<<
>>

Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з необоротними активами

До основних завдань контролю належать наступні:

- визначення складу та структури об’єктів необоротних активів, умов їх зберігання та експлуатації;

- перевірка права власності необоротних активів, відображених у звітності, підприємства;

- перевірка відповідності оцінки та класифікації необоротних активів діючим

Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та податкового

законодавства;

- вивчення стану синтетичного й аналітичного обліку необоротних активів у бухгалтерії підприємства і за місцями їх знаходження та експлуатації, закріплення за матеріально-відповідальними особами, як власних, так і орендованих;

- встановлення наявності та правильності документального забезпечення записів руху необоротних активів;

- вивчення законності та доцільності проведення операцій, пов’язаних з надходженням необоротних активів;

- вивчення законності проведення операцій, пов’язаних з їх списанням внаслідок непридатності до використання та ліквідації;

- встановлення обґрунтованості та правильності проведення переоцінки та індексації основних засобів;

- встановлення обсягів виконаних ремонтів, модернізацій об’єктів необоротних активів та правильності відображення витрат по їх проведенню в обліку;

- визначення обґрунтованості та правильності нарахування амортизації необоротних активів та відображення її в обліку і звітності;

- перевірка формування фінансових результатів від операцій вибуття об’єктів необоротних активів;

- аналіз використання підприємством основних засобів за часом і потужністю з урахуванням специфіки виробничої діяльності підприємства тощо.

До основних нормативних джерел контролю відносяться:

1. Податковий Кодекс від 02.12.10 г. № 2755-VI.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99г.

№ 996-XIV.

3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і

розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

4. План рахунків бухгалтерського обліку. Затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.200 № 92

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і

зміни у фінансових звітах».

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000г. № 92.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99г. № 290.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,

затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення

корисності активів», затверджений наказом Міністерства фінансів

України від 24.12.04 р. №817 та інші

13. ЄБПЗ - Єдина база податкових знань, розміщена на сайті ДПС: www.sta.gov.ua.

До документальних джерел інформації належать:

- договори купівлі-продажу; акти прийому-передачі ОЗ (ф. № ОЗ-);

- акти ліквідації ОЗ (ф. № ОЗ-4)

- акти прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів (ф. № ОЗ-3);

- акти вводу об’єктів в експлуатацію;

- акти інвентаризації; акти інвентаризації обладнання, що знаходиться в консервації, монтажі, орендованих ОЗ;

- акти розкомплектованого обладнання, транспортних засобів; акти огляду окремих видів ОЗ (автоінспекцією та ін.);

- технічні паспорти на автомобілі та обладнання;

- акти прийому-передачі ОЗ в оренду; договори оренди; розрахунки орендної плати; інвентарні картки (ф.

№ ОЗ-10);

- відомості по нарахуванню амортизації;

- інвентарні книги та описи; копії інвентарних карток або виписки інвентарної книги;

- проектно-кошторисна документація;

- накладні; облікові регістри по рахунках обліку; головна книга; звітність;

- інші джерела: наказ про облікову політику в частині розділу щодо

визначених підходів обліку операцій з основними засобами підприємства;

акти попередніх ревізій та перевірок тощо.

До об’єктів контролю операцій з необоротними активами належать: (рисунок):

Рисунок 4.1. Об’єкти контролю операцій з необоротними активами

Проведення перевірки операцій з основними засобами підприємства складається з наступних етапів:

1. Визначення наявності об'єктів основних засобів та їх класифікації.

2. Перевірка правильності документального оформлення операцій з основними засобами.

3. Перевірка джерел надходження основних засобів на підприємство, доцільності і законності придбання об’єктів, правильності їх оцінки та своєчасності й повноти оприбуткування.

4. Перевірка операцій з вибуття основних засобів.

5. Перевірка об'єктів основних засобів, які передані (взяті) в оперативну (фінансову) оренду.

6. Перевірка правильності застосування способів нарахування амортизації, термінів її нарахування та відображення операцій в обліку.

7. Перевірка правильності обліку переоцінки основних засобів.

8. Встановлення видів ремонтів, які були проведені підприємством (поточний чи капітальний). Перевірка правильності формування витрат на ремонт та їх відображення в обліку.

9. Перевірка тотожності даних обліку та звітності, правильності формування показників звітності щодо операцій з основними засобами.

10. Проведення аналізу ефективності використання основних засобів.

11. За необхідності проведення додаткових звірок. Запис до акту перевірки.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з необоротними активами:

  1. ЗМІСТ
  2. РОЗДІЛ: РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
  3. Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з необоротними активами
  4. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів
  5. Питання для самоперевірки