<<
>>

1.2.10. Аналіз ліквідності балансу підприємства

Фінансовий стан підприємства оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності, які характеризують можливість повного і своєчасного розрахунку по короткострокових зобов’язаннях перед кредиторами.

Аналіз платоспроможності й ліквідності є важливим не тільки для підприємства, але й для зовнішніх інвесторів.

Процес аналізу ліквідності балансу передбачає порівняння статей активу, які згруповані за ступенем їхньої ліквідності й розташовані за принципом зменшення ліквідності, із зобов’язаннями пасиву, які згруповані за строками погашення і розташовані за принципом зростання таких строків. Аналіз ліквідності балансу доцільно здійснювати у вигляді такої таблиці (табл. 1.11).

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності Каб, що характеризує негайну здатність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства і короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових (поточних) зобов'язань:

(15)

Таблиця 1.11. Аналіз ліквідності балансу підприємства за ___ рік

Актив Код статті На початок року На кінець року Пасив Код статті На початок року На кінець року Платіжний надлишок (+) чи недолік (-)
на початок на кінець
1. Найбільш ліквідні активи 220 - 240 1. Найбільш строкові зобов'язання 530
2. Швидко реалізовані активи 130 - 210 2. Коротко-строкові пасиви (620-530) + 430 + 630
3.
Повільно реалізовані активи
100 + 120 + 250 + 270 3.Довго-строкові пасиви 480
4. Важко реалізовані активи 080 4. Постійні (стійкі) пасиви 380
Баланс Баланс

Значення Каб є достатнім у межах 0,2 -:- 0,35, а менше 0,2 - це зовнішня ознака неплатоспроможності.

Ще одним з важливих коефіцієнтів аналізу ліквідності є Кзаг (пот) – коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, що показує, в якій мірі оборотні активи підприємства достатні для задоволення поточних зобов’язань. Сутність цього коефіцієнта полягає у тому, що оборотні активи повинні бути повністю переведені у грошові кошти протягом одного року, а поточні зобов’язання також необхідно погасити за цей час. Згідно із загальноприйнятими стандартами, вважається, що Кзаг (пот) повинен бути у межах 1 -:- 2. Формула розрахунку цього коефіцієнта наступна:

(16)

При оцінці ліквідності підприємства слід також брати до уваги, що різні показники ліквідності не тільки дають характеристику стійкості фінансового стану підприємства при різному ступені обліку ліквідності засобів, але й дотримуються інтересів різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 1.2.10. Аналіз ліквідності балансу підприємства:

  1. 2.1. Аудит установчих документів та ознайомлення зі структурою документообороту
  2. Економічна сутність власного капіталу підприємства
  3. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
  4. Методичний підхід до оцінювання результатів використання власного капіталу промислових підприємств
  5. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
  6. 2.1. Зміст дисципліни
  7. 2.3.6. Рекомендації щодо розробки основної частини курсової роботи
  8. 1.2.1. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури
  9. 1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства
  10. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання