<<
>>

ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

– виборний орган (рада), який складається з депутатів і наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення [121].

Ради – це представницькі органи місцевого самоврядування:

- сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України [72] та законами України;

- обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України [72], законами України, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами України.

Виконавчі органи Рад. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися, а його функції здійснює сільський голова одноособово.

. 1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття “апарат державного управління” (адміністративний апарат).

2. Які специфічні ознаки апарату державного управління?

3. Що таке орган державного управління? За якими ознаками класифікують органи державного управління? Які їх види Ви знаєте?

4. Розкрийте сутність поняття і правовий статус органів виконавчої влади.

5. Назвіть вищий орган виконавчої влади в Україні.

6. Охарактеризуйте основні повноваження Президента України.

7. Дайте характеристику повноважень Верховної Ради України.

8. Яка структура і компетенція Кабінету Міністрів України?

9. Які повноваження і компетенція Прем’єр-міністра України?

10. Охарактеризуйте сучасний склад центральних органів виконавчої влади в Україні.

11.Які функції і повноваження Міністерства України?

12.Визначте місце державних комітетів в системі центральних органів виконавчої влади України. Наведіть приклади Державних комітетів України та їх функцій.

13.Які завдання, склад і призначення центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні, зокрема служб та інспекцій? Наведіть приклади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

14.Охарактеризуйте правовий статус, основні завдання та типову структуру місцевих державних адміністрацій.

15.Які управлінські функції у своїй роботі реалізують місцеві державні адміністрації?

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

 1. 84. Представницький орган фермерського господарства.
 2. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 3. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 4. ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 6. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 7. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 8. § 4. Місцеве управління
 9. Громадські організації та рухи.
 10. Організація фінансового контролю на місцевому рівні
 11. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
 12. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 13. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 14. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 15. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 16. Великокняжа влада і станово-представницькі установи Литовсько-Руської держави.
 17. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)