<<
>>

Розділ 3. Управління активами підприємства

Цей розділ курсової роботи дає змогу більш детально проаналізувати активи підприємства за допомогою різноманітних методів і коефіцієнтів. Далі наведен перелік і зміст кожного підрозділу.

Підрозділ 3.1. Формування і управління фінансово-експлуатаційними потребами в оборотних коштах

Політика управління оборотними активами являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів. Схема розробки фінансової стратегії підприємства зображена на рис. 3.1.

Рис. 3.1 - Розробка фінансової стратегії підприємства

У процесі управління оборотними активами виділяють такі цикли:

1) операційний;

2) виробничий;

3) фінансовий.

Операційний цикл проходить чотири стадії:

- на першій стадії грошові активи використовують для придбання сировини і матеріалів, тобто вхідних запасів матеріальних оборотних активів;

- на другій стадії запаси матеріальних оборотних активів перетворюються в запаси готової продукції;

- на третій стадії запаси готової продукції реалізують споживачам і до надходження оплати перетворюються в дебіторську заборгованість;

- на четвертій стадії інкасована дебіторська заборгованість перетворюється в грошові активи.

Операційний цикл (ОЦ) - період повного обороту всієї суми активів підприємства, в процесі якого відбувається зміна окремих їхніх видів.

Тривалість операційного циклу розраховують за формулою

ОЦ = Тга +Тма + Тгп + Тдз, (24)

де Тга - тривалість обороту грошових активів, у днях;

Тма - тривалість обороту матеріальних активів, у днях;

Тгп - тривалість обороту готової продукції, у днях;

Тдз - тривалість обороту дебіторської заборгованості, у днях.

Виробничий цикл (ВЦ) - характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів.

Тривалість виробничого циклу визначають за формулою

ВЦ=Тсм+Тнзв+Тгп, (25)

де Тсм - період обороту запасу сировини і матеріалів, напівфабрикатів, у днях;

Тнзв - період обороту обсягу незавершеного виробництва, у днях.

Фінансовий цикл (ФЦ) - період повного обороту коштів , починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості.

Фінансовий цикл визначають за формулою

ФЦ = ВЦ+Тдз-Ткз, (26)

де Ткз - період кредиторської заборгованості, у днях.

Для визначення операційного, виробничого і фінансового циклів необхідно зробити додаткові розрахунки:

(27)

(28)

де КобГА - коефіцієнт оборотності грошових активів;

Врп - виручка від реалізації продукції;

- середньорічна вартість грошових активів.

Період обороту матеріальних активів для даного підприємства можна розрахувати в такий спосіб:

(29)

(30)

(31)

де Тоз - період обороту основних засобів;

Коб.оз - коефіцієнт оборотності основних засобів;

Срп - собівартість реалізованої продукції;

- середньорічна вартість основних засобів,

(32) (33)

де Тз - період обороту запасів;

Коб.з - коефіцієнт оборотності запасів;

Срп - собівартість реалізованої продукції;

- середньорічна вартість запасів,

(34) (35)

де Коб.дз - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

Врп - виторг від реалізації продукції;

- середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості,

(36) (37)

де Коб.кз - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

Срп - собівартість реалізованої продукції;

- середньорічна вартість чистої кредиторської заборгованості.

Розрахунки показників провести для всього періоду дослідження і зробити відповідні висновки.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме Розділ 3. Управління активами підприємства:

 1. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 2. Процес управління ростом власного капіталу підприємств
 3. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 4. Методичний підхід до оцінювання результатів використання власного капіталу промислових підприємств
 5. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
 6. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
 7. висновки
 8. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання
 9. 2.4. Висновки до розділу
 10. Розділ 3. Управління активами підприємства
 11. Підрозділ 3.4. Управління необоротними активами
 12. Розділ 6. Управління інвестиціями
 13. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
 14. 11.14. Фінансовий стан підприємства та його оцінка
 15. Фінансові потоки економічних агентів у фінансово-економічному просторі
 16. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 17. 4. Інструментарій організації управління фінансовими потоками
 18. Література
 19. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 20. ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ КРИЗ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ: ПЕНСІЙНИЙ АСПЕКТ