<<
>>

111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.

Відповідно до ст. 407 МК України посадовими особами митної служби є працівники митних органів, установ та організацій України, на яких покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, яким присвоєно спеціальні звання.

Для належного виконання завдань службові особи митної служби України наділені відповідними правами та обов'язками. Ці їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, МК України, а в частині, що не регулюється ним, — . Законом України «Про державну службу. Законні розпорядження та вимоги службових осіб митної служби України є обов'язковими для виконання.

Порядок і умови прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій України, Положення про порядок та умови проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях України визначаються законодавством України. Митна служба України має Дисциплінарний статус, який затверджується у встановленому законом порядку.

Посадові особи митної служби України проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається KM України.

Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби України відповідно до займаних посад і стажу роботи:

дійсний державний радник митної служби 1 рангу — присвоюється Президентом України за наданням KM;

державний радник митної служби 1 рангу;

державний радник митної служби 2 рангу;

державний радник митної служби 3 рангу;

радник митної служби 1 рангу;

радник митної служби 2 рангу;

радник митної служби 3 рангу;

інспектор митної служби 1 рангу;

інспектор митної служби 2 рангу;

інспектор митної служби 3 рангу;

інспектор митної служби 4 рангу;

інспектор митної служби;

молодший інспектор митної служби;

курсант.

Порядок присвоєння і позбавлення спеціальних звань визначається Положенням про спеціальні звання службовим особам митних органів, що затверджується KM України.

Посадові особи митної служби України мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення. Зразки такого одягу, норми забезпечення ним та терміни його експлуатації затверджуються KM України, правила носіння — спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Формений одяг видається безплатно. Тривалість робочого часу службових осіб митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю.

Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями вимог митного законодавства та інших службових завдань службові особи митних органів України за розпорядженням керівника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці службових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства.

Відбір на службу у митні органи України здійснюється відповідно до чинного законодавства і професійних вимог до особи, яка претендує на ту чи іншу посаду. Під посадою в митних органах розуміється юридично визначений для даної особи обсяг функцій, знань і вмінь, правомочностей щодо реалізації компетенції відповідного митного органу.

На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, що досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені на митну службу України. Для претендентів на посади в митних органах встановлено загальні і спеціальні вимоги. Наявність останніх пов'язується з тим, що кожна посада в митних органах є функціональною і взаємодіє із іншими. Іншими словами, наявність у митних органах спеціалістів різного профілю є запорукою виконання ними своїх функцій. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.

Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій України особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину.

Відповідно службові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються зі служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях України.

Правовий статус посади в митному органі містить перелік всіх функцій співробітників по даній посаді з орієнтацією на кінцевий результат діяльності митного органу чи певної його служби. Перелік посад і митних органах і вимоги щодо претендентів на них є уніфікованими і затверджуються Державною митною службою України.

Відбір на службу і митні органи здійснюється кадровою службою з урахуванням здобутої освіти та фаху, кваліфікації, стажу роботи за спеціальністю, стану здоров'я, моральних і ділових якостей. Приймаються до уваги рекомендації та характеристики.

Кадрові апарати в разі необхідності самі беруть активну участь у залученні до служби в митних органах відповідних спеціалістів, у тому числі й випускників вищих навчальних закладів. Варто відзначити, що на першому етапі формування митних органів укомплектування вакантних посад здійснювалось за рахунок осіб, що перейшли на службу в митні органи з міліції та звільнених у запас військовослужбовців. На сьогодні у структурі ДМС України функціонує Державна митна академія, яка цілеспрямовано готує спеціалістів для митних органів і в основному забезпечує потребу в них.

Права посадових осіб митних органів України визначаються посадою. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях України, приймають Присягу державного службовця. Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної служби України, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:

«Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно дотримуватись вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо дотримуватись дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян».

Процедура прийняття урочистого зобов'язання визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Посадовець митного органу є представником держави, і його законні вимоги є обов'язковими для виконання фізичними і юридичними особами.

Ніхто не може втручатися в діяльність співробітників митних органів. Надані посадовим особам права закріплені в законі в посадових інструкціях і є спеціальними. В той же час можна виділити спільні для всіх співробітників митних органів права, до яких належать:

- право знайомитися з документами, які визначають права і обов'язки співробітника даної посади, знайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, порядку проходження служби в митних органах, посадовими інструкціями, статутами, правилами роботи з інформацією. При цьому співробітник може (повинен) знайомитися як зі своїми посадовими обов'язками, так і посадових осіб, які разом з ним спільно виконують свої функції. Нема заборон на ознайомлення з особливостями правового положення безпосереднього начальника. Більш того, їх знання сприяє безболісній його заміні в разі вимушеної відсутності, є мотивацією до добросовісної служби та намаганні зростати професійно;

- право на отримання в установленому порядку інформації і матеріалів, які необхідні для виконання посадових обов'язків. Одночасно такий співробітник повинен надавати необхідну для виконання інформацію іншим співробітниками митних органів і, перш за все, підлеглих;

- право відвідувати необхідні для виконання посадових обов'язків органи і установи незалежно від форми власності;

- право приймати владні рішення відповідно до займаної посади, а також брати участь в обговоренні та вирішенні всіх питань діяльності митних органів, у тому числі виступати з обґрунтованою критикою помилкових рішень і неправильних дій інших співробітників, вносити з цього приводу пропозиції;

- право на підвищення своєї кваліфікації, у тому числі в системі професійної, вузівської і післявузівської підготовки й перепідготовки;

- права брати участь у конкурсі на заміщення вакантних посад в митних органах;

- право просуватися по службі, на збільшення грошового окладу з урахуванням вислуги років, професійної майстерності і результатів роботи, знання іноземної мови. Пересування по службі проходить у митних органах у формі висунення на більш високу в порівнянні із займаною посаду і присвоєння більш високого спеціального звання; право зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби і зброю.

Крім цього, співробітники митних органів вправі знайомитися з матеріалами своєї особової справи, з відгуками про його діяльність та іншими документами до моменту занесення їх в особу справу, вимагати виправлення тих записів, що не відповідають чинному законодавству, залучення до особової справи своїх пояснень, вимагати проведення службового розслідування і спростування відомостей, які паплюжать честь і гідність, брати участь у зборах співробітників митних органів, застосовувати фізичну силу і спеціальні засоби у передбачених законом випадках, звертатися із скаргами і пропозиціями у вищі митні органи.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.:

  1. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
  2. Російські органи влади й управління на українських землях
  3. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  4. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі