<<
>>

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Кожна особа має право на захист права власності, яке гарантується Основним Законом України. Право власності захищається усіма інститутами права, в тому числі нормами адміністративного права.

До сфери права власності входять різні механізми його реалізації, зокрема і право кожної особи бути учасником закупівель. На державному рівні закупівлі мають бути не лише нормативно унормовані, а й реалізовувати інтереси громадськості та знаходитись під її постійним контролем, відповідно носити публічний характер.

Потреба реформування державних закупівель спричинена низкою чинників, основу яких складає зміна мети закупівель - із забезпечення інтересів держави на гарантування інтересів суспільства. Адже основною відмінністю понять «державні» та «публічні» закупівлі є те, що державні закупівлі повинні забезпечувати інтереси держави, а публічні - здійснюються в інтересах громадян або невладних юридичних осіб з користю для суспільства, що в умовах розбудови правової держави є абсолютно правильним напрямком, враховуючи «людиноцентристську» доктрину захисту прав осіб.

Головним засобом зміни механізму здійснення закупівель стало запровадження нової системи електронних закупівель - Prozorro, яка гарантує процедуру здійснення закупівель відповідно до принципів прозорості та відкритості. Проте, у зв’язку з тим, що система є ще новою, питання адміністративно-правового забезпечення її функціонування в деяких аспектах є неналежно врегульованими, що спричиняє порушення прав, свобод та законних інтересів учасників закупівельного циклу та ексцеси при здійсненні електронних закупівель.

Таким чином, потреба в дослідженні адміністративно -правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні зумовлюється низкою правових факторів, а саме неналежною урегульованістю процедури публічних закупівель, невизначеністю інституційного забезпечення, проблемою відповідальності у сфері закупівель, що негативно відображається на захисті прав, свобод та законних інтересів осіб та суспільства.

Зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. Схожу проблематику аналізував О. Міняйло, який з точки зору економіки окреслив теоретико-методологічні засади державних закупівель товарів і послуг та механізму державних закупівель у системі регулювання національної економіки [1]. В. Зубар теоретично обґрунтував модель механізму управління системою державних закупівель [2]. Науковець І. Влялько визначив правове регулювання державних закупівель в ЄС [3].

Крім вищезазначених учених, питання функціонування системи електронних закупівель досліджували В. Авер’янов, Н. Армаш, О. Бандурка, Ю. Битяк, І. Бойко, М. Бояринцева, С. Братель, Т. Брус. В. Галунько, Ю. Гаруст, С. Діденко, О. Джафарова, А. Іванищук, О. Єщук, О. Качура, А. Ковальчук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Критенко, О. Левченко, Д. Мартинович, О. Меліхова, О. Мельников, О. Миколенко, С. Овчарук, С. Паппас, Г. Пінькас, Є. Романенко, С. Савченко, Г. Севостьянова, Є. Сердюк, С. Скворцов, І. Тищенкова, О. Турченко, Ю. Фролов, О. Харитонова, К. Хусанова, А. Чубенко та ін. Проте ці вчені розкривали спеціальні аспекти адміністративно-правового забезпечення, не звертаючись до засад забезпечення функціонування системи електронних закупівель.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертацію виконано відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») від 24 лютого 2016 р. № 175-р і плану науково-дослідницької роботи Науково- дослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації 0115U005495).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ і практики діяльності публічної адміністрації визначити засади, адміністративний інструментарій та пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель.

Відповідно до поставленої мети в роботі заплановано вирішити такі

завдання:

- визначити поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- виявити й описати адміністративно-правові аспекти юридичної природи електронної системи закупівель;

- сформувати адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- визначити форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- з’ясувати методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель;

- розкрити адміністративні процедури забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- провести компаративістичну характеристику зарубіжного досвіду забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- розробити напрямки удосконалення законодавства щодо адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у сфері адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель.

Предмет дослідження - адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано сукупність методів наукового пізнання. Діалектичний метод використано при дослідженні динаміки забезпечення функціонування системи електронних закупівель, виявлення та узагальнення юридичної природи електронної системи закупівель (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою формально-

юридичного методу був проведений аналіз чинного вітчизняного та міжнародного законодавства (1.3, 3.1, 3.2). Формально-логічний метод застосовувався для з’ясування змісту норм адміністративного права, аналізу законодавчих конструкцій (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). Функціонально- інструментальний метод визначив особливості механізму забезпечення функціонування системи електронних закупівель (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3).

Метод класифікації дозволив систематизувати принципи, форми, методи адміністративної діяльності та адміністративні процедури забезпечення функціонування системи електронних закупівель (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи аналізу та синтезу використовувались у більшості підрозділів дисертації та дали можливість сформувати узагальнені положення нової якості (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). Порівняльно-правовий метод розкрив особливості зарубіжного досвіду забезпечення функціонування системи електронних закупівель (підрозділ 3.1). Метод теоретико-правового прогнозування дозволив визначити напрямки удосконалення законодавства в аналізованій сфері (підрозділ 3.2). Соціологічний метод дав можливість провести соціологічне опитування та обробити відповідні результати (Додаток Б до дисертації).

Наукова новизна отриманих результатів аргументується тим, що дисертація є одним із перших монографічних досліджень у вітчизняній правовій літературі, присвяченим аналізу адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель. У результаті проведеного аналізу сформовано низку висновків, рекомендацій і пропозицій, відмінних від раніше одержаних результатів, зокрема:

уперше:

- доведено, що здійснення матеріально-технічних операцій у сфері забезпечення функціонування системи електронних закупівель є провідною формою адміністративної діяльності при здійсненні публічних закупівель та полягає у технічних та організаційних заходах функціонування системи електронних закупівель (Prozorro), спрямованих на забезпечення ефективного функціонування веб-порталу, його наповнення та створення й авторизацію відповідних електронних майданчиків;

- доведено, що методи адміністративного примусу у сфері публічних закупівель виражаються через специфічні адміністративно-запобіжні заходи у сфері функціонування системи електронних закупівель (діють через перевірки та систему ризик-індикаторів), заходи адміністративного припинення (безпосередньо здійснюють правоохоронні органи та Антимонопольний комітет України) та заходи адміністративної відповідальності (накладаються у встановленому законом випадку на суб’єктів закупівельного циклу у разі порушення процедури закупівлі, а також вчинення інших правопорушень у сфері публічних закупівель);

- визначено юридичну природу адміністративної процедури реєстрації в системі електронних закупівель, яка складається з двох аспектів - процедури реєстрації учасника у системі Prozorro для участі у публічних закупівлях та процедури авторизації електронного майданчика, яка полягає у вчиненні суб’єктами певних оперативних, організаційних та правових дій для отримання від уповноваженого органу та підпорядкованої йому комісії позитивного рішення про доступ до системи електронних закупівель як оператора авторизованого електронного майданчику;

удосконалено:

- поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель як взаємозалежної системи організаційно- правових і адміністративно-технічних засад, адміністративного інструментарію діяльності публічної адміністрації на основі використання сертифікованих технічних засобів і відповідних комп’ютерних програм, які створюють належні умови для забезпечення товарами і послугами публічні установи, організації і підприємства;

- наукове розуміння принципів функціонування електронної системи публічних закупівель як основоположних вимог, що виражають загальні тенденції здійснення публічних закупівель, базуються на доктрині верховенства права, використовуються при здійсненні публічних закупівель та оскарженні процедури закупівель та носять як формально визначений, так і доктринальний характер;

- законодавство щодо підвищення ефективності функціонування системи електронних публічних закупівель шляхом формальної законодавчої закріпленості принципу уникнення конфлікту інтересів, узгодження норм, що визначають процедури здійснення фінансового моніторингу, усунення законодавчих прогалин у сфері здійснення публічних закупівель, посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про закупівлі;

дістали подальшого розвитку:

- наукові положення адміністративно-правового статусу публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні, що полягає у системі взаємопов’язаних адміністративно-правових елементів - функцій, завдань, повноважень (адміністративних обов’язків і прав), відповідальності визначених законодавством контролюючих органів, суб’єкта адміністративного оскарження торгів та правоохоронних органів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель з метою задоволення економічних та суспільних інтересів громадян, інших учасників закупівельного циклу, держави та суспільства в цілому;

- компаративістичні положення забезпечення функціонування системи електронних закупівель в країнах учасницях ЄС, в результаті чого доведено, що існуюча в Україні система забезпечення електронних закупівель формально є найбільш досконалою, проте вимагає впровадження адміністративно-правових заходів запобігання корупційним проявам.

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем самостійно. Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень дисертанта. Ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення позицій здобувача або відповідної наукової полеміки.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки й пропозиції впроваджено та надалі може бути використано в:

- науково-дослідній сфері - для подальшого теоретичного розроблення питань адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);

- правозастосовній діяльності - щодо вдосконалення адміністративно- правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель;

- навчальному процесі - під час розроблення та викладання навчальних дисциплін «Актуальні проблеми теорії адміністративного права» та «Актуальні проблеми адміністративної відповідальності», при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права).

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження оприлюднено та обговорено на трьох

міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 8-9 квітня 2016 р.); «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (Київ, 9-10 вересня 2016 р.); «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» (Запоріжжя, 24-25 березня 2017 р.).

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи - 222 сторінки. Робота містить список використаних джерел із 195 найменувань на 20 сторінках.

<< | >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВСТУП: