<<
>>

1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання

Аналіз динаміки структури оборотних засобів підприємства здійснюють за допомогою аналітичної табл. 1.5:

Таблиця1.5. Структура оборотних активів підприємства за ___ рік

Найменування статей На початок періоду На кінець періоду Зміни
абс., тис.
грн.
відн., % абс., тис. грн. відн., % абс., тис. грн. відн., % темпи зростання, %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Запаси
2. Дебіторська заборгованість
3. Грошові кошти
4. Інші оборотні активи
Усього оборотних активів

Аналіз внутрішньої структури оборотних засобів підприємства здійснюють на основі даних другого розділу форми №1 «Баланс».

Якщо в структурі переважає частка дебіторської заборгованості, то аналіз потрібно будувати за такими напрямками:

- проаналізувати обсяг реалізованої продукції;

- звернути увагу на розмір простроченої дебіторської заборгованості (розділ 9 форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»). Якщо на підприємстві існує несплачена в строк або безнадійна дебіторська заборгованість, то треба звернути увагу на рядок 162 форми №1 «Баланс» - резерв сумнівних боргів.

У разі, якщо підприємство не здійснювало розрахунок резерву сумнівних боргів при наявності простроченої дебіторської заборгованості, необхідно самостійно зробити розрахунок резерву сумнівних боргів.

Якщо в звітному періоді відбувається збільшення розміру запасів, то необхідно розрахувати зростання оборотності запасів, порівняти темпи зростання запасів і темпи зростання оборотності запасів.

Низька фінансова активність спостерігається на підприємстві тоді, коли переважають грошові кошти, тобто відбувається процес накопичення. Але низька частка грошових коштів при високій дебіторській заборгованості свідчить про проблеми, які пов’язані з маркетинговою діяльністю.

Ефективність використання оборотних активів підприємства характеризується показниками оборотності. Швидкість обороту оборотних засобів підприємства є однією з якісних характеристик його фінансової політики. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство. Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх обсягу.

Для оцінки тенденції обіговості оборотних засобів розраховують коефіцієнт оборотності (Ко).

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ко) - це відношення чистої виручки (чистого доходу) від реалізації продукції без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (ф. 2) до середньої суми залишків оборотних засобів підприємства (ф. 1):

(1)

Зменшення значення Ко на кінець звітного періоду в порівнянні з його значенням на початок року свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

Показником ефективності використання оборотних засобів є також час обороту (Чо) - тривалість одного обороту в днях. Він визначається як відношення кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта оборотності:

(2)

де Т - кількість календарних днів звітного періоду.

Тривалість обороту вказує на кількість днів, що були необхідні підприємству для поповнення його оборотних засобів.

Важливими показниками ефективності використання активів є оборотність запасів і тривалість одного обороту запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів (Коз) визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості залишків запасів:

(3)

Значення Коз показує, скільки разів у середньому поповнювались запаси підприємства протягом звітного періоду.

Середню тривалість одного обороту запасів (Чоз) визначають аналогічно показнику Чо:

(4)

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити про:

- зростання виробничого потенціалу підприємства;

- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;

- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.

При значному збільшенні запасів і витрат треба проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.

У табл. 1.6 подано класифікацію обігових активів залежно від стратегічних цілей управління:

Таблиця1.6. Класифікація оборотних активів

Класифікаційна

ознака

Види активів Приклад (типовий)
1. Швидкість обігу Активи з високою швидкість обігу Запаси готової продукції підвищеного і сталого попиту, грошові кошти, що обслуговують господарський оборот

Активи із середньою швидкість обігу Запаси матеріальних активів у межах нормативу, короткострокові фінансові вклади (крім безнадійних)

Активи з низькою швидкість обігу Понаднормативні матеріальні запаси, дебіторська заборгованість
II. Ліквідність

Прямі засоби розрахунку Грошові кошти в усіх видах
Платіжні резерви в

швидколіквідних

активах

Короткострокові фінансові вклади з наступаючим терміном платежу або з передбаченою можливістю дострокової вимоги, надійна короткострокова дебіторська заборгованість, запаси готової продукції з високою швидкістю реалізації
Слабколіквідні активи Запаси готової продукції з низькою швидкістю реалізації, запаси інших матеріальних активів
III. Доходність (від наявності) Активи, що приносять прямий дохід Короткострокові фінансові вклади, депозити, валютні кошти (при зростанні курсу)
Активи, що не приносять прямого доходу, але обслуговують оборот підприємства Запаси товарно-матеріальних ресурсів, грошові кошти в національній валюті
Активи, що приносять збитки Запаси товарів, якість і кількість яких у процесі зберігання зменшується, незахищена дебіторська заборгованість
IV. Інфляційна захищеність Активи, захищені від інфляційного знецінення Матеріальні обігові активи, захищена дебіторська заборгованість, ефективні фінансові вклади (якщо доходність перевищує темп інфляції), валютні кошти
Активи, не захищені від інфляції Грошові кошти в національній валюті, незахищена дебіторська заборгованість, неефективні фінансові вклади
V. Вартість

формування

Активи, що формуються за рахунок власних обігових коштів Грошові кошти, фінансові вклади, запаси матеріальних активів і дебіторська заборгованість (частково)
Активи, що формуються за рахунок позик і комерційного кредиту Запаси матеріальних активів і дебіторська заборгованість (частково)

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання:

 1. Анализ структуры оборотных средств
 2. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 3. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 4. 1.2.1. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури
 5. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання
 6. 1.2.4. Аналіз джерел власних коштів підприємства
 7. 1.2.5. Аналіз структури позичкового капіталу підприємства
 8. 1.2.6. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 9. 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 10. 1.2.10. Аналіз ліквідності балансу підприємства
 11. 2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 12. Розділ 4. Оптимізація структури капіталу підприємства
 13. § 4. Специфика правил юридической техники при формировании структуры кодифицированных актов
 14. § 5. Соотношение системы права и структуры кодифицированных актов
 15. § 1. Влияние судебной практики на оптимизацию структуры кодифицированных актов
 16. § 2. Роль международного права в модернизации структуры кодифицированных актов российского законодательства