<<
>>

Тема 3. Методологічні засади глобалістики

Поняття методології. Філософські, загальнонаукові, спеціальнонаукові методології аналізу і розв’язання глобальних проблем сучасності. Глобалістська парадигма і стиль мислення.

Плюралізм філософськіх методологій.

Діалектика природи і історичний матеріалізм як методологія аналізу глобальних проблем сучасності (К. Маркс, Ф. Енгельс). Негативна діалектика (Т. Адорно, Ж.-П. Сартр) як методологія тотального критицизму. Можливості системно-структурного аналізу (Л. фон Берталан- фі), праксеології (Т. Котарбинський), тектології (О. О. Богда- нов), структуралізму (К. Леві-Стросс, У. Еко, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида), «відкритого суспільства» і критичного раціоналізму (К. Поппер, П. Фейєрабенд, Д. Агассі, (герменевтики (Г.-Г. Гадамер, П. Рікьор, Ю. Хабермас), філософії техніки (Х. Шельські, Ж. Еллюль) у тлумаченні глобальних проблем сучасності.

Учення про ноосферу (В. І. Вернадський), екологію розуму (Г. Бейтсон), синергетичну модель самоорганізації природи і су­спільства (І. Пригожин), коеволюцію (М. М. Мойсеєв) як методологічна база розв’язання глобальних проблем.

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 90 с.. 2003

Еще по теме Тема 3. Методологічні засади глобалістики:

  1. ЗМІСТ
  2. Тема 3. Методологічні засади глобалістики
  3. 3. Основні вимоги до вивчення дисципліни
  4. Тема 3. Методологічні засади глобалістики
  5. 2. Формування сучасних парадигм глобалістики
  6. 3. Філософська методологія глобалістського мислення
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. Огляд історико-джерелознавчих студій