<<
>>

Необхідність і суть державних фінансів

Державні фінанси служать основою розвитку економіки суспільства та зростання матеріального добробуту населення. Наявність державних фінансів зумовлена необхідністю розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту між верствами населення, господарськими суб’єктами і регіонами країни. Функціонування державних фінансів значною мірою залежить від діяльності політичних сил, що знаходяться при владі. Вони своїми діями можуть сприяти або стримувати розвиток державних фінансів на користь суспільства або спрямовувати їх розвиток на користь власних інтересів.

У демократичному суспільстві фінанси служать основою його економічної стабільності, засобом підвищення рівня життя населення. Державні фінанси як центральна ланка фінансової системи здійснюють безпосередній вплив на економічний і соціальний розвиток країни.

У сфері економічної діяльності державні фінанси належать до одного з найскладніших явищ. З їх допомогою держава перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту (до 30%), який виступає головним об’єктом фінансових відносин. Тому фінанси необхідно розглядати як економічні відносини, що реалізуються в процесі формування доходів і нагромаджень у ході розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Суб’єктом відносин щодо формування фінансових ресурсів виступає держава в особі відповідних органів фінансової системи з одного боку, а з іншого - господарські суб’єкти і населення.

Для виконання властивих державі функцій, вона повинна мати у своєму розпорядженні необхідний обсяг фінансових ресурсів. Тому, здійснюючи свою діяльність, держава законодавчо визначає форми мобілізації доходів, їх розміщення і використання з метою досягнення економічного і соціального прогресу суспільства.

Державні фінанси опосередковують значну частину усіх фінансових ресурсів у державі. Вони забезпечують утримання різноманітних фінансових установ, за допомогою яких держава здійснює свою діяльність.

Державні фінанси включають:

- бюджети різних рівнів;

- фінанси підприємств державної і комунальної форми власності;

- державний кредит;

- державне особисте і майнове страхування.

Усі ланки державних фінансів мають окреслену сферу свого фінансування. Вони тісно пов’язані між собою.

Основу функціонування державних фінансів становлять фінанси підприємств державної і комунальної форм власності. Тут створюється значна частина (біля 40%) валового внутрішнього продукту, який служить головним об’єктом фінансових відносин.

В умовах ринкової економіки частка державного сектора економіки буде зменшуватися. Але ще тривалий час державному сектору належатиме провідна роль у розподільних і перерозподільних процесах, які здійснюються за допомогою фінансів.

Провідна роль у системі державних фінансів належить зведеному бюджету України. Він включає:

- Державний бюджет України;

- бюджет Автономної Республіки Крим;

- місцеві бюджети.

Центральне місце у державних фінансах належить Державному бюджету. Він охоплює всі сфери економічної діяльності держави і характеризує її фінансове становище .

Важливою складовою у системі державних фінансів є централізовані і децентралізовані фонди цільового призначення. До них належить Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд загально- обов’ язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Валютний фонд, позабюджетний фонд місцевих органів самоврядування тощо. Фінансові ресурси цих фондів певною мірою доповнюють Державний бюджет. Але специфіка їх функціонування полягає в тому, що вони мають виключно цільове призначення. На інші цілі вони не можуть бути використані.

Важлива роль у системі державних фінансів належить державному кредиту. Він являє собою заборгованість держави перед громадянами й господарськими структурами, а його величина характеризує фінансову політику держави. Великий борг дає підстави для висновку, що держава функціонує за рахунок майбутніх поколінь. Оскільки борг вимагає додаткових витрат на його обслуговування, то він лягає тягарем на видаткову частину Державного бюджету.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” граничний обсяг внутрішнього боргу України станом на 31 грудня 2004 року встановлено в сумі 15574,1 млн. грн. та в сумі 1317,1 млн. доларів США. Граничний розмір державного зовнішнього боргу України встановлено в сумі, еквівалентній 8855,5 млн. доларів США.

Водночас, залишаючись достатньо високим, обсяг державного боргу України не є критичним. За міжнародними стандартами (Маастрихтською угодою) критичними вважаються боргові зобов’язання держави, що перевищують 60% валового внутрішнього продукту.

Складовою державних фінансів є державне майнове і особисте страхування. Воно виступає важливим методом створення страхових фондів для збереження майна громадян і господарських структур. Держава виступає страховиком і розпорядником страхових фондів. Страхувальниками є господарські суб’єкти та фізичні особи.

7.2.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Необхідність і суть державних фінансів:

 1. 37. Сутність, мета та підстави застосування міліцією адміністративно-запобіжних заходів.
 2. 20. Крайня необхідність (КН)
 3. § 4. Крайня необхідність
 4. Стаття 39. Крайня необхідність
 5. 82. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
 6. 99. Необхідність і методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики.
 7. ЗАКОННІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ:
 8. Необхідність і сутність місцевих фінансів, їх становёення та розвиток
 9. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об'єктивні критерії побудови
 10. Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У про голодування та смертність населення у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги (14 березня 1933 p.)
 11. ЗМІСТ
 12. Тема І. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ
 13. І.І. Передумови виникнення і об’єктивна необхідність фінансів
 14. Тема 7. НЕОБХІДНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
 15. Необхідність і суть державних фінансів
 16. Призначення і роль державних фінансів