<<
>>

1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства

У даному підрозділі визначається одна з важливих характеристик фінансового стану підприємства - його фінансова незалежність від зовнішніх джерел.

З цією метою обчислюється Коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" (Кавт) як відношення загальної суми власних коштів до суми інвестованого капіталу (валюти балансу):

(5)

Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення Кавт = 0,5.

Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел фінансування).

Для визначення фінансової стійкості розраховують коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), що характеризує співвідношення власних і позикових коштів:

(6)

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення Кфс повинно бути більшим 1. Якщо Кфс менше 1, то потрібно з'ясувати причини зменшення фінансової стабільності (зниження обсягів виробництва і реалізації продукції (послуг), зменшення прибутку, необґрунтоване збільшення матеріальних запасів тощо).

Важливе значення у процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового левериджу (Фл), який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів:

(7)

Зростання значення Фл свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливість втрати платоспроможності. У такому разі більш детально аналізуються показники третього розділу пасиву балансу.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства:

 1. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 2. 2.1. Зміст дисципліни
 3. 1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства
 4. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання
 5. 1.2.4. Аналіз джерел власних коштів підприємства
 6. 1.2.5. Аналіз структури позичкового капіталу підприємства
 7. 1.2.6. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 8. 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 9. 1.2.9. Визначення фінансового стану підприємства
 10. 1.2.10. Аналіз ліквідності балансу підприємства
 11. 2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 12. 8.Графоаналітична модель потенціалу підприємства.
 13. Аналіз фінансового стану підприємств місцевого господарства
 14. Питання 1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово-господарської діяльності
 15. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
 16. СФЕРА ДІЇ КОНТРОЛІНГУ І ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ