<<
>>

Питання 6. Перевірка операцій з МНМА До розгляду під час перевірки включаються наступні питання:

1. Перевірка обґрунтованості віднесення об'єктів до ІМНМА.

2. Перевірка законності здійснення операцій.

3. Перевірка наявності та правильності оформлення первинних документів, що є підґрунтям обліку даного виду активів.

4. Перевірка правильності оцінки.

5. Перевірка правильності проведення інвентаризацій ІМНМА та відображення їх результатів в обліку підприємства.

6. Перевірка правильності та обґрунтованості нарахування амортизації.

7. Перевірка правомірності списання об’єктів в обліку.

8. Перевірка відповідності даних первинного обліку, облікових регістрів та звітності підприємства.

9. Внесення відповідних фактів встановлених порушень до акту перевірки.

При перевірці обґрунтованості віднесення об’єктів до ІМНМА враховують, що до інших необоротних матеріальних активів відносять предмети, строк експлуатації яких більш ніж 12 місяців, але які при цьому не враховані у складі основних засобів. До складу ІНМА можуть бути віднесені: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси, інвентарна тара; предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи. Критерії визнання інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають критеріям основних засобів і принципову значимість має саме вартісний критерій, який і допомагає здійснити розмежування об’єктів основних засобів та ІНМА. Однак, вартісний критерій установлюють виключно для малоцінних необоротних матеріальних активів і не застосовують щодо бібліотечних фондів, тимчасових нетитульних споруд, інвентарної тари, предметів прокату тощо.

Методичні основи відображення в бухгалтерському обліку ІНМА, як і основних засобів, і незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи визначаються П(С)БО №7«Основні засоби».

При перевірці правильності визначення первісної вартості інших необоротних матеріальних активів перевіряється дотримання вимог п.

8-14 П(С)БО 7, як і для основних засобів, та вплив джерел їх надходження (таблиця 4.7):

Джерела надходження і первісна оцінка ІНМА

Таблиця 4.7

п/

п

Джерело

надходження

Оцінка (первісна вартість) Вимоги ПСБО 7
1. 2. 3. 4.
1. Придбання у постачальника Сума сплачена постачальнику і витрати на установку, монтаж п.8
2. Безоплатне

отримання

Справедлива вартість на дату отримання п.10
3. Внесення до статутного капіталу Погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість п.8, п.10
4. Переведення до основних засобів з власної продукції Собівартість готової продукції згідно з ПСБО 9 "Запаси" та ПСБО 16 «Витрати»
5 Зобов'язання щодо кількох об'єктів визначено загальною сумою Визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів. п.9
6. Придбання в результаті обміну на подібний об'єкт Залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів або справедлива вартість (якщо залишкова вартість перевищує справедливу вартість) п.12
7. Придбання в результаті обміну на неподібний об'єкт Справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну п.13

При перевірці документування операцій руху ІМНМА звертається увага на дотримання порядку оформлення первинних документів обліку та їх відповідність типовим формам первинних документів, призначених для обліку основних засобів або малоцінних швидкозношуваних предметів, залежно від виду об’єктів і виду операції, які підлягають документуванню.

При перевірці стану аналітичного та синтетичного обліку інших необоротних матеріальних активів звертається увага на наявність інформації в обліку по кожному об'єкту таких активів і відповідність операції з такими об'єктами правилам, установленим П(С)БО 7 для обліку основних засобів.

При перевірці правильності відображення в обліку операцій руху інших необоротних матеріальних активів враховують, що в цілому він повинен відповідати загальній схемі обліку руху основних засобів з врахуванням вимог класифікації і визнання даного виду активів та того факту, що облік ІМНМА ведеться на рахунку 11. На відображення операцій їхнього руху впливають ті ж фактори, що й на операції з основними засобами.

При перевірці правильності нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів необхідно:

- Встановити, який метод нарахування амортизації визнано обліковою політикою підприємства і його відповідність нормам діючого законодавства.

- Здійснити вибірково перерахунок сум нарахованої амортизації за обраними об’єктами контролю і спів ставити отримані результати з даними підприємства.

- Перевірити своєчасність, повноту та правильність відображення сум нарахованої амортизації в обліку та звітності.

Окремим напрямком перевірки може стати питання перевірки дотримання вимог оподаткування за даним об’єктом обліку. МНМА виділено в п. 145.1 ПКУ у окрему податкову групу і вони не відносяться до основних засобів (п.п. 14.1.138 ПКУ). Згідно із зазначеними нормами активи вартістю менше 2500 грн. визначаються в податковому обліку як необоротні матеріальні активи. Витрати на придбання МНМА підлягають «податковій» амортизації.

У податковому обліку сума нарахованої за об'єктом МНМА амортизації

включається до витрат з метою оподаткування за правилами пп. 138.4, 138.5 ПКУ.

У наступній таблиці наведемо класифікацію інших необоротних активів та дозволені методи амортизації відповідно до вимог Податкового Кодексу України та ПСБО 7 (таблиця 4.8).

Таблиця 4.8

Класифікація інших необоротних активів та дозволені методи амортизації

Номер

рахунка

(суб

рахунку)

Групи Складові

ІНМА

Мінімально допустимі СКВ, років Дозволені методи амортизації
ст.
145 ПКУ
П(С)БО 7
1 2 3 4 5 6
111 Група

10

Бібліотечні

фонди

- - «50 % х 50 %»;

- «100 %»

- прямолінійний;

- виробничий;

- «50 % х 50 %»;

- «100 %»

112 Група

11

Малоцінні

необоротні

матеріальні

активи

-
113 Група

12

Тимчасові

(нетитульні)

споруди

5 - прямолінійний;

- виробничий

- прямолінійний;

- виробничий

114 Група

13

Природні

ресурси

- амортизація не нараховується
115 Група

14

Інвентарна

тара

6 - прямолінійний;

- виробничий

- прямолінійний;

- виробничий

116 Група

15

Предмети

прокату

5
117 - Інші

необоротні

матеріальні

активи

- -

Об'єкти МНМА не підлягають «податковій» переоцінці так, як правила п.

146.21 ПКУ на них не поширюються.

Вартість МНМА не бере участі в розрахунку 10 % ремонтного ліміту.

У податковому обліку витрати на здійснення ремонтних заходів з МНМА

відображаються як звичайні витрати і включаються в усій сумі до витрат у з

метою оподаткування з віднесенням залежно від функціонального призначення

147

відповідно до складу «податкової» собівартості (п. 138.8 ПКУ),

адміністративних (п.п. «в» п.п. 138.10.2 ПКУ), інших операційних витрат (п.п. 138.10.4 ПКУ) або витрат на збут (п.п. «д» п.п. 138.10.3 ПКУ).

У податковому обліку операції з продажу МНМА відображаються як звичайний продаж товарів. Тобто «податкові» доходи від реалізації виникають у підприємства за датою переходу до покупця права власності на товар (п. 137.1 ПКУ); у разі надходження авансової оплати сума отриманої від покупця передоплати доходом не визнається (п.п. 136.1.1 ПКУ). При цьому одночасно з відображенням доходів виникають і «податкові» витрати в розмірі собівартості реалізованих МНМА (п. 138.4 ПКУ).

Списання (ліквідація) МНМА в податковому обліку регулюється п.п. 145.1.6 ПКУ, які надають можливість платнику податків у періоді списання малоцінного об'єкта віднести його залишкову вартість (суму вартості, що амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації) на витрати.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 6. Перевірка операцій з МНМА До розгляду під час перевірки включаються наступні питання::

  1. Питання 6. Перевірка операцій з МНМА До розгляду під час перевірки включаються наступні питання: