<<
>>

4. Договiрнi зобовязання приватного пiдсобного господарства

1. Приватнi пiдсобнi господарства громадян беруть участь

у сучасних товарно-грошових вiдносинах через укладання договорiв як правової форми регулювання цивiльно-майнових

вiдносин.

Змiстом цих вiдносин є придбання матерiалiв для

iндивiдуального будiвництва житлового будинку i господарських будiвель, придбання речей домашнього вжитку, транспортних засобiв тощо. Серед таких договорiв є й такi, що безпосередньо повязанi iз здiйсненням господарювання грома

Правове становище приватного пiдсобного господарства 185

дян у своїх приватних пiдсобних господарствах. За останнi

10-15 рокiв визначився не тiльки субєктний склад договiрних зобовязань, а й їх предмет та змiст зобовязань. Основою

таких договiрних зобовязань є взаємини з приводу реалiзацiї

вирощених у ППГГ на присадибнiй дiлянцi продуктiв харчування та продовольства рослинного i тваринного походження. Так, нинi iснують три основнi рiзновиди предметiв договорiв, а саме: закупiвля в ППГГ великої рогатої худоби i свиней, фруктiв, ягiд, картоплi, часнику, цибулi тощо; дорощування i вiдгодiвля в цих господарствах молодняка великої

рогатої худоби, свиней, птицi; здача (продаж-закупiвля) коровячого молока.

Цi договори укладаються на взаємовигiдних умовах. Однiєю з сторiн у них виступає ППГГ в особi власника, iншою

стороною можуть бути як заготiвельнi органiзацiї споживчої

кооперацiї, так i безпосередньо самi субєкти аграрного пiдприємництва усiх форм власностi та органiзацiйно-правових

форм (КСГП, СпС, АСГТ, ДСГП).

Особливiстю цих договiрних вiдносин є те, що ППГГ можуть реалiзовувати продукцiю не тiльки через "замовникiв" КСГП (СпС, ДСГП, АСГТ тощо), а й вiд їхнього iменi в рахунок укладених "замовниками" договорiв контрактацiї (державних контрактiв, державних замовлень) сiльськогосподарської продукцiї. iншими словами, цi договори передбачають

можливiсть передачi субєктами пiдприємництва (КСГП,

СпС, АСГТ, ДСГП) боргу-зобовязання i прийняття цього

боргу ППГГ.

2.

Юридичну основу регулювання договiрних вiдносин

мiж субєктами аграрного пiдприємництва та заготiвельними

органiзацiями споживчої кооперацiї, з одного боку, та ППГГ

- з iншого, становлять закони "Про власнiсть", "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство", "Про господарськi товариства", "Про споживчу кооперацiю", а також Цивiльний кодекс України.

3. Одне з важливих мiсць посiдають договори з участю

ППГГ, за яким власники цих господарств продають КСГП

(СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ) та заготiвельним пiдприємствам

споживчої кооперацiї (ЗПСК) велику рогату худобу i свиней,

фрукти, ягоди, картоплю, часник, цибулю тощо. За своєю

юридичною суттю вони є договорами купiвлi-продажу, їхнiм

186 Роздiл М

предметом є обовязок власника ППГГ продати обумовлений

договором асортимент та обсяг, а КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП,

АСГТ, ЗПСК) - прийняти й сплатити вартiсть отриманого

асортименту та обсягу продуктiв харчування, продовольства

рослинного i/чи тваринного походження.

4. Важливо мiсце посiдають догонори власникiв ППГГ iз

приводу вирощуноiши н ник молодняка великої рогатої худоби, свиней, птицi, К(н>лiн, що належать КСГП (СпС, АСГТ,

ТОВ, ВСГК.ДСПi). Пiм-дметом цього договору є трудЬва дiяльмiсть влйсникiп 111111, скрямпнана на вирощування, вiдгодiїино худоби й птицi, та передача їх пiсля цього КСГП

(СнС, НСГК, ДСГП, АСГТ). У договорi зазначається кiлькiсть худоби чи птицi, що передаються на дорощування й вiдгодiвлю, строк передачi їх виконавцевi та наступне повернення КСП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ), а також жива вага кожної голови молодняка худоби або птицi, що вiдгодовуватиметься, та їхня загальна вага на час передання на

дорощування. Згiдно з договором на КСГП (СпС, ВСГК,

ДСГП, АСГТ) покладається обовязок передати власниковi

ППГГ худобу й/чи птицю на дорощування, продати корми

власного виробництва й зерно, за iснуючими закупiвельними

цiнами (наприклад, державного контракту), iншi корми - за

їх плановою собiвартiстю, а покупнi корми - за цiнами придбання включно з витратами на доставку.

За договором на КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ) може

бути покладений обовязок надавати допомогу власникам

ППГГ у будiвництвi та обладнаннi примiщень для худоби

й/чи птицi, видiляти коней, транспортнi засоби для обробiтку

земельних дiлянок, заготiвлi сiна, iнших кормiв та їх доставки

до мiсця тримання i вiдгодiвлi худоби й/чи птицi.

На нього

покладається обовязок забезпечити своїми силами чи коштами зоонетсринарнс обслуговування худоби й/чи птицi, що

знаходяться на дорощуваннi.

Колективне сiльськогосподарське пiдприємство (СпС,

ВСГК, ДСГП, АСГТ) зобовязане також прийняти худобу

й/чи птицю в кiлькостi та в строки, обумовленi договором, i

розрахуватися зi своїм контрагентом - власником ППГГ у

Ю-денний строк. Воно зобовязане оплатити кожний кiлограм живої ваги починаючи вiд поставної (ваги на час передання худоби в ППГГ) зi знижкою на вагу наповнення шлунково-кишкового тракту за цiнами згiдно з домовленiстю (на

Правове становище приватного пiдсобного господарства 187

практицi - не бiльше закупiвельних цiн за державним замовленням на худобу й/чи птицю вiдповiдної кондицiї).

Цiни на худобу й/чи птицю вiдповiдної кондицiї визначаються договором як його принципова умова. За бажанням

власника ППГГ замовник - КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП,

АСГТ), розраховуючись iз ним, зобовязаний продати власниковi ППГГ до 20 вiдсоткiв одержаної ваги з кожного виду худоби й/чи птицi або продуктiв забою в перерахунку за вiдповiдними коефiцiєнтами для кожного виду худоби, за цiнами,

встановленими для розрахункiв iз громадянами - власниками ППГГ.

Чинним Типовим договором (п. 2.1) встановлено обовязок КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ) надати власниковi

ППГГ право на одержання додатково до присадибної земельної дiлянки певної земельної площi, в тому числi: рiллi, лукiв,

iнших угiдь на строк дiї договору. Додатковi земельнi дiлянки

зазвичай становлять вiльну частину присадибних земель або

земель, що тимчасово не використовуються КСГП (СпС,

ВСГК, ДСГП). Останнi можуть дозволяти громадянам, якi

займаються за договором дорощуванням молодняка й/чи

птицi, випасати власну худобу (птицю) на пасовищах. Сiнокоси i випаси надаються з таким розрахунком, щоб власники

ППГГ могли ними скористатись i для власної худоби та

птицi. На КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГГ) покладаються

обовязки здiйснювати вiдповiднi роботи для полiпшення цих

угiдь.

У разi виникнення страхового випадку КСГП (СпС,

ВСГК, ДСГП, АСГТ) зобовязане виплачувати власникам

ППГГ страхову винагороду в частцi, що випадає на нестриманий прирiст ваги худоби чи птицi.

Згiдно з договором власник ППГГ, який займається дорощуванням худоби й/чи птицi, зобовязаний прийняти їх та утримувати вiдповiдно до зоотехнiчних i ветеринарних вимог.

Вiн зобовязаний виростити й передати КСГП (СпС, ВСГК,

ДСГП, АСГТ) поголiвя худоби й/чи птицi обумовленої ваги i

кондицiї, оплатити отриманi послуги, що надавало йому

КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ), а також будiвельнi матерiали: власного виробництва замовника - за плановою собiвартiстю, а придбанi замовником - за цiною придбання

включно з витратами на їх доставку власниковi ППГГ.

.

188

5. Вiдносини з приводу закупiвлi молока у власникiв

ППГГ регулюються вiдповiдним договором, сторонами якого

є власник ППГГ, в якому с молочна худоба, а також КСГП

(СпС, ВСГК, АСГТ, ТОВ) чи ДСГП. iнiцiатором укладення

такого договору мають бути iiiдпоиiднi представники правлiння КСГП (СпС. ВСГК, ЛСГТ) ги дирекцiї ДСГП чи АСГТ.

Субєктивнi прiївн та юридичнi обовязки сторiн виникають на основi укладеного ними договору, змiст якого визначається Типовим договором i сторонами. Згiдно з договором

власник ППГГ бере на себе зобовязання продати господарству (КСГП, СнС, ДСГП тощо) лишки молока у визначенiй

договором кiлькостi протягом року, з конкретизацiєю обсягiв

поставки щоквартально. При державних закупiвлях молоко

має вiдповiдати вимогам, що ставляться до нього (жирнiсть,

охолодженiсть, непрокислiсть тощо) та до продуктивноїхудоби (стан здоровя та iн.). На власникiв корiв покладається також обовязок оплатити наданi їм господарством послуги

(оранка i боронування земельних дiлянок, заготiвля i доставка кормiв тощо). Оплачуються цi послуги за їх фактичною собiвартiстю. Власники ППГГ зобовязанi також оплатити вартiсть отриманих кормiв за цiнами, що визначенi в договорi.

Згiдно з договором господарство зобовязане своєчасно

прийняти молоко та оплатити його вартiсть за цiнами, визначеними договором (на практицi - не вище iснуючих закупiвельних цiн). Розрахунки мiж сторонами мають проводитись

не рiдше одного разу на мiсяць.

За договором на господарство покладаються обовязки

продавати власникам ППГГ корми власного виробництва,

зокрема зерно - за iснуючими закупiвельними цiнами, iншi

корми - за їх фактичною собiвартiстю, а покупнi - за цiнами придбання, включаючи витрати на доставку в кiлькостi,

обумовленiй договором.

На господарство покладається також обовязок надавати

власникам ППГГ земельну дiлянку для сiнокосiння i випасання худоби на визначений договором строк i, в разi необхiдностi, сприяти власникам ППГГ у пiдвищеннi родючостi

угiдь.

Господарство може взяти на себе обовязок надати

ППГГ допомогу в заготiвлях i доставцi кормiв, обробiтку присадибної дiлянки. З метою сприяння розвитковi ППГГ на

КСГП i ДСГП, що є сторонами в договорi, покладається

Правове становище приватного пiдсобного господарства 189

обовязок забезпечувати власникiв послугами спецiалiстiв

сiльського господарства, зокрема зооветслужби.

КСГП (СпС, ВСГК, АСГТ, ДСГП) можуть за волевиявленням власникiв ППГГ надавати останнiм грошовий аванс

для придбання необхiдних для виробництва продукцiї тваринництва, iнвентарю, матерiалiв та засобiв малої механiзацiї

сiльськогосподарських робiт.

6. За невиконання або неналежне виконання взятих зобовязань сторони несуть майнову вiдповiдальнiсть згiдно з

нормами чинного цивiльного законодавства. Так, у разi загибелi (падежу) худоби й птицi з вини власника ППГГ останнiй

зобовязаний вiдшкодувати КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП,

АСГТ) збитки, виходячи з вартостi поставної ваги тварин i

нтипi чi iснуючими державними закупiвельними цiнами. В

рвм инмуiiк ного лiбою худоби (птицi) його продукти, приданiї пдя i пожинання, здаються КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП,

А(-1 1) ш цiнами ,л цiно з домовленiстю (на практицi -не вище iснуючих закупiвельних за державним замовленням на худобу i птицю у живiй вазi). При цьому оплачується лише вага,

яку становить одержаний прирiст живої ваги, починаючи вiд

поставної зi знижкою на вагу наповнення шлунково-кишкового тракту. Сторони за договором зобовязанi додержувати

вимог оформлення випадку загибелi худоби або птицi спецiальним актом. В цьому актi зазначається Причина загибелi

або вимушеного забою худоби, з чиєї вини трапився випадок

тощо. До складу створюваної у цьому випадку комiсiї залучаються спецiалiсти КСГП (СпС, ВСГК, ДСГП, АСГТ) i державної ветеринарної служби. Складений акт розглядається i

затверджується виконавчим органом КСГП (СпС, ДСГП,

АСГТ).

р--

<< | >>
Источник: В.З. Янчук. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 1998

Еще по теме 4. Договiрнi зобовязання приватного пiдсобного господарства:

  1. 3. Принципи аграрного права
  2. 1. Поняття i особливостi аграрних правовiдносин
  3. 4. Договiрнi зобовязання приватного пiдсобного господарства
  4. 1. Характеристика аграрних господарчопiдприємницьких правовiдносин
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -