

Рн/а - реалізація нематеріальних активів, тис. грн.;

Рдфі - реалізація довгострокових фінансових інструментів, тис. грн.;

Pвa - сума коштів , що надійшла від повторної реалізації власних акцій, які випускалися раніше, тис. грн.;

До - сума дивідендів, отриманих підприємством за довгостроковими фінансовими інструментами інвестиційного портфеля, тис. грн.;

Поз - покупка основних засобів, тис. грн.;

Пн/а - покупка нематеріальних активів, тис. грн.;

Пдфі - покупка довгострокових фінансових інструментів, тис. грн.;

∆НКБ - приріст незавершеного капітального будівництва, тис. грн.;

Вва - сума коштів, виплачених за викуплені власні акції підприємства, тис. грн.;

Розраховуємо чистий грошовий потік від фінансової діяльності за формулою

ЧДПФ = Пвк+Пдк+Пкк+БЦФ-Вдк-Вкк-Дв, (19)

де Пвк - сума додатково залученого із зовнішніх джерел власного капіталу, тис. грн.;

Пдк - сума додатково залученого довгострокового кредитування, тис. грн.;

Пкк - сума додатково залученого короткострокового кредитування, тис. грн.;

БЦФ - безоплатне цільове фінансування, тис. грн.;

Вдк - сума виплат (погашення) боргу по довгостроковому кредитуванню, тис. грн.;

Вкк - сума виплат (погашення) боргу по короткостроковому кредитуванню, тис. грн.;

Дв - сума виплачених дивідендів власникам підприємства, тис. грн.

Розраховуємо чистий грошовий потік підприємства за формулою

ЧДПП = ЧДПО +ЧДПІ + ЧДПФ (20)

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства:

 1. 2.3.5. Склад основної частини курсової роботи
 2. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства
 3. 2.4. Висновки до розділу
 4. Розділ 6. Управління інвестиціями
 5. 5. Внутрішня ставка прибутковості [Internal Rate of Return, IRR]
 6. 2.1. Економічні, політичні та історичні передумови інтенсифікації процесу
 7. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
 8. Фінансова складова у розбудові сталих економічних процесів
 9. Фінансові потоки економічних агентів у фінансово-економічному просторі
 10. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 11. Основи формального узагальнення та аналізу фінансових потоків
 12. 4. Інструментарій організації управління фінансовими потоками