<<
>>

Підрозділ 3.5. Управління коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями

Грошові активи - сума коштів, формована підприємством для забезпечення потреби виробництва і для підтримки ліквідності підприємства.

Грошові активи складаються з наступних елементів:

1) Операційний запас - формується з метою забезпечення поточних платежів, зв'язаних з операційною діяльністю підприємства;

2) Страховий залишок коштів - формується для страхування ризику і надходження коштів за готову продукцію по операційній діяльності;

3) Інвестиційний залишок коштів - формується для здійснення короткострокових фінансових вкладень;

4) Компенсаційний залишок коштів - формується за вимогою банку, що здійснює обслуговування підприємства.

Політика управління грошовими активами - це частина загальної політики управління оборотними активами, що полягає в оптимізації сукупного розміру їхнього залишку з метою забезпечення постійної платоспроможності й ефективного використання у процесі збереження.

Основна мета полягає в постійній платоспроможності підприємства.

Політика управління грошовими активами складається з наступних етапів:

1) аналіз грошових активів у попередньому періоді;

2) оптимізація середнього залишку грошових активів;

3) диференціація середнього грошового залишку;

4) вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів;

5) забезпечення рентабельності використання тимчасово вільного залишку грошових активів.

Для аналізу грошових активів треба використовувати наступні основні показники:

1) коефіцієнт участі грошових активів у загальній сумі оборотного капіталу:

, (46)

де ГАср - середній залишок грошових активів, тис. грн.;

ОАср - середня сума оборотних активів, тис. грн.;

2) період обороту грошових активів:

, (47)

де Оо - одноденний оборот реалізації продукції, тис.

грн.;

3) кількість оборотів грошових активів:

, (48)

де Ор - обсяг реалізації продукції підприємства за період, тис. грн.;

4) абсолютна ліквідність активів, що характеризує здатність підприємства вчасно розраховуватися по поточним зобов'язаннях за рахунок короткострокових фінансових вкладень. Цей показник розраховують формулою

, (49)

де - сума грошових активів підприємства, тис. грн.;

КФВ - короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.;

ПЗ - поточні зобов'язання підприємства, тис. грн.

На підставі звітності підприємства доцільно проаналізувати динаміку показників аналізу грошових активів підприємства й зробити відповідні висновки.

Аналізуючи одержані результати, доцільно скористатися такими визначеннями:

Грошові кошти і їх еквіваленти - це кошти в касі, на поточних і інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Еквівалент грошових коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Сума грошових коштів і їх еквівалентів повинна бути скоригована з метою врахування тих виграшів або втрат, які підприємство може підтвердити, але які не відображені у рахунках.

Кошти, які не можуть бути використані для поточних операцій протягом одного року, починаючи з дати складання звітності або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

Для здійснення аналізу за вказаними статтями потрібна інформація про:

- основні джерела надходження і використання іноземної валюти у звітному періоді;

- суму грошових коштів, використання яких з тих чи інших причин обмежене чи неможливе.

Приклад 1.

а) Підприємство на 31 грудня 2004 і 31 грудня 2005 р. мало на валютному рахунку по 10 тис. доларів США відповідно. За станом на 31 грудня 2004 р. і 31 грудня 2005 р. офіційний курс гривні до долара становив відповідно: 4,95 і 5,05 дол./грн.

б) Як ця стаття відображається у звітах

Баланс (тис. грн.)

Актив: 2004р . 2005 р.
Грошові кошти і їх еквіваленти:

в іноземній валюті

49,50 50,50

Звіт про фінансові результати (тис. грн.)

2005 р.
Інші операційні доходи 2,00

в) Примітки до Балансу

Примітка - Грошові кошти і їх еквіваленти

Підприємство визнало доход в сумі 2,00 тис. грн. від зміни курсу гривні щодо долара, що є на рахунку підприємства (за курсом НБУ на момент складання Звіту).

Приклад 2.

а) Протягом 2004 р. підприємство мало на депозитному рахунку в банку 30 тис. грн. У 2005 р. банк збанкрутував. На 31 грудня 2005 р. керівництво вирішило: гроші, що залишилися на депозитному рахунку, не повернуться.

б) Як ця стаття відображається у звітах

Баланс (тис. грн.)

Актив 2004 р. 2005 р.
Грошові кошти і їх еквіваленти:

в національній валюті

30 -

Звіт про фінансові результати (тис. грн.)

2005 р.
Надзвичайні витрати (30)

в) Примітки до Балансу

Примітка - Грошові кошти і їх еквіваленти

Протягом 2005 р. підприємство зазнало надзвичайні витрати у розмірі 30 тис. грн. через банкрутство банку, на рахунку якого зберігалися кошти.

Приклад 3.

а) Розрахунковий рахунок підприємства знаходився у банку, який припинив операції у грудні 2005 р. На момент припинення платежів на розрахунковому рахунку підприємства було 50 тис.

грн. Керівництво вважає, що ці кошти повернути не будуть.

б) Як ця стаття відображається у звітах

Баланс (тис. грн.)

Актив 2004 р. 2005 р.
Грошові кошти і їх еквіваленти:

в національній валюті

50 -

Звіт про фінансові результати (тис. грн.)

2005 р.
Надзвичайні витрати (50)

в) Примітки до Балансу

Примітка - Грошові кошти і їх еквіваленти

Підприємство зазнало збитків протягом 2005 р. в сумі 50 тис. грн., тому що банк припинив платежі у грудні 2005 р. Керівництво підприємства не має надії отримати ці кошти, хоча банк ще не визнаний банкрутом. Тому при формуванні фінансової звітності 50 тис. грн. не були враховані по статті “Грошові кошти і їх еквіваленти” і відображені як надзвичайні витрати у Звіті про фінансові результати.

Приклад 4.

а) 2 грудня 2005 р. підприємство одержало кредит банку на суму 100 тис. грн. строком на 10 місяців. Умовами кредитування передбачаються деякі обмеження використання грошових коштів. Так, підприємство повинно протягом всього періоду кредитування зберігати на депозитному рахунку в банку 20 тис. грн. 31 грудня 2005 р. на розрахунковому рахунку підприємства було 140 тис. грн.

б) Як ця стаття відображається у звітах

Баланс (тис. грн.)

Актив 2005 р.
Грошові кошти і їх еквіваленти:

в національній валюті

140
Пасиви
Короткострокові кредити банків 100

в) Примітки до Балансу

Примітка - Грошові кошти і їх еквіваленти

За умовами надання кредиту підприємство повинно протягом всього періоду кредитування (з грудня 2005 р. по вересень 2006 р.) зберігати на рахунку в банку 20 тис. грн.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме Підрозділ 3.5. Управління коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями:

 1. 2.3.3. Членство і управління товарною біржею
 2. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства
 3. Розділ 3. Управління активами підприємства
 4. Підрозділ 3.2. Управління дебіторською заборгованістю
 5. Підрозділ 3.3. Управління джерелами формування оборотного капіталу
 6. Підрозділ 3.4. Управління необоротними активами
 7. Підрозділ 3.5. Управління коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями
 8. Підрозділ 4.2. Управління власним капіталом
 9. Підрозділ 4.3. Управління позичковим капіталом
 10. Підрозділ 5.2. Управління розподіленим прибутком
 11. Розділ 6. Управління інвестиціями
 12. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 13. § 1. Вищі органи влади та управління