<<
>>

§ 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.

Критерії визначення певного положення принципів кримінального процесу:

1) найзагальніші, вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне значення для кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів;

2) принципи виражають панівні в даній державі політичні і правові ідеї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах;

3) повинні бути закріплені в нормах права;

4) мають повністю діяти у всіх або кількох стадіях кримінального процесу і обов‘язково в стадії судового розгляду;

5) порушення будь-якого з принципів означає незаконність рішення в справі і обов‘язково тягне його скасування.

Принципи (засади) кримінального процесу – це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів, порушення яких обов‘язково тягне за собою скасування вироку та інших рішень у справі.

Класифікація:

1) організаційні принципи (централізація і єдиноначальність органів прокуратури, виборність суддів);

2) організаційно-функціональні (напр., одноособовість і колегіальність, гласність);

3) кримінально-процесуальні, функціональні (презумпція невинуватості, права на захист);

4) загально правові засади (напр., законність);

5) конституційні гарантії (недоторканість особи, невтручання в особисте життя тощо).

Конституційні принципи:

1) законність;

2) державна мова судочинства;

3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

4) повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя;

5) право людини на свободу та особисту недоторканість;

6) недоторканість житла:

7) таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;

8) з‘ясування істини;

9) забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист;

10) презумпція невинуватості;

11) свобода від самовикриття, викриття членів сім‘ї чи близьких родичів;

12) здійснення правосуддя виключно судами;

13) участь народу у здійсненні правосуддя;

14) незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону;

15) змагальність судового розгляду;

16) гласність судового процесу;

17) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень;

18) обов‘язковість рішень суду;

інші принципи: 19) публічність;

20) забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів;

21) вільна оцінка доказів;

22) безпосередність дослідження доказів;

23) усність процесу.

В юридичні літературі також називають науковість, стадійність, достатність підстав для процесуальних рішень, обов‘язок органів судочинства поважати і додержувати права, законні інтереси і гідність громадян, справедливість.

Всі принципи пов‘язані між собою, постійно взаємодіють, і утворюють систему принципів кримінального процесу. Тільки реалізація всіх принципів у їх сукупності, в системі, у взаємозв‘язку і взаємодії може привести до виконання завдань кримінального судочинства. Одні принципи сприяють здійсненню інших, жодний принцип не перекреслює інший. Винятки ри цьому не перекреслюють принцип. Напр.: винятки з принципу недоторканості особи й житла, таємниці листування, гласності і усності – арешт обвинуваченого, обшук у квартирі, накладення арешту на кореспонденцію і її виїмка, слухання справи в закритому судовому засіданні, оголошення показань свідків під час судового розгляду, якщо їх явка не можлива. Ці винятки закон забезпечує певними процесуальними гарантіями від довільного їх використання слідчими й судами.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме § 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.:

 1. § 7. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 2. § 5. Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу.
 3. § 3. Кримінально-процесуальна норма
 4. § 2. Класифікація принципів кримінального процесу
 5. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 6. § 3. Соціологічна школа кримінального права
 7. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 8. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 9. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 10. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження
 11. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
 12. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 13. 3.3 Заохочувальні норми кримінально-виконавчого права як засіб формування правомірної поведінки засуджених до позбавлення волі
 14. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 15. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 16. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 17. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.