<<
>>

§ 89. Система принципів держуправління.

Держуправління здійснюється у відповідності з принципами, закріпленими в Конституції України. До них відносяться:

1. Відповідальність органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою (держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Органи виконавчої влади відповідальні перед Президентом, підконтрольні і підзвітні ВРУ, органам виконавчої влади вищого рівня, а також район. і обласн. радам у межах, передбачених законом);

2. Верховенство права (закріплений у Конст., яка має найвищу юрид. силу, а її норми є нормами прямої дії. Закони й ін. норм.-правові акти приймаються лише на підставі Констит. Укр. і повинні їй відповідати);

3. Законність (безпосередньо пов'язана з принципом верховенства права і випливає з нього, а також базується на положеннях Констит. Укр, відповідно до якиї Україна є суверенною і незалежною, демокр., соціал., правовою державою. Органи держ. влади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень і способами, передбаченими Констит. і законами Укр. Законність повинна бути реальної. Закон став в Укр. основним джерелом права, прийнятим відповідно до Констит.);

4. Участь громадян і їх об'єднань в управлінні (відповідно до Конст. Укр. громадяни мають право брати участь в управлінні держ. справами, вільно обирати і бути обраними в органи держ. влади й органи місцевого самоврядування. У здійсненні функцій держуправління громадяни беруть участь шляхом об'єднання в політ. партії й громадські організації. За допомогою таких об'єднань громадяни здійснюють захист своїх прав і свобод, задовольняють свої інтереси);

5. Рівноправність громадян в управлінні ( громадяни користаються рівним правом доступу до держ. служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Вони мають рівні конституц. права і свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілей або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політ., реліг. і ін. переконань, статі, етнічного і соціал. походження, майнового стану, місця проживання й ін. ознакам. Констит. права і свободи гарантовані і не можуть бути скасовані);

6. Гласність ( принцип у держуправлінні зв'язаний у перш. чергу з вільним доступом громадян до інформації, що стосується їх особисто, а також інформації про діяльність органів викон. влади всіх рівнів, крім відомостей, що є держ. таємницею або інший захищеної законом таємницею. Кожному гарант-ся право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якості продуктів харчування і предметів побуту, а також право на її поширення. Подібна інформації не може бути засекречена. Конст. також гарантує судовий захист права спростування недостовірної інформації про себе і членах своєї родини і права вимагати вилучення к.-або інформації, а також право на компенсацію майнового і морального збитку, нанесеного збором, збереженням, використанням і поширенням подібної недостовірний інформації).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 89. Система принципів держуправління.:

  1. § 89. Система принципів держуправління.