<<
>>

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель

1. Зови особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, утво­рених відповідно до законодавства України, для за­безпечення функціонування цих об'єктів, збережен­ня озброєння, військової техніки та іншого військо­вого майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах*

2.

Уздовж державного кордону України встанов­люється прикордонна смуга, у межах якої діє особ­ливий режим використання земель.

3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються відповідно до закону.

Особливим видом земель несільськогосподарсько­го призначення є землі, надані для потреб оборони дер­жави. До їх складу входять землі, зайняті військови­ми містечками, полігонами, стрільбищами, таборами, мі­сцями збереження і обслуговування військової техні­ки тощо. Згідно зі ст. 14 Закону України від 6.12.1991 р. «Про Збройні Сили в Україні» земля, води, інші при­родні ресурси, а також майно, закріплені за військови­ми частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належить їм на праві операти­вного управління та звільняються від сплати усіх ви­дів податків.

Відповідно до Закону України від 4.11.1991 р. «Про державний кордон України» з метою забезпечення на державному кордоні України належного порядку Ка­бінетом Міністрів України встановлюється прикордон­на смуга, а також можуть установлюватися контрольо­вані прикордонні райони.

Прикордонна смута встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону України на його сухопут­них ділянках або вздовж берегів прикордонних річок,

292

озер та інших водойм з урахуванням особливостей місцевості та умов, що визначаються Кабінетом Мі­ністрів України.

До прикордонної смуги не включа­ються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

У прикордонній смузі та контрольованому прикор­донному районі в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, встановлюється прикордонний ре­жим, який регламентує відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України правила в'їзду, тим­часового перебування, проживання, пересування грома­дян України та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базу­вання самохідних та несамохідних суден, їх плавання та пересування у внутрішніх водах України.

Дозвіл на в'їзд, тимчасове перебування, проживан­ня, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу дають і здійснюють Прикордонні війська України ра­зом з органами внутрішніх справ. У необхідних випад­ках Прикордонні війська України можуть запроваджу-' вати додаткові тимчасові режимні обмеження на в'їзд і провадження робіт у прикордонній смузі.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. «Про прикордонний режим» прикордон­на смуга — це ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його су­хопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищ­них і сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевос­ті, що знаходиться в межах від лінії державного кордо­ну до лінії прикордонних інженерних споруджень.

До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Місцевими державними адміністраціями разом з відповідними підрозділами Прикордонних військ у межах прикордонної смуги та контрольованого прикор­донного району визначаються місця масового відпочи­нку населення та місця для купання і рибальства, а також встановлюється порядок їх обладнання і викори­стання.

293

Утримання і випасання худоби в межах прикордон­ної смути можливе лише у місцях, визначених місце-вими державними адміністраціями разом з відповідни­ми підрозділами Прикордонних військ, за сприятливої епізоотичної ситуації на цій території та за умови на­лежного загородження цих місць власниками худоби.

З метою охорони території України від занесення з території інших держав збудників карантинних хво­роб тварин, занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних об'єктів рослин уздовж дер­жавного кордону встановлюється профілактична сму­га, в якій забороняється утримання і випасання худо­би. Ширина цієї смути, а також конкретні заходи щодо здійснення на її території контролю за санітарно-ка­рантинним, ветеринарним, фітосанітарним та екологіч­ним станом визначаються обласними державними ад­міністраціями разом з відповідними підрозділами При­кордонних військ.

Сільськогосподарські роботи, будь-яке будівництво, рубка лісу, полювання, а також водокористування у прикордонній смузі проводяться за узгодженням з відповідними підрозділами Прикордонних військ.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель:

  1. Стаття 77. Землі оборони
  2. Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
  3. Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
  4. ЗМІСТ
  5. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
  6. Форми права природокористування: загальне та особливе.