<<
>>

§ 2. Мета покарання

1. Проблема мети покарання цікавила багатьох вчених-юристів і філософів, що

працювали в галузі кримінального права, протягом всієї історії його розвитку.

Багато запропонованих ними концепцій і теорій не призвели до однозначного

тлумачення цієї складної проблеми.

Проте серед їх множин можна виділити дві

основні групи:

а) абсолютні теорії покарання (теорії відплати);

б) відносні теорії покарання (теорії досягнення корисних цілей).

Представники абсолютних теорій (Кант, Регель та їх послідовники) не бачили в

покаранні ніякого іншого змісту, крім єдиної абсолютної ідеї — мети відплати за

вчинений злочин. Як практичну реалізацію прихильники цих теорій відстоювали

необхідність законодавчого закріплення різних систем пропорційності злочину і

покарання, відплати рівним злом за заподіяне винним зло. Наприклад, за вбивство

— смертна кара, за статеві злочини — кастрація,

Поняття і мета покарання

за майнові — каторга, за образу — застосування заходів, що ганьблять винного,

тощо.

Прихильників відносних теорій об'єднувало те, що вони бачили сенс і корисність

покарання в досягненні якоїсь конкретної мети. Так, прибічники теорії

залякування (Бентам та ін.) і теорії психологічного примушування (А. Фейєрбах)

вважали, що покарання повинно стримувати інших осіб від вчинення злочинів, тобто

виконувати мету загального попередження. На думку А. Фейєрбаха, воно має

спричиняти винному більше невдоволення, ніж те задоволення, яке він одержує від

вчинення злочину. Таким чином, застосовуване покарання психологічно впливає на

інших осіб, утримуючи їх від вчинення злочинів. Представники теорії спеціального

попередження відстоювали ідею застосування покарання виключно для того, щоб сам

винний не вчинив нового злочину. Подібні ідеї відстоювали і прихильники теорій

виправлення, на думку яких покарання повинно забезпечити виправлення винного,

тобто невчинення ним нових злочинів.

Однобічність цих теорій не могла задовольнити практиків.

Тому в середині XIX ст.

з'являються так звані змішані теорії покарання. Загальним для них є об'єднання

ідей декількох абсолютних і відносних теорій про мету покарання, їх прихильники

у різноманітних варіаціях визнають цілями покарання: залякування, відплату,

відшкодування заподіяної злочином моральної шкоди, виправлення, загальне і

спеціальне попередження. Ці теорії відрізняються не тільки поєднанням цілей, а й

їх значущістю. В одних із них превалює мета залякування, відплати, в інших —

мета попередження або виправлення.

Значний внесок в дослідження цієї проблеми зробили і такі відомі криміналісти,

як М.С. Таганцев, С.В. Познишев, М.Д. Сергієв-ський, І.Я. Фойницький, що

працював у Києві, А.Ф. Кістяківський та ін. Ними зокрема відстоювалася ідея

диференціації цілей покарання залежно від тяжкості вчиненого злочину та

особливостей особи винного. Багато уваги приділялося проблемі мети покарання і в

останні десятиліття. В роботах деяких учених радянського і пострадянського

періоду знайшли подальший розвиток змішані теорії про мету покарання.

2. Слід зазначити, що проблема мети покарання викликала великі спори. Всі

дослідники визнають цілями покарання загальне і спеціальне попередження

злочинів, а на думку М.Д. Шаргородського, вони є єдиними цілями покарання. Інші,

крім цих двох цілей, називають метою покарання також виправлення засудженого.

Але най-

більше дискусій точилося з питання про визнання кари метою покарання. Розробники

нового КК вирішили це питання позитивно. При науковому розв'язанні цієї проблеми

необхідно виходити з того, що цілі покарання багатогранні. Це насамперед захист

суспільства від злочинних посягань, що немислимо без відплати за вчинений

злочин; обов'язковий виправний вплив на засудженого з метою перетворення його на

законослухняного громадянина і попередження вчинення злочинів у майбутньому як

засудженим, так і іншими особами. Таке тлумачення цілей покарання відповідає

самій природі цього заходу державного примусу.

Покарання завжди призначається як

відповідний захід держави за вчинений злочин, виконує виправну функцію і

водночас запобігає вчиненню нових злочинів як самим засудженим, так і іншими

особами. Всі зазначені види мети покарання органічно взаємозалежні і обумовлюють

одна одну.

У чинному законі питання про мету покарання вирішене в ч.2 ст. 50 КК, де

вказано, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а

також: запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими , так і іншими

особами.

Наведений текст свідчить про те, що закон виходить із змішаних теорій, тому що

називає метою покарання:

1) кару як відплату за вчинене;

2) виправлення засудженого;

3) попередження вчинення нових злочинів самим засудженим (спеціальне

попередження);

4) попередження вчинення злочинів з боку інших осіб (загальне

попередження).

3. Застосовуючи покарання, суд має на меті покарати винного, що необхідно і для

захисту суспільства, і для задоволення почуття обурення і справедливості

потерпілого і суспільства в цілому. Визнання кари як мети покарання не зменшує

визнання кари сутністю покарання, що, як уже говорилося, є його істотною

ознакою. Кара виступає в двох іпостасях, що перебувають у діалектичній єдності.

Проте для них характерні і деякі особливості. Кара як органічна ознака покарання

знаходить своє вираження не тільки в застосуванні покарання, але також у санкції

статті і відповідній нормі Загальної частини, де передбачений конкретний вид

покарання, описані характерні його ознаки. У цій якості кара не тільки визначає

характер покарання, а й багато в чому забезпечує досягнення всіх цілей

покарання. Не є винятком і мета (ціль) кари. Однак вона виражається тільки в

призначенні і реалізації

конкретної міри покарання до особи, яка вчинила злочин. Тут уже визначаються вид

покарання, його строки, конкретизується характер фізичних і моральних позбавлень

і обмежень, що зобов'язаний перетерпіти засуджений як відплату за вчинений

злочин.

Заперечення мети кари зменшує примусове значення покарання, не враховує, що мета

кари саме і перетворює покарання на особливий (найбільш гострий) захід

державного примусу.

Без неї взагалі не може бути кримінального покарання.

Забезпечення цієї мети — обов'язкова відповідь держави на вчинений злочин.

Особливо яскраво це простежується при виконанні довічного позбавлення волі,

тривалих строків позбавлення волі, конфіскації майна та інших покарань. Але мета

кари досягається не тільки виконанням покарання. Забезпечення цієї мети

починається з моменту призначення судом конкретної міри покарання. Самий факт

призначення покарання — це істотний прояв його карального впливу. Призначення

покарання у деяких випадках справляє більш значний вплив на засудженого, ніж

безпосереднє його виконання (наприклад, утримання із заробітку при виправних

роботах, стягнення штрафу і т.ін.). Саме призначення покарання спричиняє

засудженому певні моральні страждання, ганьбу і сором, що є невід'ємною частиною

здійснення кари, надовго залишає сліди в його свідомості і одночасно сприяє

тому, щоб він усвідомив та спокутував свою вину перед суспільством. В одних

випадках, наприклад, при призначенні штрафу, для досягнення мети кари досить

лише самого факту застосування цього покарання і його виконання; в інших (при

призначенні позбавлення волі, обмеження волі, виправних робіт тощо) для цього

потрібний більш тривалий вплив покарання, чому воно і при виконанні продовжує

завдавати винному ті чи інші позбавлення і обмеження його прав та інтересів. Не

можна не враховувати і того, що вже при призначенні покарання певною мірою

забезпечується задоволення почуття справедливості потерпілого і суспільства,

проти яких вчинено злочин.

4. Мета виправлення припускає усунення суспільної небезпечності особи, тобто

такий вплив покарання, в результаті якого засуджений під час і після його

відбування не вчинить нового злочину. Виправлення полягає в тому, щоб шляхом

активного примусового впливу на свідомість засудженого внести корективи в його

соціально-психологічні властивості, нейтралізувати негативні, криміногенні

настанови, змусити додержуватися положень кримінального закону або, ще краще,

прищепити, нехай навіть під страхом покарання, за-

конослухняність, повагу до закону.

Досягнення такого результату прийнято

називати юридичним виправленням. Це дуже важливий результат застосування

покарання. Досягнення мети виправлення забезпечується самим призначенням

покарання, режимом його відбування, залученням до праці, організацією навчання

професії, переконанням, роз'ясненням кримінального законодавства, заходами

виховного характеру та іншою освітньою роботою з засудженим.

5. Мета спеціального попередження (спеціальна превенція) полягає в такому впливі

покарання на засудженого, що позбавляє його можливості знову вчиняти злочини.

Запобігання вчиненню нових злочинів з боку засудженого досягається самим фактом

його засудження і тим більш — виконанням покарання, коли особа поставлена в такі

умови, які значною мірою перешкоджають або повністю позбавляють можливості

вчинити нові злочини. Так, при відбуванні позбавлення волі режим виконання

покарання, обмеження контактів з навколишнім світом, постійний контроль за

поведінкою засудженого тощо фізично позбавляють його можливості вчинення

багатьох злочинів. Досягненню цієї мети сприяють і положення закону, що

посилюють покарання за вчинення нового злочину (визнання його обставиною, що

обтяжує покарання — ст. 67; більш суворі правила і межі призначення покарання —

ст. 71). При призначенні такого покарання, як позбавлення права обіймати певні

посади або займатися певною діяльністю, засуджений позбавляється можливості

знову вчинити злочин з використанням свого службового становища. Наприклад,

завідувачка відділу крамниці, засуджена за зловживання службовим становищем (ст.

364) до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади,

пов'язані з матеріальними цінностями, строком на три роки, фактично не зможе

вчинити подібний злочин як мінімум протягом строку призначеного їй покарання.

6. Мета загального попередження (загальна превенція) припускає такий вплив

покарання, що забезпечує попередження вчинення злочину з боку інших осіб.

Ця

мета покарання звернена насамперед до осіб, схильних до вчинення злочину.

Переважна частина громадян не вчиняють злочинів не під загрозою покарання, а

внаслідок своїх моральних властивостей, звичок, громадських, релігійних настанов

і переконань. Стосовно таких громадян кримінальне покарання теж впливає

позитивно, підвищує правову культуру, виховує нетерпиме ставлення до злочинців,

формує відповідний рівень пра-восвідомості.

Досягнення мети загального попередження забезпечується самим оприлюдненням

законів, санкції яких попереджують про покарання кожного, хто порушить ці

закони, засудженням винного, призначенням покарання та його виконанням. Погроза

невідворотності покарання І його реалізації є засобом залякування тих

антигромадських елементів, що схильні вчиняти злочини. Частіше за все саме

залякування, страх покарання, погроза його неминучості стримують багатьох із них

від вчинення злочину. Причому більшою мірою такий вплив справляє невідворотність

покарання, а не його суворість.

Спеціальне і загальне попередження, як і інші цілі покарання, тісно

взаємозалежні. Будь-яке покарання незалежно від його виду і розміру повинно

забезпечувати досягнення всіх цілей покарання.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Мета покарання:

 1. 27. Поняття, мета та види крим. покарань (КП).
 2. 34. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213).
 3. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
 4. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 5. § 6. Мотив і мета злочину
 6. Поняття і мета покарання
 7. § 2. Мета покарання
 8. § 2. Основні покарання
 9. § 1. Принципи призначення покарання
 10. § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 11. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 12. § 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 13. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування