<<
>>

§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види

1. За наявності визначених у КК підстав винна у вчиненні злочину особа може бути

повністю або частково звільнена від покарання за вчинене. В аналізованому

інституті кримінального права найбільшою мірою знайшли своє відображення

принципи гуманізму і економії заходів кримінального впливу, покладені в основу

нової політики держави загалом та кримінального права зокрема.

На відміну від

звільнення від кримінальної відповідальності звільнення від покарання

застосовується тільки до вже засуджених осіб. Звільнення від покарання

здійснюється тільки судом (крім звільнення від покарання на підставі закону

України про амністію чи акта про помилування — ч. 1 ст. 74 КК).

Звільнення від покарання можливе лише в тих випадках, коли його мета може бути

досягнута без реального відбування покарання (в цілому чи його частини) або коли

її досягнення надалі стає неможливим і безцільним (важка хвороба засудженого) чи

недоцільним (давність виконання обвинувального вироку). Звільнення від покарання

жодною мірою не підриває принципу невідворотності покарання. Безперечно, якщо

покарання недоцільне, воно не в змозі досягти мети, що стоїть перед ним.

2. КК передбачає різні види звільнення від покарання, їх частіше за все

об'єднують у дві групи: звільнення безумовне і звільнення умовне.

При безумовному звільненні перед особою не ставляться які-не-будь вимоги в

зв'язку з її звільненням. Умовне ж звільнення пов'язане з пред'явленням особі

визначених законом вимог, які вона має виконати протягом певного іспитового

строку, їх порушення тягне за собою скасування застосованого судом звільнення

від покарання. До умовного звільнення від покарання належать: звільнення від

відбування покарання з випробуванням (статті 75-79 КК), умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК), звільнення від

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох

років (ст.

83 КК); до безумовних — звільнення від покарання на умовах ч,4 ст. 74

і ст. 49 КК, звільнення у зв'язку із закінченням строків давності виконання

обвинувального вироку (ст. 80 КК), заміна невідбутої частини покарання більш

м'яким (ст. 82 КК), звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК).

3. Особливим видом звільнення від покарання є звільнення від покарання у разі

прийняття нового закону, що виключає або пом'якшує призначене особі покарання

(частини 2, 3 ст. 74 КК). Конституція України (ч. 1 ст. 58) та КК (ст. 5)

встановлюють принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти мають

зворотну дію у разі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність

особи. Дія такого закону поширюється з моменту набрання ним чинності також на

діяння, вчинені до його видання, в тому числі на осіб, що відбувають або вже

відбули покарання, але мають судимість. Якщо новий закон пом'якшує караність

діяння, за яке засуджений відбуває покарання, призначена йому міра покарання, що

перевищує санкцію знов виданого закону, знижується до максимальної межі

покарання, встановленого цим законом.

Амністія і помилування частіше за все носять безумовний характер, хоча можуть

бути (особливо амністія) й умовними.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття звільнення від покарання та його види:

 1. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 2. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. Поняття вбивства та його види.
 5. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 6. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 7. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 8. § 1. Поняття покарання
 9. §1. Система покарань
 10. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 11. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 12. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 13. ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА РАДЯНСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ