<<
>>

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ПРИЧИНИ НЕЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Чинний на сьогодні інститут фінансового контролю не може повною мірою сприяти оптимізації бюджетного процесу та поступальному розвитку соціально- економічних відносин.

Зважаючи на сучасні умови господарювання, спостерігається послаблення функцій державного контролю за збереженням і раціональним використанням державної власності та бюджетних коштів.

Це призвело до зниження рівня фінансової ддсципліни економічних суб'єктів, зростання обсягів використання державних фінансових ресурсів не за призначенням, ухиляння від сплати податків. Лише органами державної контрольно-ревізійної служби щороку виявляється таких порушень на сотні мільйонів гривень. Ми повністю погоджуємось з думкою М. Кал енського, який стверджує: “Недооцінка ролі контролю у фінансово- господарській діяльності негативно позначається на економіці. Це також призводить до того, що практичні засади організації, системного забезпечення та здійснення державою контрольних функцій стають недосконалими” [1, с. 65].

Яким же чином вирішити цю проблему і піднести фінансовий контроль на належний рівень? Для вирішення будь-якої проблеми спочатку необхідно вивчити причини, які призвели до незадовільного стану, а потім знаходити шляхи їх скасування.

Погляди вчених на причини послаблення фінансового контролю в Україні є неоднозначними.

Більшість з них (Василик О., Кал енський М., Стефаник І.) виділяють З проблеми, що перешкоджають розвитку сильної фінансової системи країни і відповідно фінансового контролю.

Першою є відсутність платіжної дисципліни. Тільки за один 1998 рік недоїмка до зведеного бюджету України зросла на 8 млрд. грн. і станом на 1 січня 1999 року досягла 10,3 млрд. грн. - це кошти, які не сплатили підприємницькі структури. Другою проблемою вищеназвані вчені вважають бартеризацію господарських зв'язків. Через значні (від 50 до 99%) обсяги бартерних операцій не сплачується приблизно 40 відсотків податків.

Водночас товарний обіг призводить до зростання дебіторської і кредиторської заборгованостей і відпливу готівки у тіньовий обіг.

Крім того, спостерігається неконтрольований перерозподіл валового внутрішнього продукту між різними галузями економіки і верствами населення.

Третьою причиною, яка паралізує всі фінанси країни, є система пільг. Це великий перерозподіл фінансових ресурсів, який майже не контролюється і

РВісник ЖІТІ. - 2001. - №17. - с.221-225

наслідки якого не прогнозуються. Ми погоджуємось з думкою, що неприпустимою є практика, коли пільги надаються господарській структурі, а потім ніхто не контролює використання додаткових ресурсів, які отримав суб'єкт в результаті одержаних пільг.

Крім зазначених причин, що перешкоджають розвитку фінансового контролю в Україні, існує і ряд інших.

Наприклад, вчений-дослідник І. Стефанюк додатково розглядає таку проблему, як роздержавлення підприємств: ’’Роздержавлені підприємства здебільшого потрапляють до рук осіб, які часто не зацікавлені, не знають і не вміють створювати сучасних високопродуктивних і конкурентоздатних виробництв великого бізнесу, тому здебільшого з цієї причини не вкладають у цей бізнес необхідних капіталів. Вони прагнуть до примітивного й легкого збагачення за рахунок короткострокового торгово-фінансового обороту” [2, с. 64].

Інший науковець В. Чайка до перелічених причин незадовільного стану фінансового контролю додає наступні:

1) відсутність співпраці контролюючих органів між собою;

2) нецільове та неефективне використання бюджетних коштів;

3) відсутність єдиної інформаційної бази між всіма фінансовими і контролюючими органами, які забезпечують виконання бюджету [3]

Щодо відсутності співпраці та взаємодії контролюючих органів між собою можна додати ще відсутність взаємодії контролюючих органів з інститутом аудиту, недосконалість нормативно-правової бази і складності в роботі контролерів (Петров А.). Більш докладний перелік причин недостатнього розвитку фінансового державного контролю представляє Бурцев В.В.:

1) відсутність офіційної позиції щодо фінансового контролю;

2) відсутність концепції фінансового контролю;

3) відсутність методологічної бази фінансового контролю, а також нових підходів до напрямів і пріоритетів у діяльності контролюючих органів;

4) відсутність правової, матеріально-технічної і соціальної бази для діяльності державних контролерів;

5) нераціональний розподіл обов’язків між суб’єктами контролю;

6) відсутність інформаційної бази про правопорушення;

7) нерозвиненість науково-дослідної бази, відсутність навчального матеріалу, сучасних науково-практичних розробок, наукових дискусій щодо ефективності фінансового контролю.

Після з’ясування причин недостатнього рівня розвитку фінансового контролю слід визначити ті завдання, які повинен виконувати цей вид контролю, і після цього знайти шляхи скасування або зменшення впливу вищезазначених причин. Згадаймо, що основними завданнями фінансового контролю є наступні:

1) забезпечити своєчасне, найбільш ефективне надходження грошових коштів;

2) сприяти їх збільшенню;

3) знаходити нові джерела фінансування;

4) раціональний, цільовий, наиоптима льш шин розподіл та економне витрачання грошових коштів.

М. Білуха та Л. Зайцев стверджують, що контроль сприяє ліквідації байдужості і безвідповідальності працівників до якості виробленої продукції, постійному впровадженню нових технологій у виробництво, задоволенню споживчих потреб населення. Тому фінансово-господарський контроль набуває виховних і соціальних функцій. Отже, фінансово-господарський контроль, зокрема незалежний аудиторський, в умовах формування ринкових відносин набуває функцій каталізатора зростання виробництва конкурентоздатної продукції за якістю і кількістю для задоволення соціальних і економічних потреб населення [4, с. 7].

Не слід забувати й того, що найважливішою функцією державного фінансового контролю є і надалі залишатиметься обслуговування процесу формування та використання фондів державних фінансових ресурсів, серед яких головним інструментом реалізації державної політики в будь-якій країні є бюджет. Вважаємо, що в першу чергу увагу фінансового контролю слід акцентувати на витрачанні коштів державного бюджету. Важливість контролю за економним і раціональним використанням бюджетних коштів підтверджується тим, що тільки органами державної контрольно-ревізійної служби протягом 1993-1998 років факти нецільового використання, незаконних витрат, недостач і привласнень коштів і матеріальних цінностей виявлено у кожній другій бюджетній установі на загальну суму понад 700 млн. гривень, зокрема на суму 392 млн. грн. - тільки за один 1998 рік.

Саме тому сьогодні повинен бути принципово новий погляд на державу як на суб'єкт фінансового контролю в суспільстві.

Якщо в умовах тоталітаризму держава була найсуттєвішим і єдиним суб'єктом контролю, то в сучасному перехідному суспільстві місце і у роль держави значно змінюються (5). Фінансово-господарський контроль в умовах адміністративно-командної системи управління народним господарством був засобом закріплення влади панівної верхівки та обслуговування її інтересів. Контроль використовувався як знаряддя утвердження однопартійної влади над безправним трудівником. В процесі контрольних процедур, ревізій діяльності підприємств функції контролю зводились до перевірки того, як адміністрація виконує вказівки вищого керівництва, незалежно від їх економічної доцільності та відповідності чинному законодавству. Функція фінансово-господарського контролю обмежувалась перевіркою використання підприємствами виділених державою коштів статутного фонду. Звідси підприємства не завжди прагнули до розвитку науково-технічного рівня технології виробництва продукції, пошуку ринку збуту неконкурентоспроможної продукції.

Ринкова економіка ґрунтується на матеріальних інтересах її учасників. Ринок спонукає до раціонального господарювання, досконалого ведення обліку і фінансово-господарського контролю витрат і прибутків. При цьому господарюючий суб’єкт має здійснювати ефективні заходи щодо виробництва і реалізації продукції за даними обліку і контролю.

Оскільки ринкове господарство повністю зумовлюється наявністю та функціонуванням товарного виробництва, то функція фінансово-господарського контролю є визначальною у товарно-грошових відносинах у підприємницькій діяльності.

Ринкова економіка ставить перед підприємствами, незалежно від форми власності запитання: яку продукцію необхідно випускати і в якому обсязі, щоб мати найбільший прибуток; наскільки ця продукція буде конкурентоспроможною на ринку. Відповіді на ці запитання власникам капіталу, який вони вклали у підприємницьку діяльність має дати фінансово-господарський контроль, зокрема незалежний аудиторський контроль.

Які шляхи удосконалення фінансового контролю в сучасних умовах можна виділити?

По-перше, це збільшення дієвості фінансового контролю з боку органів казначейства в координації з органами виконавчої влади і ДПА.

Цей напрям удосконалення виділяє більшість вчених (Петров, Чайка, Каленський, Шохін).

По-друге, удосконалення законодавчої бази. Слід створити концепцію фінансового контролю, яка б містила офіційну позицію держави з приводу його реформування та удосконалення.

По-третє, посилити контроль за цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Це можна здійснити посиленням положень Бюджетного кодексу про відповідальність, яка настає при нецільовому використанні бюджетних коштів.

По-четверте, для досягнення ефективного використання державних фінансових коштів слід створити вищий орган державного фінансового контролю, незалежність якого повинна бути законодавчо закріпленою. Ми повністю поділяємо погляди Шохіна, який стверджує: наявність такого

органу тим більш є необхідною, тому що діяльність держави все більше

поширюється на соціальну та економічну області, і тим самим держава виходить за традиційні межі державних фінансових дій” [6, с. 8].

З огляду на зазначені проблеми Головне контрольно-ревізійне управління України визначило для себе три основних напрями удосконалення фінансового контролю:

1) підвищення якості контрольно-ревізійної роботи у межах чинного законодавства;

2) внесення за результатами проведених ревізій і перевірок пропозицій щодо удосконалення фінансового законодавства з метою недопущення незаконних нецільових бюджетних витрат;

3) удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів ДКРС, із метою підвищення ефективності їх роботи.

Орієнтири цих напрямів визначені "Основними завданнями державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2000-2004 рр." (або скорочено - Стратегією діяльності ДКРС) нормативним документом, затвердженим Міністерством фінансів України від 31.05.2000, № 18.

Метою розробки і реалізації означеної Стратегії є спрямування зусиль працівників усіх ланок служби на боротьбу з порушеннями фінансової дисципліни, підвищення якості фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів і державного майна, посилення ролі служби у попередженні економічних злочинів.

Стратегія діяльності ДКРС включає систему правових, організаційних, методологічних і кадрових заходів щодо:

1) визначення першочергових напрямів здійснення контролю і концентрації зусиль органів ДКРС із забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів, збереження й ефективного використання бюджетних і позабюджетних коштів та державного майна;

2) дослідження, розробки і поетапного впровадження нових засад у контрольно-ревізійній роботі, спрямованих на запобігання фінансовим порушенням та підвищення ролі органів ДКРС у забезпеченні відшкодування порушниками заподіяних державі збитків, поновлення використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів, сплати фінансових санкцій.

Однак, безумовно, масштабні тим документом, у підготовці якого брало участь ГоловКРУ України, є проект Закону України "Про фінансовий контроль в Україні".

Цей законопроект покликаний чітко розмежувати функції органів та суб'єктів фінансового контролю, сприяти утворенню його цілісної системи. Саме таким чином можна було б затвердити офіційну концепцію держави щодо фінансового контролю.

Ухвалення цього законопроекту стало б важливим кроком у зміцненні основ правової держави, здійсненні адміністративної реформи. Зокрема, ним передбачається законодавче врегулювати організацію контролю у тих сферах фінансової діяльності, які не охоплені або не повністю охоплені наявною системою фінансового контролю: у сфері діяльності вищих органів державної влади, в системі місцевого самоврядування, у сфері діяльності органів внутрішнього відомчого фінансового контролю, комунального фінансового контролю, незалежного фінансового контролю.

Законопроект передбачає, зокрема, врегулювання таких питань:

- визначення питання фінансового контролю, його об'єктів і суб'єктів, фінансової дисципліни і фінансового правопорушення, а також структури системи фінансового контролю, основних засад його методологічного і методичного забезпечення;

- визначення статусу і функцій органів державного фінансового контролю;

- підвищення статусу Кабінету Міністрів України та прем'єр-міністра України у здійсненні керівництва системою державного фінансового контролю в Україні;

- створення цілісної системи спеціалізованого державного фінансового контролю у системі виконавчої влади, закріплення за Міністерством фінансів України статусу головного органу фінансового контролю у системі виконавчої влади, який спрямовує і координує діяльність щодо здійснення фінансового контролю органами державного спеціалізованого фінансового контролю у системі виконавчої влади, а також органами внутрішнього відомчого фінансового контролю;

- створення системи спеціального державного фінансового контролю за законністю діяльності органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері, що, зокрема, передбачає створення регіональних контрольних органів, які не матимуть вертикального підпорядкування і керівники яких призначатимуться Президентом України за поданням прем'єр-міністра України;

- усунення дублювання у системі органів державного контролю шляхом визначення та чіткого розмежування їх функцій.

Як свідчить практика, нагальною є потреба тісної співпраці насправді, а не на папері. Тільки тоді значимість і роль усіх контролюючих органів буде такою, яка потрібна для зміцнення держави. Відокремлені дії кожного не відтворюють цілісного стану справ чи то окремого підприємства, чи то галузі в цілому, і, як наслідок, не забезпечують ужиття повного переліку відповідних заходів на виконання управлінських рішень для подальшого розвитку економічних відносин.

Таким чином, ухвалення зазначеного законопроекту завершило б створення правових основ функціонування цілісної системи фінансового контролю в Україні, сприяло б зміцненню державної влади, місцевого самоврядування і стабільності фінансової системи, становленню ефективної системи державного контролю взагалі та зростанню ролі держави в регулюванні соціально-економічного розвитку країни [1, с. 65].

Вважаємо, що реорганізацію державного фінансового контролю слід здійснювати зважено, поетапно протягом ряду років, щоб не порушити нормальний хід цих процесів. Ми погоджуємось з В. Чайкою, який пише: “Зрозуміло, що не варто сподіватися на прийняття безболісних рішень, які миттєво забезпечать соціальний добробут і динамічний розвиток. Для цього потрібен час, а готових рецептів проведення швидких кардинальних змін немає” [3, с. 69]. Важливо, щоб всі намічені цілі удосконалення системи фінансового контролю були реалізовані на практиці, а не залишились на папері, тому що слід пам’ятати, що фінансовий контроль є фактором подальшого розвитку ринкових відносин.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ПРИЧИНИ НЕЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ: