<<
>>

Питання для повторення і самоконтролю, задачі

1. Що називається топографічним картою (планом) і яке її призначення і використання?

2. Чим топографічні карти відрізняються від географічних і на яких картах місцевість відображається більш детально?

3.

Яке призначення мають топографічні плани і в чому полягає їх різниця від карт?

4. Як розташовані рамки аркушів карт відносно сторін горизонту?

5. Задача. Підібрати суміжні аркуші карт до аркуша карти з номенклатурою К-30-1-А.

6. Що називається масштабом карти?

7. Як і де зазначається масштаб на картах?

8. Що називається величиною масштабу карти і де вона підписується на карті?

9. У яких масштабах видаються топографічні карти України?

10. Як впливає масштаб карти на ступінь деталізації зображення місцевості на картах?

11. Як визначити відстань, якщо відомий числовий масштаб карти?

12. Як визначити відстань по карті, користуючись лінійним масштабом?

13. Як виміряти відстань по карті по кривій лінії?

14. Як виміряти відстань окомірно по карті?

15. Які будуть відстані на місцевості, якщо на карті масштабу 1 : 25 000 вони дорівнюють: 3 см; 4 см; 5 см; 8 см і 16,5 см?

16. Визначити довжину маршруту, якщо по карті 1 : 50 000 вона дорівнює 28,5 см.

17. Визначити масштаб карти, якщо: 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості; 2 см на карті відповідає 200 м на місцевості; 4 см на карті відповідає 1 км на місцевості.

18. Визначити відстань, рис.25, між окремим деревом і покажчиком доріг, водяним млином і окремим каменем, і окремим кущем.

19. Як поділяються умовні знаки топографічних карт за призначенням і геометричними властивостями?

20. Які точки позамасштабних умовних знаків позначають на карті дійсне місцеположення об’єктів, що зображуються?

21. Назвіть основні підписи, які розміщуються на топографічних картах.

22. Назвіть особливості зображення на картах узбережжя морів, озер і водосховищ.

23. Як зображуються ріки на картах залежно від їх ширини?

24. Назвіть основні групи рослинного покриття.

25. Як зображуються на картах ліси?

26. Перелічіть основні типи ґрунтів.

27. Дайте скорочену характеристику піщаного ґрунту.

28. Дайте скорочену характеристику боліт, які зображуються на топографічних картах.

29. Назвіть основні типи автомобільних доріг і порядок зображення їх на топографічних картах.

30. Назвіть основні характеристики міст, що впливають на бойові дії військ.

31. Назвіть види населених пунктів за кількістю жителів під час зображення їх на топографічних картах.

32. Як зображується на топографічних картах політико-адміністративне позначення населених пунктів?

33. Вкажіть основні особливості зображення на картах геодезичних пунктів.

34. Назвіть зміст зарамкового оформлення топографічних карт.

35. Через скільки метрів по висоті наведені суцільні і половинні горизонталі на картах масштабу 1 : 25 000 і 1 : 50 000?

36. Які способи зображення рельєфу застосовуються на наших топографічних картах?

37. Що називається горизонталлю, які її властивості?

38. Що називається позначкою горизонталі? У яких випадках дві сусідні горизонталі можуть мати однакову позначку?

39. Що таке висота перерізу? Які висоти перерізу використовуються на наших топографічних картах?

40. Як відрізнити під час зображення горизонталями хребет від лощини і гору від улоговини?

41. Відобразити горизонталями: а) напівсферу; б) піраміду з трикутною основою; в) усічений конус; г) площину, яка похила до горизонту.

42. Як відносно водорозділу розташовуються своїми випуклостями горизонталі, які зображують хребет, а відносно водозливу випуклості горизонталей лощини?

43. Відобразіть горизонталями випуклий, рівний і вигнутий схили і схил.

44. Як відображаються на картах схили, крутизна яких більша межової крутизни, що виражається горизонталями?

45. У чому полягає різниця у позначенні на карті вузьких і широких рівчаків?

46.

Вкажіть, що означають цифрові характеристики, що підписуються на картах поряд з зображенням промоїн, ям, рівчаків, курганів, входів у печери?

47. Які та з якою метою застосовуються на картах різновидності горизонталей?

48. Що береться за початок відліку висот на картах?

49. Як знайти на карті напрямок схилу у будь-якій даній точці?

50. На карті закладання схилу (крутизна 60) отримали у три рази менше, ніж закладання другого схилу (крутизна 60) тієї ж висоти перерізу. Яка крутизна другого схилу?

51. Які ви знаєте загальні правила вивчення місцевості?

52. Які дані про місцевість потрібно вивчити по карті у вихідному районі для наступу, у районі оборони, під час бойових дій у лісі?

53. Чому під час побудови профілю вертикальний масштаб завжди береться більшим горизонтального?

54. Чи можна за побудованим на папері профілем робити висновки про відносну висоту схилів?

55. Що називається глибиною укриття, кутом укриття, кутом місця цілі і як величини цих кутів визначаються по карті?

56. Які допустимі величини крутизни схилів і глибини річок під час переправи у брід для колісних і гусеничних машин?

57. Визначте вертикальний масштаб профілю, якщо:

а) висота перерізу 5 м умовно взята за 0,5 см;

б) висота перерізу 10 м умовно взята за 0,2 см;

в) висота перерізу 20 м умовно взята за 0,1 см.

58. Визначити без графічних креслень видимість цілі у таких прикладах:

Приклад Абсолютна висота точок, м Відстань, м
СП можливі укриття цілі від СП до укриття від укриття до цілі
1 200 140 120 900 300
2 240 180 150 1330 770
3 95 110 140 250 1500

59. Визначити глибину укриття і кут укриття у таких прикладах:

Приклад Абсолютна висота точок, м Відстань, м
можливого СП противника укриття ВП від СП до ВП від укриття до ВП
1 167,5 132,5 117,5 2700 600
2 178 130 110 2000 400

60. Визначити кут місця цілі за такими вихідних даними:

Приклад Абсолютна висота точок, м Відстань від СП до цілі, м
ВП цілі
1 140 190 2500
2 175 130 3000

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме Питання для повторення і самоконтролю, задачі: