<<
>>

3. Пiдстави й порядок припинення права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах

1. У соцiнльно-скономiчному планi припинення права

членства i> сiлi-ськоiосiїодiїрському пiдприємствi зумовлено

виключне субєктивними причинами особистого характеру.

Винятком iз цього загального правила є припинення права

членства внаслiдок припинення дiяльностi свого КСГП,

ВСГК або в разi виключення особи з числа членiв свого

КСГП,ВСГК.

Припинення права членства в сiльськогосподарському

пiдприємствi повязано з певними юридичними дiями як

юридичними фактами.

Такими фактами є подання заяви про

вихiд iз КСГП, ВСГК, СпС i прийняття загальними зборами

(зборами уповноважених) цього пiдприємства рiшення з

цього приводу, а також про виключення з членiв КСГП,

ВСГК, СпС на пiдставi його статуту. Якщо задоволення заяви

про вихiд свiдчить про добровiльне припинення членства, то

прийняття рiшення про виключення є примусовим позбавленням особли прав члена КСГП, ВСГК, СпС. Вихiд особи з

членiв КСГП, ВСГК, СпС здiйснюється з iнiцiативи i на пiдставi волевиявлення члена цього пiдприємства. Виключення з

членiв КСГП, ВСГК, СпС може статися лише з iнiцiативи

громадськостi та органiв управлiння цього пiдприємства.

2. Заява члена про вихiд має бути розглянута правлiнням i

загальними зборами (чи зборами уповноважених), не пiзнiше

нiж у тримiсячний строк вiд дня подання заяви як це передбачено статутом. Аграрне (як i колишнє колгоспне) законодавство не мiстить у собi перелiку пiдстав для виходу з членiв

пiдприємцiв. ;

128 Роздiл V

Для оформлення виходу необхiдно, щоб член КСГП,

ВСГК звернувся до органу управлiння (уповноваженого статутом приймати рiшення про вихiд чи виключення) з письмовою заявою про вихiд iз членiв цього КСГП, ВСГК. Ця заява

має бути розглянута правлiнням i винесена протягом найближчого засiдання на розгляд уповноваженого статутом

органу управлiння. Нi правлiння, нi уповноважений вищий

орган управлiння не мають права перешкоджати особi вийти

з членiв пiдприємства.

Припинення членства внаслiдок виключення особи з числа членiв КСГП, ВСГК iншого кооперативу провадиться на

пiдставi рiшення вищого органу управлiння загальними зборами (чи зборами уповноважених) на основi Статуту цього

КСГП, ВСГК iншого кооперативу. Виключення застосовується до несумлiнних членiв, якi, зокрема, припинили трудову участь у кооперативi, як надзвичайний захiд дисциплiнарного впливу.

Не допускається виключення з членiв КСГП, ВСГК iншого сiльськогосподарського пiдприємства без достатнiх для

цього пiдстав, за незначнi провини або за вчинки, якi не є порушенням трудової дисциплiни чи статуту КСГП, ВСГК

СпС, не були систематичними i за них попередньо не накладалися дисциплiнарнi стягнення.

Рiшення про виключення

може бути оскаржено до суду.

3. Юридичний факт припинення права членства в колективному чи в iншому сiльськогосподарському пiдприємствi

тягне за собою певнi правовi наслiдки. Так, припинення

членства у КСГП, ВСГК тягне за собою позбавлення цiєї

особи статусу члена цього пiдприємства. Особа, яка вийшла

за власним бажанням з членiв колективного пiдприємства,

сiльськогосподарського кооперативу, має право на одержання своєї частки у спiльному майнi КСГП, ВСГК, СпС (паю)

натурою, грошима чи цiнними паперами, як це прямо встановлено ст. 9 Закону "Про колективне сiльськогосподарське

пiдприємство" та стапями 12 i 25 Закону "Про сiльськогосподарську кооперацiю". Цiй особi без затримки має бути видано її трудову книжку, а також проведено з нею розрахунок.

У разi виключення з членiв КСГП, ВСГК iншого кооперативу особi слiд повернути трудову книжку. Щодо належного

їй паю вважається обгрунтованою практика, коли пай все ж

їй видається, а також проводиться з нею розрахунок за виконану роботу.

<< | >>
Источник: В.З. Янчук. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 1998

Еще по теме 3. Пiдстави й порядок припинення права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах:

  1. 2. Методи регулювання в аграрному правi
  2. 2. Правосубєктнiсть колективних i кооперативних сiльськогосподарських пiдприємств
  3. 1. Поняття права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах кооперативного типу
  4. 2. Права та обовязки членiв сiльськогосподарських пiдприємств кооперативного типу
  5. 3. Пiдстави й порядок припинення права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -