<<
>>

ВСТУП

Історія як наука розпочинається з появи писемності, перших державних утворень і циві­лізацій. Однак це лише формальні ознаки нової доби, сутність явищ захована глибше - в ру­шійних силах розвитку суспільства і культури, в характері самої людини (її психології, системі цінностей, моралі тощо).

Епоха, яка є предметом вивчення курсу “Культурна антропологія: походження люди­ни і суспільства”, майже повністю вкладається в час доісторії - дописемного етапу розвитку людства, з переважно привласницькими форма­ми господарства. Доісторія в багатьох аспектах відрізняється від історії, що є наслідком значної відміни її предмету і особливостей джерельної бази. Оскільки писемні джерела не можуть бути використані при написанні основ доісторії, то відповідно використовуються наукові свідчення інших дисциплін, як природничих (геолопя, па- леогеоморфологія, палеонтологія» палеобіологія та ін.) так і гуманітарних (археологія, антропо­логія, етнологія, філософія, мовознавство та ін.).

Характер джерельної бази дає підстави розглядати курс доісторії під кутом зору куль­турної антропології - появи, становлення і роз­витку первісної людини/людства у контексті її природного і культурного оточення, починаючи від найдавніших часів до появи перших держав і цивілізацій - вивчення найдавніших періодів людства на основі синтезу даних палеоантропо­логії, палеоархеології та палеоетнології.

Головний соціальний критерій первісності полягає в тому, що цей період людства був без­класовим і позадержавним. А це означає, що усі члени громади знаходилися в однаковому пра­вовому і економічному становищі до засобів ви­робництва і природних ресурсів. Не було спеці­алізованого апарату влади та управління. Крім того, первісне суспільство мало низьку чисель­ність і невелику щільність населення; відрізня­лося значною автономією роду і сім’ї, підвище­ною роллю кровної спорідненості, відсутністю чи початковими формами поділу праці та ін.

Усі ці особливості накладають відбиток на методи­ку вивчення та аналіз джерельного матеріалу.

Антропологія (від грецького antropos - лю­дина і logos - розум, знання) - наука про похо­дження і розвиток людини, її фізичні та духо­вні якості. У різних країнах світу у цей термін вкладаються різні поняття і він має неоднакове значення.

У багатьох країнах Західної Європи антро­пологію вважають переважно гуманітарною наукою, яка вивчає людину у соціальних, куль­турних і фізичних аспектах. Підрозділами ан­тропології є етнологія, анатомія, фізіологія та антропогенез. Фізична антропологія вивчає ге­нетику людини, морфологію тіла та його фізичні характеристики, пристосування, адаптацію до навколишнього середовища. Наприклад, фран­цузька школа відводить антропології особли ве місце в системі соціології, а в англосакській школі вона є багатогалузевою дисципліною, що включає антропобіологію, соціальну і культур­ну антропологію, етнолінгвістику та доісторич­ну археологію. Іноді під культурною антрополо­гією розуміють лише соціальну антропологію (сімейну, політичну, побутову культуру).

В російській науці використовують термін "соціо-культурна антропологія”. Предмет куль­турної антропології частково перетинається з археологією, етнографією та власне антрополо­гією. В Україні антропологію розглядають, пе­реважно, як біологічну дисципліну - науку про фізичний вигляд, структуру, анатомію, органі­зацію людини та її расогенез. >

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме ВСТУП:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -