>>

АНОТАЦІЯ

Селіванова Н. П. Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні. -

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

- Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2017.

У дисертації на основі теорії адміністративного права, чинного законодавства, досягнень публічної адміністрації наведено нове розв’язання наукового завдання стосовно адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель, викладено найбільш важливі наукові результати.

Удосконалено поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель як взаємозалежної системи організаційно-правових і адміністративно-технічних засад,

адміністративного інструментарію діяльності публічної адміністрації на основі використання сертифікованих технічних засобів і відповідних комп’ютерних програм, які створюють належні умови для забезпечення товарами і послугами публічні установи, організації і підприємства.

Розкрито зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель, що визначається адміністративно-правовими чинниками нормативного та інституційного забезпечення закупівель, технічно-правових та організаційних засобів функціонування системи електронних закупівель, форм і методів адміністративної діяльності, адміністративного планування та звітності, адміністративних процедур, які гарантують ефективність та прозорість здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та надання якісних адміністративних послуг площині публічних закупівель.

Наголошено, що зі змісту деяких статей Конституції України можна зробити висновок, що принципи публічних закупівель є логічним продовженням конституційних норм стосовно гарантування прав і свобод людини і громадянина, належного функціонування бюджетної системи, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Вагома увага приділена також Угоді про асоціацію України та ЄС, яка запроваджує основні форми співпраці України та ЄС, одним із результатів якої стала ратифікація Україною Угоди про державні закупівлі СОТ, яка визначає загальнообов’язкові правила здійснення державних закупівель та схвалення Стратегії реформування системи публічних закупівель, в якій сформовані напрямки впровадження системи електронних закупівель та заходи реформування сфери публічних закупівель. Проаналізовано спеціальний Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-УШ «Про публічні закупівлі», який, на відміну від попереднього спеціального закону, передбачає здійснення публічних закупівель через прозору та відкриту електронну систему.

Виявлено адміністративно-правові аспекти юридичної природи електронної системи закупівель, яка базується на відповідних спеціальних принципах, загальнотеоретичних положеннях надання адміністративних послуг та електронного врядування специфіки адміністративно-правового статусу та адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації, яка здійснює адміністративно-правове регулювання у цій сфері, адміністративно-правових чинників створення та функціонування, авторизованих електронних майданчиків, засад публічності, відкритості та контролю.

Доведено, що публічні закупівлі - це система замовлень зі сторони публічних органів, порядок якої встановлюється та визначається законодавством, здійснюється під контролем органів публічної влади та громадськості з метою задоволення суспільних та економічних інтересів держави. Електронна система публічних закупівель - це визначена законодавством інформаційно-телекомунікаційна система адміністративних процедур, які здійснюються суб’єктами закупівельного процесу, контролюються і забезпечуються органами державної влади та носять публічний характер.

До органів публічної адміністрації, які забезпечують функціонування системи електронних закупівель в Україні віднесено Уповноважений орган як провідний суб’єкт забезпечення (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), контролюючі органи (Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба України, Рахункова палата України), орган оскарження (Антимонопольний комітет України) та правоохоронні органи в системі органів державної влади.

Функції та повноваження Уповноваженого органу в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України умовно можна поділити на: нормотворчі, що полягають у нормотворчому забезпеченні публічних закупівель; матеріально-технічні, які полягають у інформаційному забезпеченні системи електронних закупівель; представницько - консультативні, що полягають як в наданні адміністративних послуг, так і підтримці міжнародного співробітництва.

Визначено, що Державна аудиторська служба України є

контролюючим центральним органом виконавчої влади, що поряд з іншими суб’єктами виконує контролюючі повноваження у сфері функціонування електронної системи публічних закупівель задля раціоналізації та належного цільового використання державних коштів.

Антимонопольний комітет України є особливим суб’єктом у сфері функціонування електронної системи публічних закупівель, оскільки виступає контролюючим органом та органом оскарження, тобто має подвійний адміністративно-правовий статус у сфері публічних закупівель, який характеризується наявністю повноважень щодо контролю за дотриманням законодавчих закупівельних вимог щодо попередження або припинення правопорушень у сфері публічних закупівель та щодо оскарження неналежного дотримання закупівельних вимог.

Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні - це провідні засоби адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що обумовлюються особливостями владних повноважень публічної адміністрації з метою забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів закупівельного циклу.

До форм адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель слід віднести: нормотворчу діяльність через видання нормативних та індивідуальних актів; вчинення інших юридично значущих адміністративних дій суб’єктами закупівельного циклу; здійснення матеріально-технічних операцій щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель.

Доведено, що видання нормативно-правових адміністративних актів Міністерством економічного розвитку та торгівлі України є провідною формою адміністративної діяльності уповноваженого суб’єкта та полягає у підзаконній правотворчості щодо визначення адміністративно-правового статусу Державного підприємства «Прозорро», порядку реєстрації авторизованих електронних майданчиків, розміщення інформації про публічні закупівлі тощо.

З’ясовано методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні як способи, прийоми цілеспрямованого впливу норм адміністративного права, які реалізуються спеціальною публічною адміністрацією на суб’єктів закупівельного циклу, що здійснюються в передбаченому законом порядку з метою дотримання законодавства у сфері функціонування електронних закупівель та захисту основних прав та законних інтересів осіб, публічного інтересу держави і суспільства в цілому.

Метод переконання у сфері функціонування системи електронних закупівель полягає в інформуванні населення стосовно ефективності функціонування такої системи, навчанні суб’єктів закупівельного процесу правильному використанню системи електронних закупівель та пропагуванні їх належної поведінки, а також поширенню вдалого досвіду забезпечення функціонування системи електронних закупівель, як в Україні, так і закордоном.

Зазначено, що у сфері функціонування системи електронних закупівель заходи адміністративного припинення безпосередньо здійснюють правоохоронні органи та Антимонопольний комітет України, який через постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглядає скарги учасників закупівельного циклу та приймає відповідні рішення, які відновлюють права учасників, усувають недоліки тендерної документації та припиняють незаконні дії або рішення учасників публічних закупівель.

Розкрита адміністративна процедура забезпечення функціонування системи електронних закупівель, як визначений порядок здійснення адміністративних дій публічної адміністрації організаційного, правового та розпорядчого характеру у сфері забезпечення функціонування системи електронних закупівель, в результаті якого виникають, змінюються або припиняються адміністративні правовідносини, спрямовані на належне здійснення публічних закупівель з метою задоволення інтересів публічної адміністрації, учасників закупівельного процесу та суспільства.

До ознак адміністративних процедур забезпечення функціонування системи електронних закупівель віднесено такі чинники: при їх здійсненні виникають, змінюються та припиняються певні адміністративні правовідносини; вони спрямовані на належне здійснення публічних закупівель; їх метою є задоволення інтересів публічної адміністрації та економічних інтересів учасників закупівельного процесу; носять публічний характер;

цілеспрямовано направлені та виконуються у встановленому порядку; можуть здійснюватися у електронній формі.

Адміністративна процедура оприлюднення інформації про закупівлі (зокрема, і тендерної документації) включає в себе систему публічних дій замовника, оператора авторизованого майданчику та Уповноваженого органу, що полягають у поширенні закупівельної інформації на офіційному веб-порталі системи електронних закупівель з дотриманням принципів гласності та вимог законодавства про інформацію, для ознайомлення з відповідною інформацією учасників закупівельного циклу та громадськості.

Адміністративна процедура оскарження здійснюється через подання відповідної скарги учасником закупівельного циклу до органу оскарження, який відповідно до встановленого порядку (реєстрація заяви, тимчасове припинення процедури публічної закупівлі, розгляд заяви) та у межах закону повинен прийняти рішення, яке оприлюднюється в системі електронних закупівель та є обов’язковим до виконання суб’єктами закупівель з правом оскарження його у судовому порядку.

Проведена компаративістична характеристика зарубіжного досвіду забезпечення функціонування системи електронних закупівель, в результаті чого виявлено, що у країнах-учасницях ЄС функціонують провідні суб’єкти публічної адміністрації: як органи виконавчої влади (у Литві - Управління державних закупівель), як автономні особи (у Болгарії - Агентство з державних закупівель, у Латвії - Державна агенція регіонального розвитку, у Португалії - Національне агентство з питань зовнішньої торгівлі та інвестицій, у Великій Британії - Комерційна служба корони) та як підпорядковані вищим органам влади особи (у Польщі - Бюро державних закупівель), що здійснюють владні повноваження у сфері публічних закупівель та формують відповідну державну політику.

При цьому у деяких державах функціонують електронні системи публічних закупівель, а в інших - реалізуються відповідні проекти щодо запровадження цієї системи.

Удосконалено законодавство щодо належного функціонування системи електронних закупівель, яке спрямоване на посилення адміністративної відповідальності у сфері публічних закупівель (з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), урегулювання особливостей здійснення особливих публічних закупівель та здійснення допорогових закупівель шляхом прийняття центральним органом виконавчої влади відповідних нормативних актів (прийняти постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель», «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері електричної енергії» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері природного газу»), а також приведення у відповідність суміжних нормативних актів, які регулюють порядок проведення моніторингу у сфері публічних закупівель.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції впроваджено та надалі може бути використано в: науково-дослідній сфері - для подальшого теоретичного розроблення питань адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель; правозастосовній діяльності - щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель; навчальному процесі - під час розроблення та викладання навчальних дисциплін «Актуальні проблеми теорії

адміністративного права» та «Актуальні проблеми адміністративної відповідальності», при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, електронна система, методи адміністративної діяльності, орган оскарження, принципи, процедури, публічні закупівлі, система закупівель, уповноважений орган, форми адміністративної діяльності.

| >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме АНОТАЦІЯ: