<<
>>

Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими запасами

Основні завдання перевірки:

1. Встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності запасів на всіх стадіях їх руху.

2. Встановлення правильності ведення обліку запасів відповідно до діючих законодавчих та нормативних актів, облікової політики суб'єкта господарювання.

3. Встановлення правильності документального оформлення й доцільності здійснення даного виду операцій, своєчасного відображення їх в обліку.

4. Встановлення правильності формування первісної вартості запасів залежно від шляху їх надходження.

5. Встановлення відповідності чинному законодавству та обліковій політиці підприємства методів оцінки вибуття виробничих запасів та правильності їх використання в обліку.

6. Оцінка стану складського господарства та дотримання умов збереження матеріальних цінностей

7. Перевірка дотримання правил проведення інвентаризації, своєчасності відображення в обліку інвентаризаційних різниць.

8. Перевірка повноти й своєчасності відображення в обліку операцій з надходження запасів

9. Перевірка систематичності контролю законності й доцільності використання запасів у виробництві на базі технічно обґрунтованих норм їх витрачання.

10. Перевірка обґрунтованості проведення переоцінки запасів.

157

1. Перевірка правильності визначення фінансового результату від вибуття запасів.

2. Перевірка повноти урахування сум податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ по операціях з виробничими запасами.

3. Виявлення фактів порушення діючого законодавства, встановлення причин та наслідків.

До об’єктів контролю операцій з виробничими запасами відносяться

(рис.5.1):

Рис. 5.1. Об’єкти контролю операцій з виробничими запасами Основними джерелами документального контролю є:

- договори з постачальниками й покупцями, реєстри оперативного обліку і контролю їхнього виконання (журнал обліку надходження вантажів, книга обліку виконання договорів);

- доручення на одержання і відпуск товарів, книга обліку виданих доручень;

- угоди про матеріальну відповідальність

- первинні документи обліку руху запасів (товарно-транспортні накладні, накладні, вимоги, лімітно-забірні карти, митні декларації, акти приймання матеріалів (у випадках якщо якість і кількість матеріалів, що надійшли на склад не відповідає даним супроводжувальних документів або матеріали надійшли без документів), шляхові листи автомобілів, акти списання МШП, тощо);

- розрахункові документи (рахунки-фактури, платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки з рахунків у банках, товарні звіти, звіти касира й касові книги, векселі);

- матеріали інвентаризацій (накази про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості, акти результатів контрольних перевірок цінностей, письмові пояснення матеріально- відповідальних осіб, протоколи засідань інвентаризаційних комісій);

- розрахунки природного убутку, акти псування, розрахунки витрат на залишок товарів, розрахунки реалізованої торгової націнки, розрахунки середнього відсотка та сум списання ТЗВ;

- регістри аналітичного й синтетичного обліку, відомості, картки складського обліку, товарні книги, матеріальні звіти, розроблювальні таблиці;

- звітність;

- наказ про облікову політику підприємства;

- акти попередніх перевірок.

До основних нормативних та законодавчих джерел контролю

відносяться:

ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон № 217 - Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),

недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.95 р. № 217/95-ВР.

Інструкція № 69 - Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методрекомендації - Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. Порядок № 116 - Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

Порядок № 1246 - Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246.

Порядок № 1379 - Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379.

Наказ № 193 - наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193.

П(С)БО 3 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

П(С)БО 6 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р.

№ 137.

П(С)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. П(С)БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. П(С)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. П(С)БО 21 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

П(С)БО 31 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

При контролі операцій наявності та руху запасів використовуються наступні методи: взаємний контроль операцій та документів; логічна перевірка; перевірка правильності відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку та звітності; методи фактичного контролю; розрахунково-аналітичні прийоми; економіко-математичні методи тощо.

Як правило, ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями здійснюється вибірково. Однак, якщо при її ревізії встановлено суттєві порушення і зловживання, то застосовують суцільний спосіб перевірки. Суцільній перевірці також підлягають, так звані «актовані втрати», а саме операції зі списання бою, лому, браку, псування товарно-матеріальних цінностей, руху дорогоцінних металів тощо і акти на завищення ваги тари, акти переоцінки запасів, а також порівнювальні відомості, розрахунки природного убутку, документи на внутрішнє переміщення й повернення запасів.

Послідовність і порядок проведення ревізії залежать від завдань ревізії, обсягу операцій підприємства, його структури, стану обліку і внутрішнього контролю за наявністю і рухом товарно-матеріальних цінностей.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими запасами:

  1. СРСР - Іран - США: геоекономічний «нафтогазовий трикутник».
  2. ЗМІСТ
  3. РОЗДІЛ 5. РЕВІЗІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
  4. Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими запасами
  5. Питання для самоперевірки