<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчі та нормативно-правові акти України та судова практика

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996, №30, Ст.141.

2. Гражданский кодекс Украинской ССР 1922 г.

- М.: Госюриздат, 1950 г.

3. Гражданский кодекс Украинской ССР. Научно-практический

комментарий. - К., 1971.

4. Гражданский кодекс Украинской ССР. - К.: Политиздат, 1973.

5. Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. (з наступними змінами) // Кодекси України. - Том 2. - К., 1999.

6. Гражданский кодекс Украинской ССР. Научно-практический

комментарий. - Харьков, 1999.

7. Цивільний кодекс України: Проект // Українське право. - 1999. - №1.

8. “Про власність”: Закон України від 7 лютого 1991 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - Ст.249.

9. “Про підприємства в Україні”: Закон України від 27 березня 1991 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1991.

- №24. - Ст.272.

10. “Про захист прав споживачів”: Закон України від 12 травня 1991 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1991.

- №30. - Ст.379.

11. “Про цінні папери та фондову біржу”: Закон України від 18 червня 1991 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України.

- 1991. - №38. - Ст.508.

12. “Про господарські товариства”: Закон України від 19 вересня 1991 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1991.

- №49. - Ст. 682.

13. “Про заставу”: Закон України від 2 жовтня 1992 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №47. - Ст. 642.

14. “Про виконавче провадження”: Закон України від 21 квітня 1999 р. (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1999.

- №24. - Ст.207.

15. “Про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом”: Закон України в редакції від 30 червня 1999 р.

(з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №42-43. - Ст.378.

16. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”: Закон України від 21 грудня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №10.

- Ст.44.

17. “Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами”: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. №167/98 (дію припинено) // “Урядовий кур’єр”. - 1998. - №82-83.

18. “Щодо суперечностей між Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” та Цивільним кодексом України”: Роз’яснення Національного банку України №13-112/1358- 4887 від 28 серпня 1996 року.

19. “Щодо податку на додану вартість при здійсненні факторингових операцій”: Лист Державної податкової адміністрації України від 18 травня 1998 р. // “Главбух”. - 1998. - №9.

20. “Про податок на додану вартість”: Лист Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 1998 р. // “Бизнес”. - 1998. - №42.

21. Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 13 червня 2000 р. // “Бухгалтерская газета”. - 2000 р. - №28-29.

22. “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу”: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України №01-6/1301 від 14 грудня 1993 р. // Финансовая консультация. - 2000. - №11. - С. 4142.

23. “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів”: Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/241 від 1 липня 1996 р. // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1996. - Ч. 3. - С. 154-159.

24. “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів”: Лист Вищого арбітражного суду України №01-8/167 від 15 травня 1997 р. // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1997. - Ч. 3-4. - С. 261-266.

25. “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів”: Лист Вищого арбітражного суду України №01-8/391 від 14 жовтня 1998 р.

// Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1998. - Ч. 4. - С. 72-77.

26. “Про деякі питання вирішення спорів, пов‘язаних із застосуванням Закону України “Про заставу”: Роз‘яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/467 від 24 грудня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №1. - С. 63-72.

27. “Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства”: Лист Вищого арбітражного суду України №01-8/612 від 30 грудня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №1. - С. 63-72.

Спеціальна література

28. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. - М.: Юриздат, 1940. - 192 с.

29. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах.

- М.: Издательство БЕК, 1994.

30. Агарков М.М. Ценность частного права. - Иркутск, 1920. - 31 с.

31. Агарков М.М. Общее учение об обязательствах // “Арбитраж”. - 1938. - №15-16. - С. 20-27.

32. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. - Т.3.: Права обязательственные. - Спб., 1901. - 490 с.

33. Анненков К.Н. Цессия договорных прав // Журнал Гражданского и Уголовного Права. - 1891. - Кн. 2. - С. 68-106.

34. Анохин В. Практика рассмотрения арбитражных дел, связанных с уступкой права требования // “Хозяйство и право”. - 2000. - №11. - С.59-71.

35. Аскназий С.И. Общие вопросы методологии гражданского права // “Ученые записки” (Ленингр. гос. ун-т). - Серия юрид. наук. - Вып. 1.

- 1948. - С. 3-50.

36. Басин Ю.Г. Договорные институты в Особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан // Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Т. 2. Материалы Междунар. науч.-практ. конф./ Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: КазГЮА, 2000. - С. 3-7.

37. Бахчисарайцев Х.Э. К истории гражданских кодексов советских социалистических республик: Очерки. - М.: Госюриздат, 1948. - 160 с.

38. Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие.

- М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2001. - 336 с.

39. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 2000. - 395 с.

40. Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 1998. - 234 с.

41. Белов В.А. Практика вексельного права. - М.: Учебно

консультационный центр “ЮрИнфоР”, 1998. - 384 с.

42. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 2000. - 288 с.

43. Белов В.А. Содержание и действие договора уступки требования // “Законодательство”. - 2001. - №2. - С. 14-20.

44. Белых В.С., Скуратовский М.Л. Гражданский кодекс России: новая модель регулирования и судебная практика // “Государство и право”. - 2001. - №8. - С. 5-16.

45. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. - К.: Видавництво “Україна”, 1999. - 556 с.

46. Бернштейн К. О существе делегации по римскому праву. - Спб., 1871.

47. Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. - М., 1998.

Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? - М.: Экономика, 1990. - 175 с.

49. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - Книга первая: Общие положения. - М.: “Статут”, 1999. - 848 с.

50. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М.: “Статут”, 2000. - 800 с.

51. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: “Статут”, 2000. - 174 с.

52. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М.: Гос. изд. юрид. лит., 1950. - 368 с.

53. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М.: Госюриздат, 1963. - 197 с.

54. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М.: “Юридическая литература”, 1976 г. - 213 с.

55. Братусь С.Н., Лунц Л.А. Вопросы хозяйственного договора. - М.: Госюриздат, 1954. - 154 с.

56.

Братусь С.Н. О некоторых чертах истории советского гражданского права // “Советское государство и право”. - 1957. - №11. - С.86-103.

57. Вавин Н.Г. Природа и понятие договорной цессии в современных законодательствах // “Юридический Вестник”. - 1916. - №13. - С.118-147.

58. Вавин Н.Г. Некоторые предпосылки к изучению проблемы солидарных обязательств // “Право и жизнь”. - 1927. - №2. - С. 9-14.

59. Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. Кн. 1 - М.: “Прогресс”, 1983. - 352 с.

60. Венедиктов А.В. Об основных проблемах советского гражданского права // “Вестник Ленингр. ун-та”. - 1947. - №11. - С. 99-123.

61. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. - М.: ООО “Городец-издат”, 2000. - 248 с.

62. Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958. - 331 с.

63. Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. Пер. с нем. и с примечаниями А.Б. Думашевского. - Спб., 1875. - 593 с.

64. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М.: “Статут”, 1999. - 284 с.

65. Витрянский В.В. Договор перевозки. - М.: “Статут”, 2001. - 526 с.

66. Вопросы советского гражданского и трудового права: Сборник статей. Отв. ред. В.И. Серебровский и А.Е. Пашерстник. - М., 1952. - 206 с.

67. Габов А. Некоторые проблемные вопросы уступки права // “Хозяйство и право”. - 1999. - №4. - С.53-60.

68. Гавзе Ф.И. Договор по Гражданскому кодексу // “Еженедельник советской юстиции”. - 1923. - №3. - С. 290-292.

69. Гавзе Ф.И. Принцип реального исполнения договорных обязательств в советском гражданском праве и практика его применения // “Ученые записки” (Белорусский гос. ун-т). - Вып. 25. - Минск, 1955.

- С. 79-103.

70. Герценберг В.Г., Перетерский И.С. Обязательственное право: Книга V Гражданского Уложения. - Проект, внесенный 14 октября 1913 г. в Государственную Думу. - Спб., 1914. - 247 с.

71. Германское право. Часть 1: Гражданское уложение. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996 г.

- 552 с.

72. Глушецкий А. Комментарий к изменениям и дополнениям к Федеральному закону “Об акционерных обществах”. - М.: Центр деловой информации еженедельника “Экономика и жизнь”, 2001. - 184 с.

73. Годэмэ Е. Общая теория обязательств. - М.: Юридическое издательство Минюста СССР. - 510 с.

74. Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. - Т.2. - Спб., 1913. - 467 с.

75. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. - М.: Спарк, 1999. - 152 с.

76. Гордон А. Уступка права по обязательствам // “Судебный Вестник”. - 1867. - №141. - С. 119-146.

77. Гордон В.М. Юридическая природа альтернативных обязательств // “Журнал Министерства Юстиции”. - 1900. - Кн. 9. - С. 90-113.

78. Гордон М.В. Радянське цивільне право: В 2-х ч. Ч. 2. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1966. - 316 с.

79. Граве К.А., Пергамент А.И., Мальцман Т.Б. Гражданское право. - М.: Госюриздат, 1949. - 256 с.

80. Гражданский кодекс. Часть первая. Модель. Рекомендованный законодательный акт Содружества Независимых Государств. - Приложение к “Информационному бюллетеню”. - 1995. - №6. - 196 с.

81. Гражданский кодекс Квебека. - М.: “Статут”, 1999. - 472 с.

82. Гражданский кодекс Нидерландов: Книги 2, 3, 5, 6, 7. Отв. редактор. Ф.Й.М. Фельдбрюгге. - Лейден, 2000. - 372 с.

83. Гражданский кодекс Республики Армения. - Ереван, 1999. - 488 с.

84. Гражданский кодекс Республики Казахстан: Общая и Особенная

части: С изменениями и дополнениями по состоянию

законодательства на 1 апреля 2000 г. - Алматы: Жеті Жарты, 2000. - 608 с.

85. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. - Ташкент: Адолат, 1996. - 528 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Комментарий для предпринимателей. - М., 1999. - 736с.

87. Гражданский кодекс советских республик: Текст и практический комментарий. Под ред. А.Л. Малицкого. - К.: “Госиздат Украины”, 1923. - 319 с.

88. Гражданское законодательство КНР. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997. - 336 с.

89. Гражданское законодательство России: Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, Гражданский кодекс РСФСР. Вводный комментарий, алфавитно-предметный указатель / Состав. О.Ю. Шилохвост - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. - 624 с.

90. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Кол. авт. - М.: Гос. изд. юрид. лит., 1949.

91. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Отв. ред. проф. К.К. Яичков. - М.: “Междунар. отношения”, 1966. - 552 с.

92. Гражданское право. Ч.1. Общ. рук. Я.Ф. Миколенко. - М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1938. - 280 с.

93. Гражданское право: в 2-х т. Том I: Учебник. Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М.: Издательство БЕК, 1998. - 816 с.

94. Гражданское право: в 2-х т. Том II. Полутом 1: Учебник. Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М.: Издательство БЕК, 1999. - 704 с.

95. Гражданское право: В 2-х т. Том II. Полутом 2: Учебник. Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М.: Издательство БЕК, 2000. - 544 с.

96. Гражданское право. Том 1. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: “Проспект”, 1999. - 616 с.

97. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право. Под ред. В.В. Залесского. - М.: “МТК “Восточный экспресс”, 1998.

98. Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Издательство БЕК, 1997.

- 704 с.

99. Гражданское право Украины. Ч.1. Под ред. проф. А.А. Пушкина и доц. В.М. Самойленко. - Харьков: “Основа”, 1996. - 440 с.

100. Гражданское Уложеніе. Проектъ Высочайше учрежденной Редакционной Коммисіи по составленію Гражданскаго Уложенія. Под редакціей И.М. Тютрюмова. Том второй. - Спб., 1910.

101. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные првовые системы современности. - М.: Междунар. отношения, 1999. - 400 с.

102. Дернбург Г. Пандекты. Т. ІІІ: Обязательственное право. Пер. с нем. проф. П. Соколовский. - М., 1900. - 490 с.

103. Договорное право по решениям кассационного Сената. - Владимир, 1874. - 331 с.

104. Договорное право стран - членов СЭВ и СФРЮ: Общие положения / Отв. ред М.И. Брагинский. - М., 1986.

105. Договоры в социалистическом хозяйстве. Отв. ред. - проф. О.С. Иоффе. - М.: “Юрид. лит.”, 1964. - 499 с.

106. Дозорцев А.В. Сорок лет советского договора // “Научные записки” (Ин-т внешней торговли), 1958. - С. 86-119.

107. Евецкий А. О передаче обязательств // Юридический вестник. - 1880.

- Кн. 7. - С. 517-530.

108. Единообразный торговый кодекс США. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. - 427 с.

109. Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и развитие в римском частном праве. - Спб., 1910. - 480 с.

110. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. - М.: Спарк, 2001. - 768 с.

111. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. - М.: “Статут”, 2000. - 236 с.

112. Зинченко С., Лапач В. Особенности имущественных прав как объектов гражданского права // Правовой статус имущества как объекта гражданских прав // “Хозяйство и право”. - 2000. - Приложение к №8.

113. Зобов'язальне право: терія і практика: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. проф. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 912 с.

114. Идельсон В. Договор по русскому праву // “Записки Харьковского университета”. - 1903. - Кн. 4. - С. 81-164.

115. Институции Юстиниана. Пер. с лат. Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. - М.: Зерцало, 1998. - 400 с.

116. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: “Юрид. лит.”, 1975. - 880 с.

117. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый гражданский кодекс РСФСР. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. - 447 с.

118. Иоффе О.С. Об основных вопросах советского гражданского права // “Ученые записки” (Ленингр. ун-т). - №151. - Вып. 4: Вопросы советского права. - 1953. - С. 3-74.

119. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л., 1949. - 144 с.

120. Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву: Сборник статей. - Л., 1957. - С. 21-64.

121. Кавелин К. О правах по обязательствам и способах удостоверения юридических отношений // “Журнал Гражданского и Уголовного Права”. - 1883. - Кн. 2. - С. 81-120.

122. Карагусов Ф.С. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг // Вещные и обязательственные права в законодательстве Республики Казахстан. Материалы Международной научнопрактической конференции. Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: КазГЮА, 2000. - 212 с.

123. Картужанский Л.И. Хозяйственный договор на практике. - М.-Л., 1936. - 83 с.

124. Книппер Р. Основы договорного права // Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Т. 1. Материалы Междунар. науч.-практ. конф./ Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: КазГЮА, 2000. - С. 13-20.

125. Кодифікація приватного (цивільного) права України. За ред. проф. А. Довгерта. - К: Український центр правничих студій, 2000. - 336 с.

126. Комаров А.С. Финансирование под уступку денежного требования // Гражданский кодекс России. Часть вторая: Договоры и другие обязательства (текст проекта, комментарии, проблемы). - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1995. - 382 с.

127. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. Отв. ред. проф. Садиков О.Н. - М.: “Юринформцентр”, 1997. - 448 с.

128. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Отв. ред. проф. Садиков О.Н. - М.: Юрфирма КОНТРАКТ, ИНФРА*М, 1998. - 778 с.

129. Корнієнко В. До питання про джерела цивільного права // “Право України”. - 2001. - №2. - С. 34-52.

130. Крашенинников Е. Допустимость уступки требования // “Хозяйство и право”. - 2000. - №8. - С. 78-85.

131. Кривцов А.С. Абстрактныя и материальным обязательства въ римскомъ и въ современномъ гражданскомъ праве. - Юрьев, 1898. - 256 с.

132. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. - К.: Наукова думка, 1993. - 160 с.

133. Кулагин М.И. Избранные труды. - М.: “Статут”, 1997. - 330 с.

134. Ландкоф С.Н. Основи цивільного права: Навч. посіб. - К.: “Радянська школа”, 1948. - 424 с.

135. Ландкоф С.Н. Предмет обязательства и альтернативное обязательство // “Советское государство и право”. - 1956. - №6. - С. 115-119.

136. Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). - М.: Изд-во иностр. лит., 1961. - 774 с.

137. Липецкер М.С., Шкундин З.И. Общее учение о договорах // “Арбитраж”. - 1938. - №23. - С. 21-26.

138. Липовецкая Т.Л. Некоторые вопросы регулирования договора финансирования под уступку денежного требования // Актуальные проблемы гражданского права. Под ред. С.С. Алексеева. - М.: “Статут”, 2000. - 318 с.

139. Ломидзе О. Уступка права (цессия) // “Российская юстиция”. - 1998.

- №5. - С. 9-16.

140. Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. - М.: Юрид. лит., 1978. - 144 с.

141. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник.

- К.: Юрінком Інтер, 1999. - 560 с.

142. Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. - Л., 1928. - 489 с.

143. Мазуренко Ю. О проекте нового Гражданского кодекса // “Вестник советской юстиции”. - 1927. - №18. - С. 622-626.

144. Малеина М.Н. О предмете гражданского права // “Государство и право”. - 2001. - №1. - С. 25-31.

145. Маковский А.Л. Дарение (глава 32) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. - М.: “Международный центр финансовоэкономического развития”, 1996. - 704 с.

146. Маковский А.Л. О концепции и некоторых особенностях второй части Гражданского кодекса // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996, № 5.

147. Мартынов Б.С. Об особенностях имущественных договоров советского права // Вопросы торгового права и практики: Сборник статей - Л., 1926. - С. 5-28.

148. Мартынов Б.С. Гражданский кодекс и хозяйственное право // “Вестник советской юстиции”. - 1928. - №1. - С. 1-3.

149. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учебное пособие. - М.: ИКД “Зерцало-М”, 2001. - 400 с.

150. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч. 1. - М.: “Статут”, 1997. - 290 с.

151. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2. - М.: “Статут”, 1997. - 455 с.

152. Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР: История и общие концепции. - М.: “Наука”, 1988. - 312 с.

153. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. - М., 1883. - 697 с.

154. Мусин В.А. Суброгация в советском гражданском праве // “Советское гражданское право”. - 1976. - №7. - С.126-130.

155. Нерсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // “Государство иправо” - 2001. - №6. - С.5-15.

156. Нечаев В.М. Теория договора: Лекция // “Юридический Вестник”. - 1888. - Кн. 10. - С. 242-265.

157. Никифорова М.А. Особенности передачи прав по векселю // “Государство и право”. - 2001. - №2. - С. 35-40.

158. Новиков С. Уступка требования: учет и налогообложение // “Хозяйство и право”. - 1997. - №11. - С. 18-28.

159. Новицкий И.Б. История советского гражданского права. - М.: Госюриздат, 1957. - 327 с.

160. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М.: Гос. изд. юрид. лит., 1950. - 416 с.

161. Новицкий И.Б. Обязательства из договоров. Заключение договоров. Дарение. Двусторонние договоры. Договоры в пользу третьего лица: Комментарий ст.130-140 и 144-146 Гражданского кодекса. - М.: “Право и жизнь”, 1924. - 54 с.

162. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: Учебник для вузов: Лекции. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. - 400 с.

163. Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями. - М.: Госюриздат, 1952. - 184 с.

164. Новицкий И.Б. Участие кредитора в исполнении договорного обязательства // “Советское государство и право”. - 1947. - №7. - С. 24-33.

165. Новицкий И.Б. Развитие договорных обязательств в советском праве // “Ученые записки” (Моск. юрид. ин-т). - Вып. 4. - 1948. - С. 14-30.

166. Новоселова Л.А. Уступка права требования по договору (теория и практика) // “Законодательство”. - 1997. - № 6. - С. 13-22.

167. Новоселова Л.А. Финансирование под уступку денежного требования // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000 - №11. - С. 83-94.

168. Новоселова Л.А. Финансирование под уступку денежного

требования // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000 - №12. - С. 88-98.

169. Новоселова Л.А. Финансирование под уступку денежного

требования // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2001 - №1. - С. 116-125.

170. Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права. - М.: Издательство “Зерцало”, 1998. - 656 с.

171. Основные институты гражданского права зарубежных стран:

Сравнительно-правовое исследование. Руководитель авт. кол. В.В. Залесский. - М.: “Издательство НОРМА”, 1999. - 648 с.

172. Отечественное законодательство XI-XX веков. В 2-х частях. Часть ІІ: ХХ в. Под ред. проф. О.И. Чистякова. - М.: Юристъ, 1999. - 352 с.

173. Охоцимский В.Н. Основные моменты исполнения по

обязательствам: Очерк по теории и истории обязательственного права. - Саратов, 1929. - 101 с.

174. Пальховский А.М. О предварительном аресте неисправных должников при вексельных взысканиях по Закону от 7 марта 1879 г. - М., 1879.

175. Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. - М.: “Статут”, 2000. - 266 с.

176. Певзнер А.Г. Понятие и виды субъективных гражданских прав // Вопросы гражданского права. - ”Ученые записки” (Всесоюз. юрид. заочный ин-т). - Вып. 10. - 1960. - 200 с.

177. Перетерский И.С. Сделки, договоры. - М.: Юриздат, 1929. - 84 с.

178. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. - М.: Госюриздат, 1956. - 128 с.

179. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 3: Договоры и обязательства. - Спб., 1880. - 640 с.

180. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. - К.: “Вентури”, 1994. - 288 с.

181. Покровский И.А. История римского права. - Спб.: Издательскоторговый дом “Летний Сад”, 1998. - 560 с.

182. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: “Статут”, 1998. - 353 с.

183. Почуйкин В.В. Некоторые вопросы уступки права требования в современном гражданском праве // “Хозяйство и право”. - 2000. - №1. - С. 41-52.

184. Почуйкин В.В. Цессия в российском дореволюционном и советском гражданском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000. - №4. - С. 119-128.

185. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 816 с.

186. Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. - М.: Издательство “Зерцало”, 1998. - 432 с.

187. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. проф. Е.А. Суханова. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 1997. - 448 с.

188. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. Отв. ред. д.ю.н., проф. А.Я. Сухарев. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА*М), 2000. - 840 с.

189. Пути к новому праву. - Материалы междунар. конф. в Санкт- Петербурге и в Бремене / Под общ. ред. М.М. Богуславского и Р. Книппера. - Берлин, 1998. - 366 с.

190. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. - М.:

Издательство “Зерцало”, 1999. - 448 с.

191. Пушай В.І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку // Вісник Вищого Арбітражного Суду України. - 2000. - №4. - С.46-51.

192. Развитие советского гражданского права на современном этапе. Отв. ред. В.П. Мозолин. - М.: Наука, 1986. - 267 с.

193. Райхер В.К. Новая роль кредитора в советском социалистическом праве // Очерки по гражданскому праву: Сборник статей. - Л., 1957. - С. 111-127.

194. Римское частное право: Учебник. Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. - М.: Юриспруденция, 2000. - 448 с.

195. Розвиток цивільного і трудового права в Україні / Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, А.Л. Салатко та ін. - Харків: Консум, 1999. - 272 с.

196. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2000. - 344 с.

197. Российское гражданское право: Учебник. Под ред. З.Г. Крыловой, Э.П. Гаврилова. - М.: Учебно-консультационный центр ”ЮрИнфоР”, 1999. - 420 с.

198. Рясенцев В.А. Некоторые вопросы общей части обязательственного права в судебной практике // “Социалистическая законность”. - 1951. - №10. - С. 27-40.

199. Саватье Р. Теория обязательств. - М.: “Прогресс”, 1972. - 440 с.

200. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Пер. с нем. В. Фукс, Н. Мандро. - М., 1875. - 579 с.

201. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. - М.: Издательство БЕК, 2000. - 400 с.

202. Свириденко О.М. Рассмотрение арбитражным судом дел, связанных с переменой лиц в обязательстве // Комментарий судебноарбитражной практики. Вып.6. Под ред. В.Ф. Яковлева. - М.: Юрид. лит., 1999.

203. Свириденко О.М. Цессия в арбитражной практике // “Арбитражная практика”. - 2001. - №1. - С. 9-13.

204. Серебровский В.И. Развитие гражданского законодательства в РСФСР // “Право и жизнь”. - 1927. - №8. - С.21-27.

205. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды. - М.: “Статут”, 1997. - 567 с.

206. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2000. - 512 с.

207. Словарь гражданского права. Под общ. ред. д.ю.н. В.В. Залесского. - М.: ИНФРА*М, 1997.

208. Смирнов В.Т. К понятию регрессных обязательств // “Известия высших учебных заведений. Правоведение”. - Л., 1960. - №1. - С. 6272.

209. Советское гражданское право. Т. 1. Отв. ред. И.Б. Новицкий и П.Е. Орловский. - М.: Госюриздат, 1959. - 494 с.

210. Советское гражданское право. Под редакцией проф. Д.М. Генкина и доц. Я.А. Куника. - М.: “Высшая школа”, 1967. - 560 с.

211. Советское гражданское право. Под ред. проф О.А. Красавчикова. Т.1. - М.: Изд. “Высшая школа”, 1972. - 448 с.

212. Советское гражданское право. Т.1. Отв. ред. проф. В.А. Рясенцев. - М.: Юрид. лит., 1975. - 560 с.

213. Советское гражданское право. Под общ. ред. проф. В.Ф. Маслова и проф. А.А. Пушкина. Т.1. - К.: “Вища школа”, 1977. - 480 с.

214. Советское гражданское право. Т.1. Отв. ред. проф В.П. Грибанов и проф. С.М. Корнеев. - М.: Юрид. лит., 1979. - 552 с.

215. Спасибо-Фатеева И.В. Правовая природа цессии // “Предпринимательство, хозяйство и право”. - 1998. - №11. - С. 13-18.

216. Спишиак Я. Регресс в отношениях социалистических организаций // “Советское государство и право”. - 1958. - №11. - С.65-74.

217. Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин у сучасній Україні / Керівник авт. колективу, наук. ред. Я.М. Шевченко. - К.: Ін- т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 248 с.

218. Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы гражданского права. Под ред. С.С. Алексеева. - М.: “Статут”, 2000. - 318 с.

219. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. - М.: “Статут”, 2000. - 299 с.

220. Сулейменов М.К. Договор в гражданском праве Республии Казахстан: проблемы теории и практиким // Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Т. 1. Материалы Междунар. науч.-практ. конф./ Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: КазГЮА, 2000. - С. 5-13.

221. Суханов Е.А. Факторинг - новый договор в российском законодательстве // “Законодательство”. - 1997. - №6. - С. 10-12.

222. Телюкина М.В. Прекращение деятельности юридических лиц (реорганизация) // Субъекты гражданского права. Отв. ред. д.ю.н., проф. Т.Е. Абова. - М., 2000. - С. 38-48.

223. Теоретические проблемы хозяйственного права. Под ред. проф. В.В. Лаптева. - М.: “Наука”, 1975. - 416 с.

224. Трепицын И.Н. Гражданское право губерний Царства Польского и русское в связи с проектом гражданского уложения. Общая часть обязательственного права. - Варшава, 1914. - 345 с.

225. Тузков Д.Л. Уступка требования - теоретический аспект //Теоретические проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений: Тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. / Отв. ред. В.Ф. Чигир. - Минск: “Тесей”, 1998. - 368 с. - С. 212-214.

226. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс лекций. - М.: Юристъ, 2001. - 192 с.

227. Французский гражданский кодекс 1804 г. Пер. с фр. И.С. Перетерского. - М., 1941. - 472 с.

228. Фрейдман З.М. Некоторые вопросы договорной практики // “Советское государство и право”. - 1956. - №8. - С. 22-33.

229. Халфина Р.О. Значение договора в советском социалистическом гражданском праве // Вопросы советского гражданского и трудового права. - М., 1952. - С. 39-79.

230. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. - М., 1954. - 237 с.

231. Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. - М.: Издательство “Спарк”, 1996. - 522 с.

232. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. - Т. 1: Основы. - М.: Междунар. отношения, 1998. - 480 с.

233. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. - Т. 2: Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. - М.: Междунар. отношения, 1998. - 512 с.

234. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

235. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 784 с.

236. Цитович П.П. Обязательства: Конспект лекций по русскому гражданскому праву. - Киев, 1891. - 104 с.

237. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. - М.: Госюриздат, 1962. - 162 с.

238. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М.: “Статут”, 2001. - 479 с.

239. Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та., 1990. - 120 с.

240. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. - М.: “Статут”, 2000. - 477 с.

241. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 2001.

- 720 с.

242. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 2-х т. Т. 2. - М., 1995.

243. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: “СПАРК”, 1995. - 556 с.

244. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М.: “СПАРК”, 1994. - 335 с.

245. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Том І. Полутом 2: Введение и общая часть. - М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

- 484 с.

246. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Том І. Полутом 1: Введение и общая часть. - М.: Изд-во иностр. лит., 1949.

- 438 с.

247. Юдельсон К.С. Основные проблемы права регресса в советском праве. - “Ученые труды ВИЮН” - Вып. 9. - 1947. - С.178-238.

248. Юдельсон К.С. Регрессное обязательство в основных институтах советского гражданского права. - “Ученые записки Свердловского юрид. ин-та” Т. 1. - 1945. - С.70-154.

249. Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). - М.: “Статут”, 2000. - 205 с.

250. Юридическая энциклопедия. Под ред. Ю.А. Тихомирова. - М., 1999.

251. Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. - М.: Городец, 2000. - 384 с.

252. Beatson J. Anson’s Law of Contract. - 27th edition. - Oxford University Press, 1998. - 682 p.

253. Black’s Law Dictionary. 7th edition. Editor in Chief - Bryan A. Garner. - West Group, St. Paul, Minn., 1999. - 1738 p.

254. Blum B. Contracts: examples and explanations. - Aspen Law & Business, 1998. - 742 p.

255. Cheshire, Fifoot, Furmstone. Law of Contract. 13th edition. - Butterworth, 1996.

256. Chorus J., Gerven P.-H., Hondius E., Koekkoek A. Introduction to Dutch Law. 3rd edition. - Kluwer Law International, 1999. - 574 p.

257. Convention on the Assignment of Receivables in International Trade: The Draft. - Excerpt from the report of the United Nations Comission on International Trade Law on the work of its thirty-fourth session, held at Vienna, from 25 June to 13 July 2001. - Text approved by the Comission on 5 July 2001.

258. Cook J., Oughton D. The Common Law of Obligations. 3rd edition. - Butterworth, 2000. - 676 p.

259. Criscuoli C., Pugsley D. Italian Law of Contract. - Jovene Editore, Napoli.

260. Emanuel S.L., Knowles S. Contracts. 6th Edition . - Emanuel Publishing Corp., 2000.

261. Hartkamp A., Hesselink M., Hondius E., Joustra C., Perron E. Towards a European Civil Code. 2nd revised and expanded edition. - Ars Aequi Libri, 1998. - 652 p.

262. Ioffe O.S. Russia Pre-Soviet, Soviet, Post-Soviet: Scientific publication. - Almaty: Publishing house Kazakh State Law University, 1999. - 160 p.

263. Kotz H., Flessner A. European Contract Law. - Vol.1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties. - Clarendon Press, Oxford, 1997. - 286 p.

264. Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law: Parts 1 and 2. - Combined and Revised. - Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000. - 562 p.

265. McGregor H. Contract Code drawn up on behalf of the English Law Comission. - Milano, 1993.

266. Nielsen R. Contract Law in Denmark. - Kluwer Law International, The Hague, London, Boston.

267. Scott S. The Law of Cession. - Cape Town: Juta & Co, 1980. - 154 p.

268. Stathopoulos M.P. Contract Law in Hellas. - Kluwer Law International, The Hague, London, Boston.

269. Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Traditions. - Oxford University Press, 1996. - 1242 p.

<< |
Источник: КОТ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПЕРЕХІД ПРАВ КРЕДИТОРА ДО ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2002. 2002

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ