<<
>>

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства

1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення:

а) укладення угод з порушенням земельного зако­нодавства;

б) самовільне зайняття земельних ділянок;

в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивни­ми речовинами і стічними водами, засмічення про­мисловими, побутовими та іншими відходами;

г) розміщення, проектування, будівництво, введен­ня в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель;

ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

552

д) порушення строків повернення тимчасово за­йманих земель або невиконання обов'язків щодо при­ведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

е) знищення межових знаків;

є) приховування від обліку і реєстрації та перекру­чення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;

ж) иепроведення рекультивації порушених земель;

з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

и) невиконання умов знімання, збереження і на­несення родючого шару ґрунту;

і) самовільне відхилення від проектів землеустрою;

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

й) порушення строків розгляду заяв щодо відве­дення земельних ділянок.

2. Законом може .бути встановлено відповідальність і за інші порушення земельного законодавства.

Коментована стаття визначає приблизний перелік земельних правопорушень, за які настає цивільна, ад­міністративна або кримінальна відповідальність. Це, однак, не виключає притягнення осіб, винних у вчиненні земельного правопорушення, до дисциплінарної чн матеріальної відповідальності за нормами Кодексу законів про працю України.

Стаття визначає такі види порушень земельного за­конодавства, за які настає відповідальність:

а) укладення угод з порушенням земельного зако­нодавства — тягне наслідки, визначені ст.

210 Земель­ного кодексу і ст.ст. 48-49 Цивільного кодексу;

б) самовільне зайняття земельних ділянок — тягне наслідки, визначені ст. 212 Земельного кодексу, ст. 53і Кодексу про адміністративні правопорушення;

в) псування, забруднення та засмічення земель — тягне відповідальність, визначену ст. 239 Криміналь­ного кодексу України та ст. 52 Кодексу про адмініст­

553

ративні правопорушення, а також майнову відповідаль­ність у вигляді відшкодування збитків, і наслідки, пе­редбачені ст. 143 Земельного кодексу у вигляді при­мусового припинення прав на земельну ділянку;

г) розміщення, проектування, будівництво, введен­ня в дію об'єктів, що негативно впливають на став земель — тягне за собою відповідальність за ст. 53 Кодексу про адміністративні правопорушення;

ґ) використання земель не за цільовим призначен­ням, визначеним у земельно-кадастровій документа­ції — тягне, відповідальність за ст. 53 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. 143 Земельного кодексу (у вигляді примусового припинення прав на земельну ділянку);

д) порушення правил повернення тимчасово займа­них земель — тягне за собою відповідальність за ст. 54 Кодексу про адміністративні правопорушення, а також відшкодування збитків за правилами глави 24 Земельного кодексу;

е) за знищення межових знаків настає відповідаль­ність за ст. 56 Кодексу про адміністративні правопо­рушення, а також майнова відповідальність у вигляді необхідності відшкодування збитків;

є) приховування від обліку та реєстрації, перекру­чення відомостей про стан земель, тягне за собою ви­знання недійсними прав на земельну ділянку, відшко­дування майнової шкоди, визнання недійсними відпо­відних угоди або інші наслідки залежно від специфі­ки правопорушення;

ж) непроведення рекультивації порушених земель тягне за собою необхідність відшкодування збитків відповідно до правил глави 24 Земельного кодексу;

з) за знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень настає від­повідальність за ст.

53 Кодексу про адміністративні правопорушення, а також цивільна відповідальність у вигляді відшкодування майнової шкоди;

и) невиконання вимог щодо землювання може тяг­нути за собою примусову втрату права на земельну ділянку за правилами ст. 143 Земельного кодексу, а

554

також відшкодування заподіяних збитків за правила­ми глави 24 Земельного кодексу;

і) за самовільне відхилення від проектів землеуст­рою настає відповідальність за ст. 55 Кодексу про ад­міністративні правопорушення;

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ді­лянок тягне за собою визнання недійсними прав на них, визнання угод недійсними, а також може тягнути не­обхідність відшкодування заподіяних цим збитків;

й) порушення строків розгляду заяв щодо відведен­ня земельних ділянок може тягнути дисциплінарну відповідальність для відповідних посадових осіб, а для органів державної влади — необхідність відшкодуван­ня заподіяних таким зволіканням збитків.

Частина друга встановлює, що законодавством Укра­їни може бути передбачено відповідальність і за інші земельні правопорушення. Так ст. 254 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за безгосподарсь-ке використання земель, ст. 58* Кодексу про адмініст­ративні правопорушення — за приховування або пе­рекручення даних земельного кадастру тощо.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства:

  1. Стаття 1. Земля — основне національне багатство
  2. Стаття 95, Права землекористувачів
  3. Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 1. Землекористувачі зобов'язані:
  4. Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи
  5. Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства
  6. ЗМІСТ
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів