<<

СТАТТЯ II. [Виконавча влада]

Розділ 1. [Виконавча влада, надана президентові; строк перебування на посаді та вибори Президента і Віце-президента; вимоги до Президента; звільнення з посади та пра-вонаступництво; винагорода; присяга].

[1. Виконавча влада, надана Президентові; строк перебування Президента на посаді]. Виконавча влада надається Президентові Сполучених Штатів Америки. Він обіймає свою посаду протягом чотирьох років, і вибори його та Віце-президента, який обирається на той самий строк, здійснюються таким чином' .

[2. Вибори Президента та Віце-президента]. Кожен штат призначає, згідно зі встановленим його Законодавчими зборами порядком, виборщиків у кількості, що дорівнює загальній кількості сенаторів і представників, яких штат має право посилати до Конгресу; проте сенатори, представники та особи, що обіймають відповідальні або оплачувані посади на службі Сполучених Штатів, не можуть призначатися виборщиками' .

[3. Спосіб проведення виборів]. {Виборщики збираються у своїх штатах і голосують бюлетенями за двох осіб, з яких принаймні одна не повинна проживати в одному з ними штаті. Потім вони складають список усіх осіб, за яких було подано голоси, зазначаючи кількість голосів, поданих за кожну з них. Цей список виборщики підписують і засвідчують, а потім пересилають у запечатаному вигляді до місця перебування уряду Сполучених Штатів на ім'я Голови Сенату. Голова Сенату в присутності Сенату і Палати представників розпечатує всі засвідчені списки, після чого підраховуються голоси. Особа, яка отримала найбільшу кількість голосів, стає Президентом, якщо тільки ця кількість перевищить половину загаль-ної кількості виборщиків. Коли ж цю більшість голосів отримало декілька осіб, чи за них подано однакову кількість голосів, то Палата представників безпосередньо обирає Президентом одного з них за допомогою бюлетенів; а коли жодна з осіб не збере більшості голосів, то Палата представників в тому ж порядку обирає Президента з п'ятьох осіб, що отримали найбільшу кількість голосів.

При такому обранні Президента голоси подаються по штатах і представництво кожного штату має один голос; виборчий кворум для цієї мети становить дві третини штатів, а для обрання необхідна більшість усіх голосів. Особа, яка отримала після виборів Президента найбільшу кількість голосів, у будь-якому випадку вважається Віце-президентом. Якщо ж виявиться, що двоє чи більше осіб мають рівну кількість голосів, то Сенат обирає з-поміж них Віце-президента шляхом подання бюлетенів} ' .

[4. Час, коли голосують виборщики]. Конгрес може визначити час обирання виборщиків і день, у який вони подають свої голоси; цей день повинен бути єдиним для всієї території Сполучених Штатів.

[5. Вимоги]. На посаду Президента не може бути обраний той, хто не є громадянином Сполучених Штатів за народженням чи не мав громадянства Сполучених Штатів під час прийняття цієї Конституції; так само не може бути обраний на цю посаду той, кому не виповнилося тридцяти п'яти років, і хто не проживав постійно протягом чотирнадцяти років у Сполучених Штатах.

[6. Правонаступництво]. {У разі усунення Президента з посади або його смерті, відставки чи неспроможності здійснювати пов'язані з посадою права та обов'язки, останні переходять до Віце-президента; на випадок усунення, смерті, відставки чи неспроможності Президента і Віце-президента Конгрес може встановити, яка посадова особа повинна діяти як Президент, і така особа діятиме надалі відповідно, аж до усунення причин, що перешкоджають Президентові виконувати свої обов'язки, або до обрання нового Президента}' '.

[7. Винагорода]. Президент у встановлений строк отримує за свою службу винагороду, яка не може збільшуватись або зменшуватись упродовж періоду, на який його обрано; протягом цього періоду він не може отримувати будь-яку іншу винагороду від Сполучених Штатів або від будь-якого зі штатів.

[10' Положення про те, що Президент може обиратися більш ніж на два роки, було скасовано 22 поправкою.

141 Цей пункт було змінено положеннями 23 поправки, яка наділяє повноваженнями виборщиків Президента округу Колумбія, вперше надаючи таким чином жителям округу право голосувати на президентських виборах.

'121 Цей пункт було змінено 12 поправкою.

Частину 12 поправки було в свою чергу змінено 20 поправкою, § 3.

І131 Цей пункт було змінено 25 поправкою. . :: « :.-. - _¦...-..¦-• . :.<<;•., •= ¦_.

34 9-340

530 Додаток А

[8. Посадова присяга]. Перед тим, як заступити на посаду, Президент складає таку присягу: «Я урочисто присягаюсь (або обіцяю), що чесно виконуватиму обов'язки Президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил охоронятиму, захищатиму й підтримуватиму Конституцію Сполучених Штатів».

Розділ 2. [Повноваження Президента]. [1. Головнокомандувач; вимога думки виконавчої влади; право помилування]. Президент є головнокомандувачем армії та військово-морського флоту Сполучених Штатів і народного ополчення окремих штатів, коли воно призивається на дійсну службу Сполучених Штатів; він може вимагати від керівника кожного виконавчого департаменту письмової думки з будь-якого питання, що стосується його ком-петенції; він має право відстрочення виконання вироків, а також помилування за злочини, скоєні проти Сполучених Штатів, за винятком випадків засудження в порядку імпічменту.

[2. Право укладати угоди і робити призначення]. Він має право за порадою і згодою Сенату укладати міжнародні угоди за умови їх схвалення двома третинами присутніх сенаторів; призначати за порадою і згодою Сенату послів та інших повноважних представників та консулів, суддів Верховного суду, а також усіх інших посадових осіб Сполучених Штатів, про призначення яких у цій Конституції немає інших настанов і посади яких встановлені законом; проте Конгрес може законом надати право призначати нижчих посадових осіб, яких вважатиме за потрібне, особисто Президентові, судам або головам департаментів.

[3. Призначення на посади на час перерви між засіданнями Сенату]. Президент має право заповнювати всі вакансії, які можуть відкритися протягом перерви між сесіями Сенату, надаючи посадові повноваження на строк до закінчення наступної сесії Сенату.

Розділ 3. [Повноваження стосовно Конгресу; посли; застосування закону; повноваження посадових осіб]. Президент періодично подає Конгресові звіт про стан Союзу і пропонує на його розсуд такі заходи, які вважає необхідними та корисними; в надзвичайних випадках він може скликати обидві палати або одну з них, а у випадку незгоди між палатами щодо часу відкладення сесій сам може переносити їх на такий час, який вважатиме за доцільний; він приймає послів та інших повноважних представників, забезпечує точне виконання законів і визначає повноваження всіх посадових осіб Сполучених Штатів.

Розділ 4. [Імпічмент Президента та інших федеральних посадових осіб]. Президент, Віце-президент та всі цивільні посадові особи Сполучених Штатів усуваються з посади, якщо вони у порядку імпічменту будуть визнані винними в державній зраді, хабарництві чи в інших тяжких злочинах та провинах.

<< |
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме СТАТТЯ II. [Виконавча влада]:

 1. 4.4. Конституційні процедурита конституційне судочинство
 2. 2. Виконавча влада
 3. В. Поділ влади між гілками федерального уряду та її збалансованість
 4. 2. Вплив Президента та Конгресу на дії урядових структур
 5. КОНСТИТУЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ [складена 1787 p., ратифікована 1789 p.] ^ ^[ПРЕАМБУЛА]
 6. СТАТТЯ II. [Виконавча влада]
 7. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. § 1. Вищі органи влади та управління
 10. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 11. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 12. 5.5. Рефомування судової влади в процесі утвердження незалежної України
 13. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 p.)
 14. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 15. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України
 19. ДОДАТКИ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -