<<
>>

Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави

СУТНІСТЬ ТА МЕТА ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Регіональний розвиток позитивна динаміка процесу соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших змін у відповідних регіонах як складова здійснення загальнодержавної стратегії розвитку країни згідно зі сформульованими цілями
Державна регіональна політика сукупність заходів, засобів, механізмів, інструментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для створення повноцінного життєвого середовища для людей на всій території України та забезпечення високого рівня якості життя людини й просторової єдності держави та сталого розвитку її регіонів
Державна регіональна фінансова політика це система заходів, що здійснюються центральною владою задля управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу й використання фінансових ресурсів у регіонах та в інших адміністративно-територіальних одиницях

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Принцип Зміст
конституційності та законності відповідності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, що ухвалюються на основі законів та на їх виконання
єдності неодмінності забезпечення просторової, політичної, економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності території України через збалансований соціальний та економічний розвиток регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності
децентралізації збалансованого розподілу владних повноважень з управління розвитком територій між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з передачею відповідних ресурсів
деконцентрації перерозподілу владних повноважень у межах системи органів державної влади — від центральних до місцевих, або між органами державної влади одного рівня
субсидіарності прийняття рішень та надання публічних послуг на найближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження можуть передаватися на вищий рівень управління лише з міркувань ефективності та економії
партнерства узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між суб’єктами регіонального розвитку в процесі формування та реалізації державної регіональної політики
відкритості прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики
відповідальності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у межах наданих їм повноважень за формування і реалізацію державної регіональної політики
сталого розвитку розвитку суспільства, що дає змогу задовольняти потреби нинішнього покоління, не завдаючи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб
історичної спадкоємності врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку регіонів

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

■/ бюджетне планування (коротко-, середньо- та довгострокове);

■S бюджетне вирівнювання;

■/ міжбюджетні трансферти, у тому числі цільові трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам для розв’язання пріоритетних завдань сталого розвитку регіонів; ■/ бюджети розвитку місцевих бюджетів, які формуються на середньостроковій основі та на стабільних джерелах надходжень;

■S концентрація фінансових ресурсів для досягнення пріоритетних цілей та реалізації програм регіонального розвитку за пропозицією центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики, на підставі аналізу бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів у процесі роботи над проектом державного бюджету України на наступний рік;

■/ об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіонального розвитку, міжнародних інституцій;

■S прямі державні інвестиції на реалізацію проектів, спрямованих на розбудову та модернізацію інфраструктури регіонального розвитку;

■S окремі бюджетні програми стимулювання розвитку регіонів;

■/ фінансування проектів регіонального розвитку через систему фондів регіонального розвитку

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У 2004—2015 рр. МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ*

■/ формування оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, яка б сприяла їхньому комплексному розвиткові на основі природно-ресурсного, виробничо- економічного, науково-технічного та людського потенціалів, наявної інфраструктури, іс- торико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей геополі- тичного становища регіонів;

■/ застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у стимулюванні регіонального розвитку, зокрема підтримку розвитку депресивних територій;

■/ розв’язання спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку через об’єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

■S підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

■/ удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку, розробка стратегій розвитку регіонів;

■/ децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

■/ підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави;

■S адаптацію національного законодавства з питань регіональної політики до норм і стандартів Євросоюзу

*Відповідно до «Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004— 2015 рр.»

10.2.

<< | >>
Источник: М.А.
Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави:

  1. 3.2. Екологічні (еколого правові) конфлікти
  2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
  3. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  4. Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави
  5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про стимулювання розвитку регіонів від 08.09.2005 № 2850-IV
  6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  7. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
  8. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
  9. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
  10. 4.1. Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах