<<
>>

5. Предмет і система трудового права як науки.

Об'єктом регулювання трудового права є суспільні трудові відносини, змістом яких виступає праця. Але предмет трудового права не тотожній з трудовими відносинами. Поряд із трудовими в галузі суспільної організації праці створюються відносини по працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню трудящих тощо.

Всі ці відносини групуються навколо трудових відносин, які в даній системі є головними.

Звідси ми визначаємо, що предметом трудового праву України є суспільні трудові відносини, які виникають із застосування робітниками і службовцями здатності до праці в суспільному виробництві, відносини по працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по матеріальному забезпеченню робітників та службовців в разі тимчасової або постійної втрати працездатності.

Система галузі права взагалі - це об'єктивно обумовлене об'єднання взаємопов'язаних , внутрішньо погоджених правових норм, розподілених по різним підрозділам.

Система трудового права України становить структуру взаємопов'язаних норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин, що виникають із застосуванням праці в суспільному житті.

Трудове право України складається з двох частин: загальної і особливої.

Загальна - норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, визначають принципи правового регулювання, джерела трудового права України, класифікують суб'єктів трудового права, визначають правове становище професійних спілок і трудових колективів, поняття, порядок підготовки і укладання колективних договорів, класифікують правові відносини, що виникають із застосування праці, визначають поняття працевлаштування і його правові форми.

Особлива частина - норми, що регулюють окремі елементи трудових відносин, порядок виникнення, зміни та припинення їх, тривалості праці та відпочинку тощо.

Оскільки Україна з 1954р. є членом Міжнародної Організації Праці - до системи трудового права України слід віднести також двосторонні та багатосторонні договори, акти , прийняті МОП і ратифіковані Україною, інші міжнародні правові акти та консульські угоди.

Особливо слід відмітити, що система законів про працю України є кодифікованою - Кодекс Законів про Працю України.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 5. Предмет і система трудового права як науки.:

 1. 4. Медицинское право как наука и учебная дисциплина
 2. 5. Предмет і система трудового права як науки.
 3. 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 4. ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА (КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX в.)
 5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА ТРУДОВОГО ПРАВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.
 6. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ СУБЪЕКТОВ ТРУДОВОГО ПРАВА И ЕГО ЗАЩИТА — НОВЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВ
 7. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА И СФЕРА ЕГО ДЕЙСТВИЯ
 8. Трудовое отношение в структуре предмета трудового права
 9. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА И ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА
 10. Судебная практика в системе источников трудового права
 11. Ограничение трудовой правосубъектности
 12. Понятия и соотношение системы права и системы законодательства. Источники права
 13. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
 14. Система правовых норм и отраслевое подразделение права
 15. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. МЕСТО ТГП В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК.
 16. Система права, ее структура. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и институты
 17. Предмет, метод и система трудового права
 18. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 19. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників