<<
>>

57. Мова як засіб комунікації та пізнання.

1. Поняття про мову.

-Мова – система словесних знаків.

-Історичною основою виникнення мови була праця, її творцем і носієм є народ. Мова існує

і розвивається лише в процесі її практичного використання.

-Людська мова охоплюєслова, у яких поєднано значення та звучання.

У процесі розвитку пізнання значення слів уточнюється, розширюється або звужується,

узагальнюється,

У мові виділяють:

А) словниковий запас;

Б) граматичну будову.

А) Словниковий запас– це сукупність слів, які використовуються в певні й мові.

Б) Граматичну будову мови вивчає:

-морфологія (правила зміни слів);

-синтаксис – правила побудови речення.

Мова реалізується в мовленні людей. Мовлення – це застосування людиною певної мови

в її спілкуванні з іншими.

2. Мова як засіб спілкування та пізнання.

Мова як засіб спілкування:

А) функція власне спілкування, або комунікативну;

Д) виразна, або експресивна(За допомогою виразних засобів людина передає свої переживання, своє ставлення до того, про що вона говорить, а також викликає відповідні почуття в інших людей).

Ж)функція впливу(спонукання до дій та ін. )

Мова як засіб пізнання:

А) функцію означення, або сигніфікативну,

Б)функція нагромадження, збереження та передавання наступним поколінням суспільно-

історичного досвіду людства

В) забезпечення мисленевої діяльності;

Мова як засіб комінкації та пізнаня.

1) в історичному розвитку

1. Мова виникла в процесі праці. Мова є продуктом діяльності людей. Виникнення мови

може бути пов’язане лише з потребою людей у спілкуванні в процесі праці. Спочатку виникли жести, як форма спілкування. Разом з тим основна функція в спілкуванні переходить від жестів до звуків голосу; виникає звукова членороздільна мова.

2. Той чи інший зміст, що означається у мові, фі к су є т ь с я, закріплюється потім в мові.

Але

для того щоб це явище могло бути означено и могло отримати своє відображення в мові, воно має бути виділено, у с в і до м ле н о, а це відбувається в той самій практичній діяльності людей. Слово, що означає в трудовій діяльності предмет, виділяє і узагальнює його для індивідуальної свідомості, як суспільний предмет. Мова та мовлення згодом стає не

просто засобом спілкування людей, а виступає засобом свідомості, мислення. та

пізннная Воно стає формою свідомого узагальнення дійсного.

3. Завдяки йому людство передає набутий досвід наступним поколінням

2) в індивідуальному розвитку:

Такі важливі моменти:

1. Завдяки мовленнюлюдина оволодіває знаннями (а це важлива складова формування

свідомості). Мовлення відіграє важливу роль в процесі навчання та виховання

особистості. (Дитина засвоює мову в процесі спілкування з дорослими і навчається

користуватися нею в мовленні).

2. Мовлення є засобомспілкування між людьми, спряє соціалізації особистіості (сприяє

перетворенню індивіда на особистість)

3. Мовлення забезпечує функціонування усіх психічних процесів. (сприймання,пам»ті,

мисленні та ін. ). які забезпечують пізнання навколишнього світу. .

4. У функціонування свідомості важливу роль відіграє внутрішнє мовлення, яке

обмірковування є внутрішньою дією, потреба в якій завжди виникає в процесі діяльності:

виробничої, наукової, художньої, навчальної тощо.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 57. Мова як засіб комунікації та пізнання.: