<<
>>

Питання 5. Контроль операцій за рахунками в банках

Мета перевірки операцій на поточних рахунках у банках підприємства полягає в з’ясуванні, що залишки по відповідних рахунках грошових коштів належним чином відображають наявність грошових коштів підприємства, грошові надходження і виплати протягом звітних періодів, є достовірними й законними.

Завданнями перевірки є встановлення:

- стану платіжно-розрахункової дисципліни;

- законність і доцільність операцій по кожному рахунку в банках;

- правильність відображення в обліку і звітності здійснених операцій.

До перевірки включаються наступні питання:

- перевірка оборотів і залишків по рахунках у банках і їх тотожність обліковим регістрам, головній книзі, звітності;

- достовірність і наявність усіх виписок банку і розрахунково-платіжних документів до них та відповідність інформації у виписках банку інформації в платіжних документах;

- правильність і своєчасність відображення в облікових регістрах операцій надходження та використання грошових коштів на рахунках в банках;

- перевірка обґрунтованості використання грошових коштів з поточного рахунку;

- перевірка обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на витрати, фінансові результати;

- перевірка операцій по розрахунках акредитивами, чеками тощо;

- перевірка операцій по валютних рахунках з врахуванням особливостей облікового процесу валютних розрахунків.

До об’єктів контролю операцій за рахунками у банку належать (рис. 3.6):

Рис. 3.6 Об’єкти контролю касових операцій

При проведенні контролю операцій на рахунках у банку застосовують такі основні методичні прийоми:

- візуальна перевірка наявності і оформлення банківських документів;

- нормативно правова перевірка;

- зустрічна перевірка, за виявлення відсутності окремих виписок банку і первинних документів, або підозрінні про їх невірогідність;

- арифметична перевірка правильності визначення оборотів, залишків при відображенні даних виписок банку в обліку.

Документальна перевірка записів на рахунках у банку проводиться в трьох напрямах:

а) перевіряється, повністю чи підтверджені ці операції документами, доданими до виписок банку;

б) чи правильно складені за ними бухгалтерські проводки;

в) чи проводиться систематизована перевірка документів, згрупованих по однорідності операцій.

Фактичний контроль банківських операцій здійснюється проведенням інвентаризації грошових коштів на рахунках у банку. При цьому звіряються залишки, які враховуються на рахунках у бухгалтерії, із залишками в банківських виписках.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією оформляються актом. У разі потреби достовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою з банківськими установами.

Виписки вивчаються в хронологічній послідовності для того, щоб перевірити правильність перенесення залишків. Перевіряється наявність усіх документів і виписок, які свідчать про проведення тієї або іншої операції й платіжних доручень, платіжних вимог, заяв на акредитив тощо.

При перевірці додатків - платіжних документів звертають увагу на правильність і повноту їх оформлення з дотриманням вимог НБУ до заповнення відповідних граф.

Необхідно звіряти номери корінців грошових чеків із банківськими виписками (три останні цифри номера чека заносяться у виписку), а потім звіряти надходження і повноту оприбутковування грошей по касовій книзі. Якщо в банківській виписці відсутній номер корінця чека, а сам чек - у чековій книжці, або зіпсований, можливо провести зустрічну перевірку цього чека в установі банку.

Після звірки виписок банку з доданими до них первинними документами, встановлюють правильність підрахунку сум оборотів, початкове і кінцеве сальдо, сутність господарських операцій. Необхідно переконатися в реальності тієї або іншої операції.

Особливу увагу необхідно приділити розрахунковим операціям, проведеним по чеках, акредитивам або з використанням векселів.

При контролі операцій в іноземній валюті звертають увагу на правильність застосування курсу НБУ і відображення в обліку курсових різниць.

При перевірці правильності визначення курсових різниць найбільш прийнятною процедурою є їх перерахунок.

Послідовно перевіряють правильність відображення залишку грошових коштів на рахунках у банку, зіставляючи відповідні статті балансу (230,240), залишки головної книги, дані в бухгалтерських регістрах і в останній виписці банку за період, що вивчається.

При перевірці розноски операцій за виписками банку звертають увагу на відповідність застосованих кореспонденцій рахунків сутності відображаємих операцій, та типовим записам.

Таблиця 3.4

Основні типові порушення в операціях по рахунках в банку

Можливе порушення Характеристика порушення
1 2 3
1 Неповне відображення в обліку операцій по рахунку в банці для приховування, привласнення коштів - не відображення надходжень сум, отриманих з банку і одночасне невідображення надходження сум за відповідним рахунком на ту ж суму;

- тимчасове віднесення відповідних сум на розрахунки з банком по претензіях.

2 Безготівкові перерахування коштів не за призначенням - перерахування коштів постачальникам з викривленням тексту, що оплачуються з рахунку або з підміною копій банківських доручень;

- переказ грошових коштів підставним особам за нібито виконані роботи або в порядку погашення заборгованості.

1 2 3
3 Некоректне відображення операцій регістрах синтетичного обліку - некоректне складання проводок;

- неправильне виведення залишків;

- невідповідність записів в регістрах записам в первинних документах.

4 Відсутність документального підтвердження здійснених операцій - відсутність платіжних документів, які підтверджують факт здійснення операції;

- оформлення документів неналежним чином;

- невідповідність даних платіжних доручень даним виписки банку, додаткам.

- відсутність додатків до платіжних документів.

5. Арифметичні помилки - арифметичні помилки під час підрахунку оборотів і залишків регістрів обліку

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 5. Контроль операцій за рахунками в банках:

 1. 27. Переміщення фізичними особами валюти.
 2. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 4. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 5. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 6. СРСР - Іран - США: геоекономічний «нафтогазовий трикутник».
 7. ЗМІСТ
 8. РОЗДІЛ 3. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
 9. Питання 3. Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни При перевірці касових операцій з’ясовується:
 10. Питання 5. Контроль операцій за рахунками в банках
 11. Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими запасами
 12. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 14. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 15. 4.1. Основні потоки фінансових ресурсів у банківському секторі
 16. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
 17. 4.6.1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ст. 306)