<<
>>

Питання 1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово-господарської діяльності

Фінансовий результат діяльності підприємства, а саме розмір і характер

отриманих ним прибутків або збитків за звітний період діяльності підприємства

є найважливішими підсумковими показниками його роботи.

Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю або відсутністю необхідних грошових коштів для здійснення нормальної господарської діяльності й своєчасністю проведення грошових розрахунків

Прибуток підприємства характеризує не весь доход, отриманий у процесі підприємницької діяльності, а тільки ту частину доходу, яка залишається за вирахуванням витрат на здійснення даної діяльності і є основою подальшого економічного розвитку підприємства.

Алгоритм визначення фінансового результату для підприємств передбачений П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», а узагальнюючою формою фінансової звітності, в якій формуються фінансові результати, є форма №2 «Звіт про фінансові результати», яка складається відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Згідно класифікації, передбаченої П(С)БО 3, критерієм формування прибутку (збитку) є його визначення за окремими видами діяльності підприємства - звичайної й надзвичайної.

Істотними моментами, які впливають на визначення підприємством кінцевого фінансового результату, є елементи облікової політики до яких належать: вибір амортизаційної політики; облікова політика оцінки запасів; порядок створення резервів; порядок визнання доходу від наданих послуг, виходячи з міри завершеності операції тощо.

Правильне застосування вимог П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» і трьох основних принципів обліку (періодичності, нарахування, відповідності доходів і витрат) дозволяє достовірно визначити і порівняти суми доходів і витрат кожного звітного періоду.

До основних об’єктів контролю доходів та фінансових результатів діяльності можуть бути віднесені:

Рисунок 8.1 Об’єкти контролю доходів та фінансових результатів діяльності

Основними завданнями ревізії фінансових результатів є

встановлення:

1) правильності обчислення й повноти відображення в обліку і звітності результатів фінансово-господарської діяльності;

2) реальності та законності відображених в обліку господарських операцій, що впливають на формування доходів та витрат підприємства;

3) правильності документального оформлення господарських операцій та відповідності даних первинних документів і записів на рахунках обліку;

4) дотримання облікової політики підприємства щодо обліку доходів, витрат і формування фінансового результату діяльності відповідно до вимог П(С)БО та ПКУ;

5) напрямки та обґрунтованість використання прибутку;

6) правильності списання збитку за відповідні звітні періоди;

7) аналіз фінансового стану за допомогою розрахунку відповідних коефіцієнтів (ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової незалежності і т.п.)

8) відповідність даних фінансової та податкової звітності, обґрунтування виникнення податкових різниць тощо.

До документальних джерел інформації належать: первинні документи обліку щодо формування витрат та доходів підприємства; відповідні рахунки обліку доходів, витрат діяльності, фінансового результату; облікові регістри; звітність.

Джерелами контролю формування на рахунках обліку інформації щодо доходів та витрат підприємства з урахуванням їх класифікації за видами діяльності підприємства можуть виступати наступні рахунки обліку (таблиця 1.2)

Таблиця 1.2

Рахунки обліку - джерела інформації про доходи та витрати

Вид діяльності Г осподарські операції Рахунки обліку доходів Рахунки обліку витрат (клас 9) Рахунки обліку витрат (клас 8)
1 2 3 4 5 6 7
Звичайна Операційна Основна Реалізація - продукції (товарів, робіт, послуг) Вирахування з доходу Загальновиробничі, адміністративні витрати і витрати на збут 701

702

703

704

901, 902, 903 91

(нерозподілені), 92, 93

80,81,82,83
Інша

операційна

Реалізація іноземної валюти 711 942 84
Реалізація інших оборотних активів 712 943 84
Надання активів в операційну оренду 713 -
Виникнення операційних курсових різниць 714 945 84
Штрафи, пені, неустойки 715 948 84
Списання активів і їх подальше відшкодування 716 946, 947 84
Списання кредиторської заборгованості й формування резервів 717 944 84
Безвідплатне отримання оборотних активів 718 - -
Дослідження і розробки - 941 84
Інші доходи і витрати операційної діяльності 719 949 84
Фінансова Інвестиції в асоційовані підприємства 721 961 85*
Інвестиції в спільну діяльність 722 962 85
Інвестиції в дочірні підприємства 723 963 85
Отримані дивіденди 731 - -
Відсотки отримані і сплачені 732 951 85
Інші доходи і витрати від фінансових операцій 733 952 85
Інвестиційна Реалізація фінансових інвестицій 741 971 85
Реалізація необоротних активів 742 972 85
Реалізація майнових комплексів 743 973 85
Виникнення неопераційних курсових різниць 744 974 85
Безвідплатне здобуття активів 745 - -
Зниження ціни необоротних активів і фінансових інвестицій 975 85
Списання необоротних активів - 976 85
Інші доходи і витрати 746 977 85
Надзвичайна Відшкодування збитків від надзвичайних подій 751 - -
Втрати від стихійного лиха - 991 85
Втрати від техногенних катастроф і аварій - 992 85
Інші надзвичайні доходи і витрати 752 993 85

До основних нормативних та законодавчих джерел контролю можуть належати:

ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ГКУ- Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

П(С)БО 3 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

П(С)БО 6 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. П(С)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. П(С)БО 11 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. П(С)БО 14 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. П(С)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. П(С)БО 19 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

П(С)БО 21 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

П(С)БО 25 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

П(С)БО 27 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.

П(С)БО 31 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

П(С)БО 32 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово-господарської діяльності:

 1. ЗМІСТ
 2. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу
 3. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів
 4. РОЗДІЛ 8. РЕВІЗІЯ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. Питання 1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово-господарської діяльності
 6. Питання для самоперевірки
 7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ІНТЕГРАЦІЯ З ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ.
 8. МЕТОДОЛОГІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 9. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 10. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
 11. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ (СТАТТЯ 1)
 12. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ
 13. §2. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань
 14. §3. Використання при розслідуванні злочинів інформації, одержаної оперативно-розшуковим шляхом
 15. Функції фінансів та їх характеристика
 16. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.