<<
>>

Аграрна політика Столипіна та її проведення в Україні.

Царський уряд, прагнучи зберегти за поміщиками землі й панівну роль у державі, в той же час змушений був сприяти буржуазному розвиткові країни.

Розвиткові капіталізму, суспільному прогресові перешкоджали кріпосницькі залишки, передусім в аграрному ладі країни,- поміщицьке землеволодіння, община, надільне землекористування.

Революція 1905-1907 рр., економічною основою якої й національною особливістю було аграрне питання, показала, що селянство бореться за розв'язання аграрного питання, у першу чергу за ліквідацію поміщицького землеволодіння революційним шляхом, тобто за розвиток капіталізму фермерським шляхом.

Щоб відвернути селян від революційної боротьби, зміцнити в них відчуття власності і сприяти інтенсивному розвиткові капіталізму, а також створити собі соціальну базу на селі в особі заможного селянства царський уряд вирішив здійснити нову аграрну реформу, головним провідником якої і став Столипін.

9 листопада 1906 р. цар підписав підготовлений Столипіним указ, за яким домохазяїн, що володів землею на общинному праві, міг у будь-який час зажадати закріплення за собою в особисту власність належної йому частини землі. Домохазяїн, що закріпив у приватну власність землю, мав право вимагати від сільськоі громади звести її в одну ділянку - відруб, а якщо селянин переносив на неї хату й переселявся туди, то така ділянка називалася хутором.

Після обговорення й схвалення законопроекту Державною думою і Державною радою він був затверджений царем і став законом від 14 червня 1910 р. Якщо указ 9 листопада 1906 р. давав селянам тільки можливість виходити з общини і закріпляти землю у приватну власність, то закон 14 червня 1910 р. зробив цей вихід і перетворення всіх селян-общинників на приватних власників обов'язковим у тих сільських общинах, де не було переділів з часу наділення землею і переходу на викуп.

Нова аграрна політика царизму передбачала здійснення трьох груп заходів: 1) зруйнування общини й закріплення за селянами землі у приватну власність; 2) насадження на селі хутірського і відрубного господарства; 3) переселення селян.

Проводячи нову земельну політику, царський уряд насамперед, зберігав у цілості всі поміщицькі землі і, по-друге, створював умови для збирання в руках багатіїв селянських земель, бо значна частина селян, особливо бідняків, одержавши землю в особисту власність, не могла вести на ній господарство і змушена була продавати її багатіям.

Здійснення аграрної реформи було покладено на губернські й повїтовї землевпорядкувальнї комісії, що за своїм складом були помїщицько-чиновницькими. Оскїльки малоземельнї селяни розуміли, що руйнування общини й закріплення землі в особисту власність призведуть до повного розорення їх, i виступали проти цих заходїв, царськї властї здебїльшого проводили реформу примусово.

В Україні общинне землеволодїння на Правобережжї в основному було ліквідовано ще в ХѴІ - ХѴІІ ст., а на Лївобережжї й Півдні насаджено поміщиками значно пізніше й не пустило глибокого корїння в свiдомостi селянських мас. Через це тут виділення селян з общини й закріплення землі в особисту власність вїдбувалося швидше i в бїльших розмірах, нїж взагалї в Росії.

У цілому по семи губерніях України (без Волині і Поділля) з 1906 р. по 1 травня 1915 р. вийшли з общини 468 тис. дворїв, якї закрїпили в особисту власність 2794 тис. дес. землї, що становило 30,2 % вїд загальної кїлькостї общинної надільної землї. По окремих районах із общини виділилися: на Правобережжі (дані тільки по Київській губернії) - 48 % дворів, на Півдні - 45,6 %, на Лівобережжі - 20,5 %. Внаслідок цього на Правобережжі і Полтавщині общинне землеволодіння зникло майже зовсім, на Чернігівщині стало переважати особисте землеволодіння, а на Півдні і Харківщині воно охоплювало близько половини селянських дворів.

Важливою ланкою столипінської аграрної політики було виділення селян на хутори і відруби. Зведенням земель в одне ціле у відруби і заснуванням хуторів заможних селян Столипін планував утворити міцну верству багатих господарів, які служили б опорою самодержавства на селі.

3 другого боку, розпорошенням селян по хуторах і відрубах він намагався роз'єднати селянські маси і припинити їх революційну боротьбу. Але досягти поставленої мети царизмові не вдалося. В Україні на початок 1916 р. на землях сільських громад було створено близько 440 тис. хутірських і відрубних господарств, що становило приблизно 13 % загальної кількості селянських дворів.

Значна роль у насадженні хуторів і відрубів відводилася Столипіним Селянському поземельному банкові. Цей банк скуповував поміщицькі землі, а потім за більш високими цінами розпродував їх окремими ділянками селянам. За час 1906 по 1909 р. через банк поміщики України продали 385 тис. дес., а всього

площа дворянських земель за 1906-1910 рр. скоротилася на 1,1 млн. дес.

Проводячи аграрну реформу, царський уряд широко розгорнув переселення селян на окраїни - до Сибіру, Середньої Азії, на Кавказ. Цим він намагався послабити земельну тісноту в центральних районах i «розрїдити» атмосферу в Росії, постаратися збути якомога бїльше неспокійних селян у Сибїр.

Найбїльше переселенцїв до Сибїру дала Україна. За 19061912 рр. туди виїхало близько 1 млн чол. (їз 2,5 млн чол. по Росії), причому з Полтавщини й Чернігівщини понад 350 тис. чол.

Але царські власті вкрай погано організували переселення: переселенці їхали у вантажних вагонах, не були забезпечені харчами, медичної допомоги не було налагоджено, на нових місцях приміщення не підготовлені і т. ін., через що смертність серед переселенців досягала в окремих випадках 30-40 %. Багато з них, зовсім розорившись, поверталися на попередні місця проживання.

У 1911 р. в Україну повернулося близько 70 % переселенців.

Столипінська аграрна реформа була, після скасування кріпосного права 1861 р., наступним кроком на шляху перетворення Росії в буржуазну монархію. Вона прискорювала розвиток капіталістичних відносин на селі.

Але в цілому аграрна політика Столипіна не досягла поставленої мети - не забезпечила створення твердого буржуазного ладу на селі, бо зберегла економічну основу кріпосницьких пережитків - поміщицьке землеволодіння.

Вона не створила для царизму широкої, міцної соціальної опори на селі в особі заможних селян, бо поряд зі збільшенням чисельності заможних селян на протилежному полюсі виростала велика маса розорених селян - бідняків, пролетарів, пауперів, і соціальні суперечності на селі не послаблювалися, а загострювалися, боротьба селянства посилювалася. У період 1907-1910 рр. в Україні селянських виступів відбулося: у 1907 р. - 804, у 1908 р. - 728, у 1909 р. - 586, у 1910 р. - 2434, - разом 4552 виступи, що становили близько третини виступів у цілому по Росії. Селяни, насамперед, боролися проти поміщиків: спалювали іхні маєтки, захоплювалн землі, луки, лісові ділянки, убивали власників і управителів економій тощо. Вони також виступали й проти царських властей, зокрема чинили опір проведенню столипінської аграрної реформи, виділенню на хутори й відруби тощо. Не розв'язавши жодного завдання буржуазно-демократичннх перетво- рень, столитнська аграрна політика не змогла попередити наростання революційної кризи.

<< | >>
Источник: С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с.. 2007

Еще по теме Аграрна політика Столипіна та її проведення в Україні.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -