<<
>>

Фінансово-економічні засади та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні, порядок її розробки

Сутність- та складові місцевої фінансової політики

МІСЦЕВА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МАЄ ОХОПЛЮВАТИ

S види послуг, загальний рівень їх надання органами місцевого самоврядування та диференційовані джерела надходжень;

S засоби фінансування капітальних видатків або за рахунок збільшення поточних доходів, або через випуск боргових зобов’язань, що мають погашатися за рахунок майбутніх доходів;

S систему заробітної плати, пенсій та допомоги, яка буде використовуватися;

V визначення терміну обігу, схем погашення та типи боргових зобов’язань, які будуть використовуватись органами місцевого самоврядування;

S рівень видатків та оподаткування за умови змін у місцевій економіці;

S нові принципи управління процесом акумуляції фінансових ресурсів для надання будь-яких послуг чи здійснення видів діяльності на основі контракту

Порядок розробки місцевої фінансової політики

ДОКЛАДНО РОЗРОБЛЕНА ОБҐРУНТОВАНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Є ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СПРИЯЄ

♦ політичній підтримці фінансового планування;

♦ запобіганню небезпечним ситуаціям та управлінню ними;

♦ концентрації уваги на фінансових умовах функціонування місцевої громади;

♦ забезпеченню обґрунтованих засад та критеріїв фінансового управління;

♦ досягненню консенсусу та послідовності у процесі ухвалення фінансових рішень;

♦ створенню фінансової стабільності, покращення кредитоспроможності;

♦ розумінню підходів до фінансового управління як посадовими особами місцевих органів управління, так і громадянами;

♦ мінімізації коливання відповідних параметрів фінансового управління;

♦ гарантуванню і забезпеченню безперервності фінансової стабільності за тих умов, коли місцеві органи управління перебувають під загрозою негативного впливу коливань в економіці, зниження місцевої економічної активності, зменшення обсягів трансфертів з боку центрального уряду тощо

10.3. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні. Показники, які розробляються в процесі складання програми

ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ

ЗАВДАНЬ І ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

Нормативний метод спирається на систему науково обґрунтованих норм і нормативів — соціальних, виробничо- технічних, фізіологічних тощо. Він дає змогу виконувати розрахунки потреб в об’єктах соціальної і виробничої інфраструктури, оцінити рівень соціального захисту населення та задоволення його потреб у матеріальних благах і послугах
Балансовий метод використовують для обґрунтування територіальних і галузевих пропорцій у виробництві й споживанні продуктів харчування, паливно- енергетичних ресурсів, у збалансуванні дохідної і витратної частин місцевих бюджетів, використанні трудових, природних та матеріальних ресурсів
Аналітичний метод найбільш прийнятний для виявлення тенденцій і проблем у розвитку продуктивних сил, дає змогу визначати цілі й пріоритети у соціально- економічному і культурному розвиткові регіону на майбутнє, формувати потрібну систему показників
Методи кореляційно- регресивного аналізу на підставі регіональних чинників (природних, виробничих, соціально-демографічних, інфраструктурних) можна кількісно оцінити їхній вплив на стан регіональних проблем та можливості їх розв’язання у прогнозованому періоді
Метод екстраполяції полягає у перенесенні сталих тенденцій і напрямів розвитку окремих галузей і сфер економіки, що виявлені на сучасному етапі, у перспективу
Метод експертних оцінок використовують для прогнозування зрушень у структурній перебудові господарського комплексу, розвитку підприємництва, обґрунтування доцільності будівництва окремих об’єктів виробничого, природоохоронного призначення тощо

Складові Програми соціально-економічного розвитку регіону


Закінчення табл.

3.4.
Підвищення конкурентоспроможності економіки
3.4.1. Реформування відносин власності

3.4.2. Розвиток підприємництва й інфраструктури його підтримки

3.4.3. Науково-технічна й інноваційна політика

3.4.4. Промислова політика

3.4.5. Енергозабезпечення та енергозбереження

3.4.6. Ринок споживчих товарів і послуг, продовольча безпека

3.4.7. Використання туристично-рекреаційного потенціалу

3.5. Розвиток людського потенціалу, забезпечення гідної праці та добробуту населення 3.5.1.Демографічна ситуація та міграційна політика

3.5.2. Охорона здоров’я та медичне забезпечення

3.5.3. Ринок праці та зайнятість населення

3.5.4. Грошові доходи та заробітна плата

3.5.5. Соціальний захист населення

3.5.6. Підтримка сімей і молоді

3.5.7. Освіта

3.5.8. Культура

3.5.9. Фізична культура і спорт

3.6. Київ у світових глоба- лізаційних та інтеграційних процесах 3.6.1. Міжнародне співробітництво

3.6.2. Зовнішньоекономічна діяльність

*У додатках до програми додається розділ фінансування капітальних видатків.

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ РЕГІОНУ

Економічні Адміністративні

• запровадження лімітів використання місцевих природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднювальних речовин у довкілля;

• визначення лімітів розміщення відходів;

• надання дозволу фізичним особам займатися підприємницькою діяльністю;

• відведення земельних ділянок для будівництва відповідних об’єктів;

• укладання угод з підприємствами й організаціями для передачі ними у відання органів місцевого самоврядування об’єктів соціальної інфраструктури;

• вжиття заходів для вдосконалення структур управління на обласному, міському та районному рівнях;

• організаційне забезпечення виконання законодавчо-нормативних актів центральних органів влади та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

10.4. Основні напрями вдосконалення територіальної організації влади місцевого самоврядування та їх фінансового забезпечення в Україні


<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Фінансово-економічні засади та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні, порядок її розробки:

  1. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
  2. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
  3. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
  4. Фінансово-економічні засади та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні, порядок її розробки
  5. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  6. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  7. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі